polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Dialog w sprawie uroczyska Las Miejski w Gajewie k. Giżycka

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat prowadzonego dialogu.

W artykule prezentujemy:

 

Harmonogram wydarzeń związanych z dialogiem

11 stycznia 2022 roku

Odpowiedź na e-mail nadesłany przez Fundację Las Naturalny.

2 listopada 2021 roku

Komunikat w sprawie informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym.

26 października 2021 roku

Spotkanie na terenie uroczyska Las Miejski w sprawie oceny realizacji prac związanych z modernizacją na terenie uroczyska pięciu zbiorników wodnych.

19 października 2021 roku

Spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko w sprawie planowanych na terenie uroczyska Las Miejski prac gospodarczych na 2022 r.

Wrzesień 2021 roku

Miesięcznik „Głos Lasu" publikuje artykuł pn. „Certyfikacyjna odyseja" opisujący prace nad ustanowieniem w Lesie Miejskim koło Giżycka tzw. obszaru HCVF 6.

24 sierpnia 2021 roku

Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko stron samorządowej i społecznej z przedstawicielami Nadleśnictwa Giżycko w sprawie wspólnego przeglądu drzewostanów.

15 kwietnia 2021 roku

Komunikat Nadleśnictwa Giżycko w sprawie wyznaczenia obszaru HCVF6 w uroczysku Las Miejski.

24 listopada 2020 roku

W siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się spotkanie podczas którego przedyskutowano kwestię uznania obszaru uroczyska Las Miejski za las o kategorii HCVF6, w kontekście opinii FSC® z 16 listopada 2020 roku.

17 listopada 2020 roku

Na stronie internetowej: https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/139, FSC® opublikowało interpretację dotyczącą wyznaczania HCVF 6  w uroczysku  Las Miejski w Gajewie.

9 października 2020 roku

Informacja o postępie w realizacji projektu małej retencji wodnej w Lasach Państwowych na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski.

11 września 2020 roku

Stanowisko Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) w sprawie artykułu zamieszczonego w serwisie Dziennik Gazeta Prawna na temat realizacji „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” (MRN2) przez Nadleśnictwo Giżycko:

10 września 2020 roku

Stanowisko Nadleśnictwa Giżycko dotyczące treści artykułu „LP przebudują stawy w Lesie Miejskim koło Giżycka. Inwestycja może być zaprzeczeniem retencji wody” – autor: Maciej Suchorabski, zamieszonego w Gazecie Prawnej w dniu 28.08.2020 r.

8 września 2020 roku

Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu planowanych prac gospodarczych na terenie uroczuska Las Miejski w roku 2021.

20 maja 2020 roku

W związku z publikacją artykułu "Jesteśmy z Lasem Miejskim już rok" na stronie internetowej Fundacji Las Naturalny, FSC® International wydało oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w tym artykule.

26 kwietnia 2020 roku

Komunikat w sprawie informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym.

3 marca 2020 roku

Komunikat posdumowujacy spotkanie informacyjne w sprawie planowanego projektu małej retencji na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski.

2 marca 2020 roku

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu: Budowa i modernizacja zbiorników wodnych na terenie leśnictwa Zielony Dwór w uroczysku „Las Miejski”.

15 luty 2020 roku

Wizja terenowa dotycząca planowanych prac w oddzialach 20o, 14p.

Zobacz poczynione ustalenia:

29 listopada 2019 roku

Porozumienie w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka dotyczące prac na zaplanowany do realizacji w 2020 roku.

Zobacz poczynione ustalenia:

Zapis audio ze spotkania:

15 listopad 2019 roku

W najnowszym numerze Głosu Lasu ukazał się artykuł pt. „Lasy szczególnej troski”.

15 listopada 2019 roku

Oświadczenie w sprawie porozumienia

15 listopada 2019 roku

29 listopada 2019 roku leśnicy, przedstawiciele samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz aktywiści i lokalni działacze spotkają się po raz kolejny by rozmawiać o zaplanowanych pracach w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o pracach zaplanowanych na rok 2020, których zakres został zmieniony przez leśników tak, by uwzględniał postulaty i oczekiwania społeczne.

15 października 2019 roku

Porozumienie w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka dotyczące prac na zaplanowany do realizacji w 2019 roku. W dniu 15.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Giżycko odbyło się spotkanie leśników z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz stowarzyszeń.

15 października 2019 roku

Kolejne spotkanie z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu, podczas którego będziemy rozmawiać o zaplanowanych w Planie urządzenia lasu na lata 2017-2026 pracach w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka, tych które mają zostać wykonane w 2019 roku w zmieniony na wniosek strony społecznej i lokalnego samorządu sposób.

14 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie kłamstw aktywistów z dnia 11 października 2019 roku w sprawie charakteru zaplanowanych w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka prac, które polegają na porządkowaniu i udrażnianiu dróg leśnych wykorzystywanych w prowadzeniu akcji gaśniczych.

11 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie publikacji oświadczenia aktywistów z dnia 9 października 2019 roku w sprawie rzekomego wyrębu Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka i niszczenia wartości ochronnych.

11 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie publikacji oświadczenia aktywistów z dnia 5 października 2019 roku w sprawie przedstawionego przez aktywistów na kilka godzin przed spotkaniem w dniu 18 września 2019 roku porozumienia.

11 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie publikacji aktywistów z dnia 4 października 2019 roku, w której przedstawione zostały oskarżenia, które naruszają dobra osobiste leśników i Nadleśnictwa Giżycko oraz treści, które wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie, w konsekwencji na szkodę Lasów Państwowych.

10 października 2019 roku

Stanowisko w sprawie publikacji aktywistów z dnia 20 września 2019 roku, w której przedstawiono opinii publicznej nieprawdziwe informacje, oskarżenia i fakty, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistych wydarzeniach przedstawionych w rzetelnym sprawozdaniu przebiegu spotkania z aktywistami i lokalnym samorządem.

19 września 2019 roku

Spotkanie z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka zorganizowane w ramach zainicjowanego przez leśników dialogu.

16 września 2019 roku

Zapowiedź kolejnego spotkania z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka organizowanego w ramach zainicjowanego przez leśników zrównoważonego dialogu.

20 sierpnia 2019 roku

Kolejne spotkanie z aktywistami i przedstawicielami lokalnego samorządu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka zorganizowane w ramach zainicjowanego przez leśników zrównoważonego dialogu. Podczas spotkania leśnicy przedstawili zmiany w sposobie prowadzenia prac w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka, które są odpowiedzią na postulaty aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu.

7 sierpnia 2019 roku

Odpowiedź na interpelacje poselską nr 32363 przygotowaną przez ministra środowiska w sprawie wycinki Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.

30 lipca 2019 roku

Podsumowanie spotkania, które odbyło się w dniu 22 lipca 2019 roku w ramach zainicjowanego przez leśników dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.

29 lipca 2019 roku

Sprostowanie nieprawdziwych informacji przekazanych przez aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu opinii publicznej na temat przebiegu spotkania, które odbyło się 22 lipca 2019 roku.

22 lipca 2019 roku

Zainicjowanie dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka. Komunikat na temat dialogu z różnymi grupami interesariuszy i planowanego spotkania w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.

19 lipca 2019 roku

Dialog z lokalną społecznością. Komunikat na temat dialogu leśników prowadzonego z różnymi grupami interesariuszy.

17 lipca 2019 roku

Szlak rowerowy w Lesie Miejskim – nowa ścieżka rowerowa dla mieszkańców i turystów w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Spotkanie dotyczyło realizacji jednego z projektów, o którego realizację postulowali mieszkańcy.

1 lipca 2019 roku

Interpelacja poselska posła Jacka Protasa nr 32363 do ministra środowiska w sprawie wycinki Lasu Miejskiego w Giżycku.

18 czerwca 2019 roku

Spotkanie z aktywistami, mieszkańcami i przedstawicielami lokalnego samorządu w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku w sprawie zaplanowanych prac w Planie urządzenia lasu na lata 2017-2026 w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka. Podczas spotkania strona społeczna zaprezentowała oczekiwania wobec sposobu prowadzenia prac, które podane zostały do publicznej wiadomości. Leśnicy zadeklarowali, że wstrzymują prace w Lesie Miejskim do 15 października 2019 roku.

Oczekiwania strony społecznej wobec leśników

Odpowiedź na oczekiwania strony społecznej

Ustępstwa

Leśnicy

  • Pomimo, że Nadleśnictwo dysponuje wszystkimi uprawnieniami do prowadzenia prac, a same prace są zgodne z prawem i zostały przygotowane zgodnie z procedurami, w tym ocenione, skonsultowane społecznie i zatwierdzone przez ministra środowiska leśnicy zareagowali na postulaty aktywistów i samorządu lokalnego.
  • Pomimo, że Nadleśnictwo może wykonać prace w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka zgodnie z prawem wypełniając zadania zapisane w Planie urządzenia lasu, który obowiązuje na lata 2017-2026, leśnicy zainteresowani są postulatami strony aktywistów i samorządu lokalnego, a następnie zainicjowali dialog.
  • Porządek prawny i procedury nie zobowiązują leśników do organizowania dodatkowych konsultacji, a pomimo to leśnicy wyszli naprzeciw oczekiwaniom aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu i podjęli dialog w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka, w toku którego przygotowane zostały zmiany w sposobie prowadzenia prac.

  • Zaplanowane i uprawnione prace w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka zostały wstrzymane przez leśników w odpowiedzi na postulaty aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu do dnia 15 października 2019 roku.

  • Leśnicy przedstawili zmiany w sposobie prowadzenia prac, które stanowią odpowiedź na postulaty aktywistów i lokalnego samorządu przedstawione w czerwcu 2019 roku, które nie są wymagane, ponieważ Nadleśnictwo Giżycko zaplanowane w Planie prace skonsultowało podczas konsultacji społecznych na etapie opracowania PUL. Dodatkowe konsultacje nie są wymagane prawem. W przeprowadzonych konsultacjach podczas procedowania PUL nie wzięły udziały żadne organizacje, które aktualnie jako aktywiści postulują o zmianę PUL. Stan faktyczny czy PUL się nie zmienił, minęło dwa lata od ostatnich konsultacji w których te same osoby, które chcą zmiany PUL nie brały udziału.

Aktywiści

  • Brak postulatów prowadzących do konsensusu, wyłącznie jednostronne żądania.

Przedstawiciele lokalnego samorządu

  • Brak postulatów prowadzących do konsensusu, wyłącznie jednostronne żądania.

 

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie