Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Nadleśnictwo Giżycko prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami PEFC oraz FSC®.

PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Certyfikat PEFC strona 1.

Certyfikat PEFC strona 2.

Certyfikat PEFC strona 3.

28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku, w tym także Nadleśnictwo Giżycko, z dniem 14.11.2023 r. zostało objęte certyfikatem PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1. Przyznany dokument potwierdza, że na terenie objetych certyfikacją nadleśnictw należących do RDLP w Białymstoku prowadzona jest trwale zrównoważona, proekologiczna gospodarka leśna spełniająca podstawy do przejścia procedury certyfikacyjnej, którymi są następujące kryteria:

 • Kryterium I - Utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla;
 • Kryterium II - Zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych;
 • Kryterium III - Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów;
 • Kryterium IV - Zachowanie, ochrona o odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej;
 • Kryterium V - Utrzymanie i rozszerzenie ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebo- i wodochronnych;
 • Kryterium VI - Utrzymanie i rozwój innych społeczno-ekonomicznych funkcji lasów.

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.


FSC® jest skrótem angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council® FSC®-C168369. Celem jej działalności jest popularyzacja gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach uwzględniających oprócz aspektów ekonomicznych również społeczne i przyrodnicze. Ten certyfikat ma większość jednostek LP. Na produktach leśnych (najczęściej drzewnych), które pochodzą z tych lasów, umieszczane jest logo systemu FSC®.

Z dniem 23.11.2022 r. 28 nadleśnictw wchodzące w skład RDLP w Białymstoku, w tym także Nadleśnictwo Giżycko, zostały objęte certyfikatem FSC® o numerze SGSCH-FM/COC-008962.

Certyfikat FSC® o numerze SGSCH-FM/COC-008962.

Przyznany dokument potwierdza, że na terenie wymienionych nadleśnictw prowadzona jest trwale zrównoważona, proekologiczna gospodarka leśna spełniająca podstawy do przejścia procedury certyfikacyjnej, wypełniająca Zasady dobrej gospodarki leśnej FSC®, do których należą:

 • Zasada 1: Przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju i zasad FSC®;
 • Zasada 2: Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw;
 • Zasada 3: Przestrzeganie praw ludności rdzennej (nie dotyczy Polski);
 • Zasada 4: Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników;
 • Zasada 5: Racjonalne czerpanie korzyści z lasów;
 • Zasada 6: Ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej;
 • Zasada 7: Sporządzanie, aktualizowanie i stosowanie ustaleń planów urządzania lasu;
 • Zasada 8: Monitoring poszczególnych elementów i ocena gospodarki leśnej;
 • Zasada 9: Ochrona lasów o szczególnej wartości;
 • Zasada 10: Właściwa gospodarka na plantacjach.