polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Dyrektorów i przedstawicieli Oświatowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z leśnikami.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy giżyckich leśników, którzy zaprosili pracowników oświaty do nadleśnictwa.

Podczas części kameralnej spotkania podjęto próbę wyjaśnienia i lepszego zrozumienia oczekiwań przedstawicieli placówek oświatowych powiatu giżyckiego związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego społeczności lokalnej współcześnie żyjącej w sąsiedztwie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka. W tej sprawie Dyrektorzy Oświatowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu Giżyckiego zajęli stanowisko w dniu 9 listopada 2022 r.

W sprawie pomysłu powołania formy ochrony przyrody — Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego na terenie całego uroczyska Las Miejski, poinformowano, że zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Ustanawiając zespół przyrodniczo-krajobrazowy, gmina powinna zapewnić finansowanie przyszłych potrzebnych działań ochrony czynnej, w przypadku ich określenia.

Dyskutowano również na temat innych form ochrony lasu, jakie wynikają np. z objęcia uroczyska Las Miejski statusem lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności HCVF6, zgodnej ze standardem organizacji FSC®. Starano się również wyjaśnić stan zaawansowania prac nad wdrażaniem w życie na terenie Nadleśnictwa Giżycko zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”. Pytań i wyjaśnień w tej tematyce było bardzo wiele.

W trakcie spotkania leśnicy nawiązali do historii Lasu Miejskiego, którym w przeszłości zarządzały władze miasta Giżycko. Ponad sto lat temu również burzliwie dyskutowano o gospodarowaniu Lasem Miejskim. Wówczas podobnie jak obecnie starano się wyeksponować walory lasu mieszkańcom i turystom. Kosztowało to budżet miasta wiele wysiłku i niepowodzenia w tej dziedzinie, zadecydowały o sprzedaży lasu miejscowemu nadleśnictwu. Skutki ówczesnych prób zrównoważenia przychodów i kosztów utrzymania lasu widoczne są w lesie do dziś, co omówiono na przykładzie jednego z fragmentów lasu.

W części terenowej udano się do lasu, gdzie obserwowano korzyści, jakie dała niedawna modernizacja zbiorników leśnych. O tym, że uroczysko służy nie tylko mieszańcom Giżycka, rozmawiano przy nowo wybudowanym paśniku dla zwierząt leśnych. Ważnym punktem było również omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem ludzi przebywających na terenie uroczyska. Dyskutowano na temat przyczyn powstawania i konieczności usuwania drzew niebezpiecznych.

Podczas podsumowania spotkania przybyli goście, z zawodu nauczyciele zwrócili uwagę na barierę, jaką stwarza fachowa terminologia leśna. Powinna być bardziej zrozumiała dla osób niezwiązanych z branżą leśną, np. dla młodzieży. Uzgodniono, że obydwie strony nawiążą współpracę mającą na celu przystępniejsze zrozumienie pracy leśników i przepisów obowiązujących w lasach, za pomocą wspólnie prowadzonych zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkół średnich.

Spotkanie pracowników oświaty i leśników przebiegało w bardzo dobrej atmosferze i zaplanowano już kolejne po wakacjach.


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko