polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Stanowisko w sprawie publikacji aktywistów z dnia 4 października 2019 roku

W publikacji aktywistów w profilu Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka w portalu społecznościowym facebook.com przedstawione zostały oskarżenia, które naruszają dobra osobiste leśników i Nadleśnictwa Giżycko oraz treści, które wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie, w konsekwencji na szkodę Lasów Państwowych.

Na wstępie informujemy, że aktywiści i przedstawiciele lokalnego samorządu w osobie Wójta Gminy Giżycko w dniu 30 lipca 2019 roku złożyli wniosek o ustanowienie kategorii HCVF 6 na powierzchni Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka. W dniu 22 sierpnia 2019 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko pan Krzysztof Dąbkowski poinformował Wójta Gminy Giżycko Marka Jasudowicza, że wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy, a jego jednoznacznie rozpatrzenie wymaga w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia zawiłości w ustaleniu stanu faktycznego oraz stanu prawnego, weryfikacji dokumentów i argumentów, a także zgromadzenia rozproszonych danych znajdujących się w posiadaniu różnych organów i podmiotów, w tym jednolitej i kompletnej informacji o procedurze nadawania i uznawania HCVF 6. W odpowiedzi na pismo Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko nie odmówił ustanowienia kategorii HCVF 6.

Treść (…) „Zaprzecza opinii Lasów Państwowych, jakoby wniosek Wójta Gminy Giżycko o ustanowienie "HCVF 6 - lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności", na obszarze całego Lasu Miejskiego, jest bezpodstawny,” (…) przedstawia nieprawdziwe informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd. Nadleśniczy nie przedstawił opinii o bezpodstawności wniosku. W odpowiedzi na wniosek Wójta Nadleśniczy przedstawił informację o tym, że wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy, a jego jednoznacznie rozpatrzenie wymaga w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia zawiłości w ustaleniu stanu faktycznego oraz stanu prawnego, weryfikacji dokumentów i argumentów, a także zgromadzenia rozproszonych danych znajdujących się w posiadaniu różnych organów i podmiotów, w tym jednolitej i kompletnej informacji o procedurze nadawania i uznawania HCVF 6. W odpowiedzi na pismo Nadleśniczy nie odmówił ustanowienia kategorii HCVF 6. W piśmie Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko poinformował o przedłużeniu terminu rozpatrywania wniosku do 21 października 2019 roku.

Treść (…) „Zaprzecza opinii przedstawicieli Lasów Państwowych, jakoby "las kluczowy dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności HCVF 6", /nie może być wyznaczony na całej powierzchni 320 ha Lasu Miejskiego,”/ przedstawia nieprawdziwe informacje, które wprowadzają opinię publiczną w błąd. Nadleśniczy nie przedstawił opinii o niemożliwości wyznaczenia na całej powierzchni 320 ha lasu kategorii HCVF 6.

Treść (…) „Wskazuje, iż Lasy Państwowe nie mogą podejmować na obszarze Lasu Miejskiego realizacji planu urządzenia lasu, jeśli społeczność lokalna wyrazi opinię, że zagraża on wyższym wartościom ochronnym (obszary o znaczeniu kulturowym, ekologicznym, ekonomicznym lub religijnym).” (…) przedstawia nieprawdziwe informacje, które wprowadzają opinię publiczną w błąd, dyskredytują Nadleśnictwo i leśników przez co działają na szkodę Lasów Państwowych. Zapisy standardu FCS dla Polski nie stanowią przepisów prawa. Leśnicy wykonują rzetelnie swoje obowiązki na podstawie stosownych przepisów prawa, stosując się także do zasad standardu FSC dla Polski. Podstawę wykonywanych w Nadleśnictwie prac stanowi Plan urządzenia lasu, który został sporządzony, oceniony środowiskowo, skonsultowany społecznie i zatwierdzony przez ministra środowiska i jest dokumentem zgodnym z zapisami ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku i obowiązuje na lata 2017-2026. Standard FSC dla Polski nie stoi w sprzeczności ze stosowanymi przepisami międzynarodowymi, krajowymi i procedurami administracyjnymi, co wprost zapisano w standardzie. Kopia dokumentu zatwierdzającego PUL znajduje się na stronie WWW pod adresem:

http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu#.XZz5mi_UTmE. Wskazane powyżej zasady obowiązują po ustanowieniu kategorii HCVF 6, której nie nadano Lasowi Miejskiemu w Gajewie k. Giżycka, a zatem nie obowiązują one aktualnie w tym lesie.

