polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Stanowisko w sprawie publikacji oświadczenia aktywistów z dnia 9 października 2019 roku

W publikacji aktywistów w profilu Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka w portalu społecznościowym facebook.com przedstawione zostały nieprawdziwe informacje oraz oskarżenia o działania jakich leśnicy nie podejmowali, nie podejmują i nie planują podejmować. Przedstawione w publikacji treści wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie, w konsekwencji na szkodę Lasów Państwowych.

Treść (…) „Mimo masowych protestów mieszkańców, leśnicy chcą wyciąć cenny przyrodniczy i ważny dla lokalnej społeczności Las Miejski w Giżycku.” (…) przedstawia nieprawdziwe informacje i oskarżenia o działania jakich leśnicy nie podejmowali, nie podejmują i nie planują podejmować. Przedstawione w publikacji treści wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie, w konsekwencji na szkodę Lasów Państwowych. Leśnicy zaplanowali prace, które swoim zasięgiem obejmą 0,9% powierzchni lasu rocznie przez 10 lat. Podkreślamy stanowczo: leśnicy nie planują wycięcia Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.

Treść (…) „Mieszkańcy Giżycka wystąpili do FSC o pomoc w wyjaśnieniu kwestii czy zasadne są działania Lasów Państwowych blokujące powstanie lasów ochronnych HCV 6 (Lasów ważnych dla społeczności lokalnych) na terenie Lasu Miejskiego w Giżycku.” (…) przedstawia nieprawdziwe informacje i oskarżenia o działania jakich leśnicy nie podejmowali, nie podejmują i nie planują podejmować. Leśnicy nie blokują powstania lasów ochronnych i ustanowienia kategorii HCVF 6. Wniosek złożony przez Wójta Gminy Giżycko pana Marka Jasudowicza jest obecnie rozpatrywany o czym Nadleśnictwo Giżycko poinformowało opinię publiczną. W odpowiedzi na wniosek Wójta Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko przedstawił informację o tym, że wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy, a jego jednoznacznie rozpatrzenie wymaga w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia zawiłości w ustaleniu stanu faktycznego oraz stanu prawnego, weryfikacji dokumentów i argumentów, a także zgromadzenia rozproszonych danych znajdujących się w posiadaniu różnych organów i podmiotów, w tym jednolitej i kompletnej informacji o procedurze nadawania i uznawania HCVF 6. W odpowiedzi na pismo Nadleśniczy nie odmówił ustanowienia kategorii HCVF 6. W piśmie Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko poinformował o przedłużeniu terminu rozpatrywania wniosku do 21 października 2019 roku.

W przedłożonej do publicznej konsultacji treści interpretacji FSC zapisano 2 pytania, które odnoszą się do zapisów standardu FSC dla Polski. W pytaniach brak jest zapisów odnoszących się do rzekomego blokowania wniosku przez Lasy Państwowe. Są to oskarżenia, które nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym sprawy. Podane informacje w tym zakresie są nieprawdziwe.

Treść pytań przedłożonych FSC w celu interpretacji standardu FSC

  1. Czy standard FSC dla Polski pozwala zarządcy lasu zlekceważyć wyżej opisany wniosek o utworzenie obszaru HCV6 w gminie Giżycko, o maksymalnej powierzchni 320 ha, i tym samym nie zarządzać tym obszarem jako HCVF6?
    Does the Polish FSC standard allow the forest manager to neglect the above described request for the establishment of an HCV6 area in Giżycko commune, with a maximum size of 320 ha, and to fail in managing the area as HCVF6?
  2. Chcemy również zapytać, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki, aby wniosek o uznanie kategorii HCV6, złożony w sposób opisany powyżej, mógł zostać odrzucony.
    We also want to ask whether there is any indication that the application for recognition of the HCV6 category, submitted in the manner described above, could be rejected.

 

Kopia dokumentu poddanego konsultacjom społecznym

Informujemy, że jest to kolejna publikacja aktywistów i przedstawicieli lokalnego samorządu, która przedstawia oskarżenia i nieprawdziwe informacje oraz wprowadza opinię publiczną w błąd. Jest to kolejna publikacja, w której autorzy dopuszczają się pomówień, naruszają dobra osobiste leśników, Nadleśnictwa Giżycko i Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko oraz Lasów Państwowych. Wobec wskazanych nieprawdziwych informacji i wskazanych naruszeń Nadleśnictwo Giżycko rozważa podjęcie kroków prawnych.

Wszystkich Państwa zainteresowanych dodatkowymi informacji na temat ustanowienia kategorii HCVF 6, planowanych w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka pracach oraz przebiegu dialogu zapraszamy do kontaktu.

 

Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

+48 87 429 98 65
gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl

 

 

Dodatkowe informacje na temat przebiegu dialogu w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko