About Forest District

Na terenie prastarej puszczy Galindzkiej, pomiędzy obecnymi puszczami Borecką a Piską, lodowiec odcisnął w ziemi swoje piętno w postaci Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tu wielki błękit jezior miesza się z zielenią lasów i pól.

Forest resources

Na zasoby leśne składają się powierzchnia leśna oraz drzewa (drewno) rosnące na tej powierzchni.

Silviculture

Zgodnie z przyjętymi uwarunkowaniami prawnymi, celem gospodarstwa leśnego jest kształtowanie lasu wielofunkcyjnego, trwałego, ekologicznie zrównoważonego, a zatem zbudowanego zgodnie z prawami rządzącymi ekosystemami leśnymi.

Forest protection

Celem zachowania dobrej zdrowotności i naturalnej odporności lasów jest poświęcenie szczególnej uwagi właściwemu stanowi sanitarnemu lasu.

Forest use

Użytkowanie lasu, a zwłaszcza pozyskanie drewna jest naturalną konsekwencja działań związanych z hodowlą i ochroną lasu. Należy przede wszystkim mieć na uwadze, że drewno jest surowcem odnawialnym i w przeciwieństwie do ropy naftowej czy też węgla kamiennego nie ma obaw, aby go zabrakło.

Forest managment

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśniczy prowadzi racjonalną gospodarkę leśną. Plan sporządza się na okresy dziesięcioletnie dla poszczególnych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). Obowiązek wykonania planu ciąży na Dyrektorze RDLP. Po wykonaniu plan zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska.

Hunting

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Nature preservation

Nadleśnictwo Giżycko stanowi wielofunkcyjny obszar leśny, w którym dużym ważnym celem gospodarowania jest ochrona przyrody.

Certificates

Nadleśnictwo Giżycko prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami PEFC.