Treść (…) „Cały Las Miejski został zidentyfikowany przez przedstawicieli władz lokalnych - Wójta Gminy Giżycko, Starostę Giżyckiego, Burmistrza Miasta Giżycko, lokalne stowarzyszenia i fundacje, jako posiadający wyższe wartości ochronne, którym zagraża obowiązujący plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Giżycko.” (…) przedstawia nieprawdziwe informacje, które wprowadzają opinię publiczną w błąd. W wykonanej ocenie oddziaływania na środowisko, która została przygotowana po opracowaniu Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Giżycko eksperci z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej nie wskazali by zaplanowane w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka prace zagrażały temu lasowi i środowisku naturalnemu. Brak jest opracowań, które potwierdzają oskarżenia aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu.

Treść (…) „Przedstawiciele władz lokalnych w korespondencji z FSC IC, wyrazili również stanowisko, w którym potwierdzają, iż plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Giżycko zagraża wyższym wartościom ochronnym na całej powierzchni 320 ha Lasu Miejskiego. ✌️❤️” (…) przedstawia nieprawdziwe informacje, które wprowadzają opinię publiczną w błąd. Powyższa opinia została wyrażona przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia do artykułowania tego typu ocen. Jest to ocena laicka, która nie odnajduje potwierdzenia w profesjonalnych ocenach oddziaływania na środowisko przygotowanych przez ekspertów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W wykonanej ocenie oddziaływania na środowisko, która została przygotowana po opracowaniu Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Giżycko eksperci z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej nie wskazali by zaplanowane w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka prace zagrażały temu lasowi i środowisku naturalnemu.

Treść (…) „Zgodnie z logiką treści projektu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko, pan Krzysztof Dąbkowski, łamie Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce poprzez: ❗️❗️❗️ nie uznawanie wniosku Wójta Gminy Giżycko o ustanowienie HCVF 6 na obszarze całego Lasu Miejskiego,❗️❗️❗️ rozpoczęcie od 16 października planowego wyrębu Lasu Miejskiego, wbrew woli władz lokalnych i postulatom społeczności lokalnej, wyrażonym w petycji, którą podpisało 4000 mieszkańców gminy i miasta Giżycko, ponieważ takie działania zagrażają wyższym wartościom ochronnym tego lasu.” (…) przedstawia nie tylko nieprawdziwe informacje, ale także oskarżenia i pomówienia o takie działanie, którego Nadleśniczy nie podejmował i nie podejmuje. Brak jest oceny kontrolnej podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzanie audytu i kontroli przestrzegania standardu FSC dla Polski, która wskazywałaby przedstawione w publikacji wniosku łamanie standardu FSC. W dniu 22 sierpnia 2019 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko poinformował Wójta Gminy Giżycko Marka Jasudowicza, że wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy, a jego jednoznacznie rozpatrzenie wymaga w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia zawiłości w ustaleniu stanu faktycznego oraz stanu prawnego, weryfikacji dokumentów i argumentów, a także zgromadzenia rozproszonych danych znajdujących się w posiadaniu różnych organów i podmiotów, w tym jednolitej i kompletnej informacji o procedurze nadawania i uznawania HCVF 6. W odpowiedzi na pismo Nadleśniczy nie odmówił ustanowienia kategorii HCVF 6. Wniosek Wójta nie został rozpatrzony, jest w trakcie rozpatrywania. Informacja o tym, że wniosek nie został uznany jest nieprawdziwa i wprowadza opinię publiczną w błąd podobnie jak informacja o zaplanowanym na 16 października 2019 roku wyrębie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka. Nadleśnictwo nie planuje wyrębu lasu.

Informujemy, że nie jest to pierwsza publikacja aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu, która przedstawia nieprawdziwe informacje i wprowadza opinię publiczną w błąd. Jest to kolejna publikacja, w której autorzy dopuszczają się pomówień, naruszają dobra osobiste leśników, Nadleśnictwa Giżycko i Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko oraz Lasów Państwowych. Wobec wskazanych nieprawdziwych informacji i wskazanych naruszeń Nadleśnictwo Giżycko rozważa podjęcie kroków prawnych.

Wszystkich Państwa zainteresowanych dodatkowymi informacji na temat ustanowienia kategorii HCVF 6, planowanych w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka pracach oraz przebiegu dialogu Giżycka zapraszamy do kontaktu.

 

Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

+48 87 429 98 65
gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko