Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem gospodarki łowieckiej prowadzonej w Nadleśnictwie Giżycko wyznaczonym art. 3 ustawy Prawo łowieckie jest:

 1. Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.
 2. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.
 3. Uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego.
 4. Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Zasady gospodarki łowieckiej określają sferę działalności łowieckiej w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny. Gospodarka ta prowadzona jest w obwodach łowieckich przez ich dzierżawców lub zarządców w oparciu o:

 • roczne plany łowieckie sporządzone przez dzierżawców lub zarządców obwodów po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta  miasta) i zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, a w obwodach niewydzierżawionych po zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji PGL LP;
 • wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzone przez dyrektorów regionalnych dyrekcji PGL LP w uzgodnieniu z marszałkiem województwa i Polskiego Związku Łowieckiego.

Mapa zagospodarowania łowieckiego terenu Nadleśnictwa Giżycko:

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Giżycko zlokalizowane są 22 obwody łowieckie na których gospodaruje 9 kół łowieckich. Nadleśnictwo Giżycko bezpośrednio nadzoruje prowadzenie gospodarki łowieckiej prowadzonej przez sześć kół łowieckich gospodarujących na czternastu obwodach łowieckich.

 Lp Nazwa koła łowickiego Numer użytkowanego obwodu łowieckiego
1.  Koło Łowieckie "Cyranka" 163, 164 
2.  Koło Łowieckie "Dąbrowa" 165 
3.  Koło Łowieckie "Dzik" 97, 130 
4.  Koło Łowieckie "Kormoran" 67, 99 
5.  Koło Łowieckie "Rogacz" 95, 98, 128, 131 
6.  Koło Łowieckie "Ryś" 66, 96, 127, 129 

 Adresy kontaktowe nadzorowanych kół łowieckich:

 1. Koło Łowieckie "Cyranka", ul. Wojska Polskiego 9E, 12.250 Orzysz, (http://www.wkl-cyranka.pl)
 2. Koło Łowieckie "Dąbrowa", Plac Daszyńskiego 2/20, 12-200 Pisz,
 3. Koło Łowieckie "Dzik", ul. Smętka 5/1, 11-500 Giżycko, (http://dzikgizycko.pl)
 4. Koło Łowieckie "Kormoran" ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko, (http://www.kormorangizycko.pl/)
 5. Koło Łowieckie "Rogacz", ul. Suwalska 5a lok.2, 11-500 Giżycko, (http://www.klrogacz-gizycko.pl)
 6. Koło Łowieckie "Ryś", Gajewo ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko. (http://rysgizycko.pl)