polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat w sprawie informacji zamieszczonych na profilu społecznościowym

13 października br. na profilu Natural Forest Foundation w portalu społecznościowym facebook.com, zamieszczono informację która w ocenie leśników może wprowadzać opinię publiczna w błąd.

Opublikowane w dniu 13 października 2021 r. o godz. 04:18 informacje opisujące „Złe praktyki w ochronie drzew biocenotycznych oraz lasów wodochronnych w Nadleśnictwie Giżycko (przy wykorzystaniu narzędzi do przeadresowywania i podziału wydzieleń leśnych) – wyniki długotrwałego monitoringumogą wprowadzić opinię publiczną w błąd.

Informacja2. Dla wydzielenia 5Aa pracownicy Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL” przy aprobacie leśników zaplanowali prace gospodarcze typu rębnia zupełna IB, na powierzchni 3,26 ha z łącznej powierzchni 5,3 hawprowadza opinię publiczną w błąd.

Plan Urządzenia Lasu (PUL) sporządzony dla Nadleśnictwa Giżycko na lata 2017-2026 został 6.03.2017 r. zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Wszelkie zaplanowane w nim prace (wskazania gospodarcze) zostały skonsultowane społecznie, zatwierdzone i są zgodne z prawem. Informacje o konsultacjach społecznych zostały podane skutecznie do wiadomości publicznej: projekt planu i prognoza były wyłożone w nadleśnictwie, dokumenty zostały również udostępnione publicznie na stronie WWW nadleśnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej, informacja o konsultacjach społecznych została wywieszona na tablicy ogłoszeń również w siedzibie RDLP, w dniu 12.12.2016 r. zamieszczona została informacja w formie płatnego ogłoszenia w Gazecie Wyborczej.

W dniu 14.11.2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza podczas której przedstawiciele różnych grup społecznych mogli składać swoje uwagi do wyłożonego projektu planu i prognozy. Na spotkaniu był obecny również przedstawiciel Natural Forest Foundation (widoczny na załączonym slajdzie), który co do sposobu gospodarowania w leśnictwie Zielony Dwór, w oddziale 5A, pododdział a, nie wniósł żadnych uwag.

W ramach ogłoszonych konsultacji wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 16.12.2016 r. przez okres 21 dni.

StwierdzenieDla wydzielenia 5Aa pracownicy Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL” przy aprobacie leśników zaplanowali prace gospodarcze…” wprowadza opinię publiczną w błąd, gdyż prace w opisywanym drzewostanie były społecznie konsultowane podczas prac nad PUL, również z Natural Forest Foundation.

W Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Giżycko na lata 2017-2026, w dziale Opis taksacyjny – obręb Giżycko na stronie 18, w tabeli opisu taksacyjnego, kolumna nr 1, istnieje podział obszarów będących w zarządzie nadleśnictwa na oddziały i pododdziały. Opis taksacyjny nie opisuje podziału pododdziałów na wydzielenia. Opisywany dokument znajduje się w przestrzeni publicznej w Biuletynie Nadleśnictwa Giżycko pod adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gizycko/plan-urzadzenia-lasu.

Według zapisów Planu Urządzenia Lasu w oddziale 5A, pododdział a, o powierzchni 5,27 ha przewidziano między innymi prace gospodarcze typu rębnia zupełna IB na całej powierzchni. Według wskazówek gospodarczych (tabela opisu taksacyjnego kolumna nr 20),  prace te należy wykonać w dwóch etapach, na dwóch osobnych działkach leśnych (nie mylić z geodezyjnymi). Najpierw na powierzchni 3,26 ha (działka nr 1), a następnie w ciągu dziesięciolecia na drugiej powierzchni 2,01 ha (działka nr 2).

Informacja6. W październiku 2018 r. Zakład Usług Leśnych, na zlecenie Nadleśnictwa Giżycko przystąpił do realizacji rębni. Wyciętych zostało ok. 17 z 29 drzew dziuplastych, na zaplanowanej powierzchni wraz z otaczającym je lasem.jest  nieprawdziwa i wprowadza opinię publiczną w błąd.

Zakład Usług Leśnych na zlecenie Nadleśnictwa Giżycko przystąpił do realizacji rębni IB w oddziale 5A pododdział a, działka nr 1, leśnictwa Zielony Dwór we wrześniu 2018 r.

W dniu 26.01.2018 r. Nadleśnictwo Giżycko otrzymało od Fundacji Las Naturalny informacje o środowisku, zawierającą plik z wykazem drzew dziuplastych „w wydzieleniu o adresie leśnym 01-11-1-01-5A-a-00”. Otrzymane informacje przekazano do weryfikacji służbom terenowym. W wyniku weryfikacji potwierdzono lokalizację 15 szt. drzew dziuplastych na działce nr 1 oraz 12 szt. drzew dziuplastych na działce nr 2 oddziału 5A, pododdziału a, w leśnictwie Zielony Dwór.

Zgodnie z wytycznymi Instrukcji ochrony lasu, w celu zachowania trwałości lasu i ciągłości jego funkcji dąży się do ochrony różnorodności biologicznej, poprzez między innymi pozostawienie w lesie tzw. drzew biocenotycznych do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu. Za drzewa biocenotyczne uważa się między innymi drzewa dziuplaste. Również te wskazane w oddziale 5A, pododdział a, przez Fundację Las Naturalny i inne wykryte w tej lokalizacji, przez pracowników Służby Leśnej.

Podczas wykonywania rębni IB w roku 2018 na terenie leśnictwa Zielony Dwór w oddziale 5A pododdział a, na obszarze działki nr 1 wszystkie drzewa biocenotyczne (w tym dziuplaste) pozostawiono na powierzchni nie ścięte, do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu.
Lustracja terenowa przeprowadzona przez pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Giżycko w październiku br., potwierdziła, iż wszystkie drzewa biocenotyczne pozostawione w opisywanej lokalizacji są tam do dziś. Jakiś czas temu, drzewa te biologicznie obumarły, zostały powalone przez wiatr na ziemię i chwili obecnej odbywa się w nich proces naturalnego rozkładu. Wygląd kilku z nich prezentujemy na zdjęciach.

Fot. 1. Fragment pozostawionego w roku 2018 w oddziale 5A, pododdział a, drzewa biocenotycznego. Z czasem drzewo obumarło, złamał je wiatr i w chwili obecnej podlega procesowi naturalnego rozkładu (stan na październik 2021 r.).

Fot. 2. Fragment pozostawionego w roku 2018 w oddziale 5A, pododdział a, drzewa dziuplastego. Drzewo obumarło, leży powalone wiatr i w chwili obecnej podlega procesowi naturalnego rozkładu (stan na październik 2021 r.).

Fot. 3. Drzewo biocenotyczne pozostawione w roku 2018 w oddziale 5A, pododdział a. Zgodnie z Instrukcją ochrony lasu pozostawione do biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu (stan na październik 2021 r.).

Fot. 4. Drzewo biocenotyczne (dziuplaste) pozostawione w roku 2018 w oddziale 5A, pododdział a, do biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu (stan na październik 2021 r.).

Fot. 5. Fragmenty pozostawionego w roku 2018 w oddziale 5A, pododdział a, drzewa biocenotycznego. Z czasem drzewo obumarło, złamał je wiatr i w chwili obecnej podlega procesowi naturalnego rozkładu (stan na październik 2021 r.).

StwierdzenieWyciętych zostało ok. 17 z 29 drzew dziuplastych, na zaplanowanej powierzchni ...jest nieprawdziwe i wprowadza opinię publiczną w błąd. Nie zostało ścięte ani jedno drzewo dziuplaste.

W wyniku przeprowadzenia rębni IB w oddziale 5A, pododdział a, Leśnictwa Zielony Dwór na działce nr 1 postawiono kępę drzew około 5% powierzchni działki. Wskazane przez Fundację Las Naturalny drzewa dziuplaste zlokalizowane były na terenie całego oddziału 5A, pododdział a, również działce nr 2 na której do chwili obecnej nie wykonywano prac gospodarczych.

Stwierdzenie „… na zaplanowanej powierzchni wraz z otaczającym je lasem.” jest nieprawdziwe i wprowadza opinię publiczną w błąd. Na działce nr 1 na której wykonywana była rębnia IB pozostawiono kępę drzew o powierzchni 5% całej działki. 

Informacja i stwierdzenie „10. W efekcie końcowym, wszystkie zinwentaryzowane przez nas drzewa biocenotyczne zostaną wycięte wraz z otaczającym je lasem wodochronnym. jest nieprawdziwa i wprowadza opinię publiczną błąd.

Część z zinwentaryzowanych przez Fundację Las Naturalny drzew dziuplastych na terenie leśnictwa Zielony Dwór, oddział 5A, pododdział a, w chwili obecnej w sposób biologiczny obumarła i podlega procesom naturalnego rozkładu. Nie da się ich wyciąć. Pozostałe są chronione przez obowiązujące przepisy, które leśnicy przestrzegają.

Informacja „Są też przykładem wykorzystania narzędzia podziału wydzieleń, do tworzenia pozorów przestrzegania obowiązujących przepisów w kwestii ochrony lasów wodochronnych oraz pozorów ochrony drzew biocenotycznych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.jest nie prawdziwa i wprowadza opinię publiczną w błąd.

Przekazane przez Fundację Las Naturalny  w styczniu 2018 r. informacje o środowisku, zostały przez Nadleśnictwo Giżycko zweryfikowane i uwzględnione przy prowadzeniu prac gospodarczych. W wyniku czego wskazane drzewa biocenotyczne nie zostały ścięte.

 

Jednocześnie zwracamy się do Natural Forest Foundation o zamieszczenie sprostowania do opublikowanych nieprawdziwych treści.