Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśniczy prowadzi racjonalną gospodarkę leśną. Plan sporządza się na okresy dziesięcioletnie dla poszczególnych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). Obowiązek wykonania planu ciąży na Dyrektorze RDLP. Po wykonaniu plan zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska.

Plan sporządzają jednostki eksperckie spoza RDLP. Prace trwają z reguły około dwóch lat. Dotyczą one inwentaryzacji zasobów przyrodniczych t.j. drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od rozpoznania gleb, ich żyzności, wszystkich warstw roślinnych w lesie t.j runa, podszytu, podrostu, wreszcie pomiaru elementów poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach. Z zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się odpowiednie dokumenty jak opisy taksacyjne lasu, szereg rejestrów, tabel, map, które po rozważaniach w kwestii zasadności projektowanych wskazań gospodarczych, przedstawia się Ministrowi Środowiska do akceptacji.Część opisowa Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Giżycko dostępna jest do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa, w dniach roboczych, w godz. od 700 do 1500 oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Giżycko.