polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat w sprawie informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym

W dniach 22-23 kwietnia br. w profilu Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka w portalu społecznościowym facebook.com, po raz kolejny przedstawione zostały informacje nieprawdziwe, kłamliwe i wprowadzające opinię publiczną w błąd.

Dowodem rozprzestrzenianej informacji nieprawdziwej i wprowadzającej w błąd opinię publiczną jest chociażby zamieszczona dnia 22 kwietnia przez moderatorów profilu: Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka mapa obrazująca usunięte w okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu drzewa.

Nadleśnictwo Giżycko dysponuje dokumentacją, zgodnie z którą informacje opublikowane przez Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka, nie zawierają prawdy.

Mapa zawiera drzewa znaczone, które nie zostały wycięte w okresie wskazanym przez administratora portalu społecznościowego facebook.com lecz zostały powalone, naderwane przez wiatr i uprzątnięte jako drzewo zagrażające bezpieczeństwu. Poniżej zdjęcie drzewa zawieszonego nad drogą, usuniętego w połowie marca 2020 r.

Kolejne zdjęcie drzewa powalonego przez wiatr, które też zostało oznaczone jako wycięte.

W informacji „Najnowsze dane obrazują skalę wycinki…” opublikowanej 22 kwietnia 2020 r. Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka, napisał: „Wycięte zostały również drzewa dziuplaste. w tym dziuple zasiedlone przez ptaki.

Do informacji zamieszczono zdjęcie z częścią dłoni, obrazujące rzekomo zasiedloną dziuplę.

Stanowisko leśników: Podczas ponownego przeglądu drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, wykonanego bezpośrednio przed wycinką w dniu 18 kwietnia 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski przez podleśniczego, leśniczego i inżyniera nadzoru  nie stwierdzono żadnego drzewa dziuplastego zasiedlonego przez ptaki.

Również podczas przeglądu, odbioru i ewidencji drewna nie stwierdzono dziupli zasiedlonych przez ptaki, dlatego też zdaniem leśników widoczne na zdjęciu w dłoni pióro nie jest żadnym dowodem, że dziupla była zasiedlona w tegorocznym sezonie lęgowym.

Niezależnie od powyższego przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, powołując się na oczekiwania społeczne niezwłocznie otrzymali od  Nadleśnictwa Giżycko szczegółowe informacje w sprawie wycinki drzew (w załączeniu 3 pisma).

Jednak społeczeństwu udostępnione zostały tylko pisma skierowane do Nadleśnictwa Giżycko, zawierające pytania i sugestie mogące powodować niezadowolenie społeczne, które to pisma niezwłocznie zostały rozprzestrzenione też na portalach społecznościowych, natomiast pisma Nadleśnictwa Giżycko zawierające treści oczekiwane przez społeczeństwo nie zostały udostępnione.

Ponadto przeprowadzona analiza dotychczasowych spotkań, konsultacji, zapisów, nagrań i uzgodnień z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych i z aktywistami, w sposób jednoznaczny dowodzi, że deklarowane przez Nadleśnictwo Giżycko ograniczenie w pozyskaniu drewna na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski w okresie od 15 marca do 15 października dotyczyło wyłącznie cięć rębnych i przedrębnych.

Całkowicie bezpodstawne są pomówienia leśników przez aktywistów w zestawieniu z dostępną dokumentacją o nadmierne wycinki w uroczysku Las Miejski. Odbyło się szereg udokumentowanych spotkań, podczas których przedstawiciele NGO’s i samorządu lokalnego podpisali się pod uzgodnionym zakresem cięć w tym kompleksie leśnym tak w roku 2019 jak też w roku 2020 (w załączeniu przykładowe karty planowanych prac w Lesie Miejskim).

Jak wynika z dokumentacji tylko w roku 2020 z przedstawicielami NGO’s i samorządu lokalnego wspólnie uzgodniono zasadność wyrębu w uroczysku Las Miejski ponad 1000 metrów sześciennych drewna.

Niezrozumiałe w związku z tymi faktami są krytyki tych samych osób, oczekujących bezterminowego utrzymywania drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i sprzeciwiających się wycince nieporównywalnie mniejszej ilości bo około 100 drzew. Oczekując tym samym od leśników, by las stanowił poważne zagrożenie dla mieszkańców. Uzgodniliśmy, że ciecia sanitarne i cięcia ze względu na bezpieczeństwo będą wykonywane przez cały rok.  

Widoczne prace odnowieniowe w tak dużym kompleksie leśnym nie są wynikiem usunięcia około 100 drzew, lecz ilości drzew usuniętych w wyniku  uprzedniego porozumienia  z przedstawicielami NGO’s i lokalnego samorządu.

Zasadność pozyskania drewna wynikająca z konieczności ochrony lasu, czyli cięć przygodnych nie była wcześniej kwestionowana tak przez aktywistów, jak też przez przedstawicieli samorządów. Zatem skoro nie była kwestionowana zasadność usuwania drzew w związku z potrzebami ochrony lasu, to tym bardziej nie mogło być mowy o akceptacji zakazu usuwania drzew w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Bezpodstawne są uwagi aktywistów w odniesieniu do usunięcia w ostatnim okresie drzew niebezpiecznych w okresie lęgowym skoro właśnie w okresie lęgowym drzewa te w wyniku podmuchów wiatrów uległy dalszemu osłabieniu i to na tyle, że za niebezpieczne dla ludności odwiedzającej las uznano ich dalsze utrzymywanie.

Zbyt długie przetrzymywanie na pniu drzew martwych, chorych czy jeszcze żywych, ale o widocznych rozległych zgniliznach  z upływem czasu stwarza coraz to większe zagrożenie.