polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Stanowisko w sprawie publikacji oświadczenia aktywistów z dnia 5 października 2019 roku

W dniu 17 września 2019 roku o godzinie 9:00 aktywiści złożyli w Nadleśnictwie Giżycko propozycję porozumienia w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka. Przedłożone porozumienie nie jest dokumentem wypracowanym w następstwie ustaleń poczynionych w drodze kompromisu w trakcie prowadzonego dialogu. Jest to dokument narzucony przez aktywistów, który został przedstawiony w Nadleśnictwie na kilka godzin przed spotkaniem zaplanowanym na 18 września 2019 roku, o którego podpisanie podczas minionego spotkania, pomimo braku możliwości zapoznania się z nim i wniesienia uwag, zabiegali aktywiści.

Dokument przedstawiony został przez Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, zaś w jego treści wpisani zostali przedstawiciele lokalnego samorządu, tj. Marek Jasudowicz Wójt Gminy Giżycko, Wojciech Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta Giżycko, Mirosław Dariusz Drzażdżewski Starosta Giżycki oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowane przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pana Andrzeja Józefa Nowaka, którego Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko Krzysztof Dąbkowski nie może reprezentować, w imieniu którego Nadleśniczy nie może podpisywać porozumień. W dokumencie nie zostali ujęci przedstawiciele organizacji pozarządowych i aktywiści, którzy zaangażowali się w dialog, biorą w nim udział i postulują zmiany w sposobie prowadzenia prac w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka.

W treści przedłożonego porozumienia ujęte zostały zobowiązania, które nie zostały wypracowane w trakcie zainicjonowanego przez leśników dialogu. Wpisane zostały w nim ustalenia, które nie były dyskutowane podczas żadnego z minionych spotkań. Przedstawiona treść porozumienia nie uwzględnia zapisów poczynionych w Planie urządzenia lasu na lata 2017-2026, który obowiązuje w Nadleśnictwie Giżycko, do którego wykonania zobowiązany jest Nadleśniczy. Wskazany Plan jest dokumentem obowiązującym. Został opracowany, oceniony środowiskowo, skonsultowany społecznie i zatwierdzony przez ministra środowiska. W porozumieniu nie zostały uwzględnione także zmiany w sposobie prowadzenia prac zaproponowane przez leśników podczas minionych spotkań.

Treść zapisów porozumienia została przygotowana z pominięciem obowiązujących przepisów prawa polskiego, niezgodnie ze stosowanymi procedurami, z pominięciem uznawanej wiedzy naukowej i stosowanej praktyki oraz zasadami zarządzania lasami.

W treści porozumienia zapisano zobowiązania niemożliwe do spełnienia niezgodnie z obowiązującym prawem. W treści porozumienia ujęto zapisy, które zobowiązują Nadleśnictwo do utworzenia ciał, których powołanie, w świetle obowiązujących przepisów prawa, jest niemożliwe i niezgodne z prawem, a także takie, które nie powodują żadnego skutku prawnego. Porozumienie w przedstawionym kształcie jest zobowiązaniem wielostronnym, które nie zabezpiecza właściwie interesów Skarbu Państwa, a jego zapisy nie równoważą obowiązków i praw stron. W treści porozumienia brak jest zapisów regulujących odpowiedzialność sygnatariuszy za konsekwencje zmian w sposobie prowadzenia prac, które zostaną wprowadzone na wniosek przedstawicieli lokalnego samorządu i aktywistów. W dokumencie nie zapisano także zasad rozliczenia kosztów, utraconych przyszłych korzyści oraz kosztów związanych z odpowiedzialnością cywilną, w tym kosztów z tytułu odszkodowań i innych potencjalnych roszczeń wynikających ze zmian wprowadzonych na wniosek osób niezwiązanych z profesjonalnych zarządzaniem lasu, pozostających poza strukturą organizacyjną Nadleśnictwa i Lasów Państwowych, a więc także poza odpowiedzialnością zawodową.

Podpisanie dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem nie powoduje żadnego skutku prawnego, a jedynie skutek wizerunkowy dla opinii publicznej. Oczekujemy, że zmiany w sposobie prowadzenia prac w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka, w tym wszelkie zgodne z prawem dokumenty, które definiują w sposób równoważny obowiązki i prawa stron, zostaną wypracowane wspólnie w toku prowadzonego dialogu przez zaangażowane strony. Oczekujemy, że w treści porozumienia znajdą się zapisy, które regulują kwestie odpowiedzialności i kosztów, a na liście sygnatariuszy znajdą się także aktywiści i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym przedstawiony dokument nie został zaakceptowany przez Nadleśnictwo Giżycko. Z uwagi na wskazane liczne wady treść dokumentu został odrzucony w całości.

Wszystkich Państwa zainteresowanych dodatkowymi informacji na temat ustanowienia kategorii HCVF 6, planowanych w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka pracach oraz przebiegu dialogu Giżycka zapraszamy do kontaktu.

 

Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

+48 87 429 98 65
gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko