Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawą prowadzenia prac w zakresie hodowli lasu są „Zasady hodowli lasu". W czasie przeprowadzanych czynności hodowlanych Nadleśnictwo Giżycko kieruje się następującymi wskazaniami:

 • W przypadku gdy jest to tylko możliwe wykorzystuje się odnowienia naturalne, dostosowując skład gatunkowy do gospodarczego typu drzewostanu.
 • Prowadzi się działania zmierzające do wprowadzenia we właściwym czasie, formie i ilości gatunków domieszkowych i pomocniczych.
 • Przy ustalaniu formy zmieszania wykorzystuje się potencjał lokalnych mikrosiedlisk.
 • Mając na uwadze ochronę przeciwpożarową oraz aspekty krajobrazowe zakładane są wzdłuż szlaków komunikacyjnych pasy obsadzone gatunkami liściastymi.

„Zgodnie z przyjętymi uwarunkowaniami prawnymi, celem gospodarstwa leśnego jest kształtowanie lasu wielofunkcyjnego, trwałego, ekologicznie zrównoważonego, a zatem zbudowanego zgodnie z prawami rządzącymi ekosystemami leśnymi".

Odnawianie lasu polega na stosowaniu określonych rodzajów rębni. Rębnia jest jednym z działań zmierzających do wytworzenia nowego drzewostanu o pożądanym charakterze, z ustalonym celem hodowlanym. Na terenie nadleśnictwa mają głownie zastosowanie: rębnia I – zupełna, rębnia II - częściowa oraz rębnia III – gniazdowa z różnymi wariantami zależnymi od szczegółowych uwarunkowań.

Rębnia I dotyczy odnowienia po jednorazowym usunięciu całego drzewostanu z powierzchni do 4 ha, z pozostawieniem biogrup drzewostanu rębnego.
Rębnia II stosowana jest w Nadleśnictwie Giżycko w celu uzyskiwania odnowienia naturalnego w drzewostanach sosnowych oraz sporadycznie w drzewostanach świerkowych. Drzewostan dojrzały do odnowienia przerzedza się i przygotowuje glebę, inicjując samosiew sosny lub świerka. Po uzyskaniu naturalnego odnowienia uprząta się drzewostan i uzupełnia skład gatunkowy uprawy właściwymi domieszkami.

Rębnia III polega na realizacji prac odnowieniowych w danym drzewostanie w okresie 10 – 30 lat. Odnawiane są gniazda o wielkości do 50 arów, w kolejnych latach życia drzewostanu.

Istotny wpływ na stabilną gospodarkę leśną Nadleśnictwa Giżycko miał huragan z 4 lipca 2002 roku, który spowodował konieczność uprzątnięcia zniszczonych drzew. W wyniku huraganu, w latach 2003 –2005 odnowiono łącznie powierzchnię 299,05 ha.

Według Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (KPZL) do roku 2050 lesistość w kraju ma wzrosnąć do 33 % powierzchni Polski. W połowie lat 90-tych ubiegłego wieku Nadleśnictwo Giżycko zwiększyło intensywność zalesień.

W latach 1995 – 2006 zalesiono 1038,76 ha. W konsekwencji przeprowadzonych przez nadleśnictwo prac zalesieniowych, lesistość regionu w naszym zasięgu terytorialnym wzrosła o około 1%. Jest to wielkość znacząca, biorąc pod uwagę duży udział jezior w ogólnym rozliczeniu powierzchni. W latach 2007-2016 planowało się zalesienie 55,09 ha gruntów porolnych. Obowiązujący PUL opracowany na lata 2017-2026 nie przewiduje realizacji zalesień.

  

NASIENNICTWO I SELEKCJA

 

Gospodarcze drzewostany nasienne

W Nadleśnictwie Giżycko realizowanych jest szereg przedsięwzięć prowadzących do zachowania puli genowej najcenniejszych drzewostanów rosnących na tym terenie. Realizuje się to poprzez wybór gospodarczych drzewostanów nasiennych, z których pozyskuje się materiał rozmnożeniowy (szyszki lub nasiona) do produkcji sadzonek.

Zbiór szyszek w drzewostanach nasiennych. Fot. Marcin Sołtanuik.

Gospodarcze drzewostany nasienne według stanu na 1.01.2019 r., zajmują powierzchnię 489,52 ha. Z wyodrębnieniem poszczególnych gatunków przedstawiają się następująco:

 • Sosna pospolita (Pinus sylvestris L.) – 212,88 ha
 • Świerk pospolity (Picea abies L.) – 125,15 ha
 • Brzoza brodawkowata (Betula pendula L.) – 31,84 ha
 • Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 87,49 ha
 • Olsza czarna (Alnus glutinosa L.) – 21,30 ha
 • Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) – 5,05 ha
 • Grab pospolity (Carpinus betulus L.) – 3,79 ha
 • Sosna wejmutka (Pinus strobus L.) – 2,02 ha

Na terenie Nadleśnictwa Giżycko występują również cztery rejestrowane źródła zbioru nasion: klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) – jedno miejsce, dąb czerwony (Quercus rubra L.) – dwa miejsca i lipa drobnolistna (Tilia cordata L.) – jedno miejsce.

Uprawy pochodne

Dla zachowania puli genowej najcenniejszych drzewostanów regionu (wyłączonych drzewostanów nasiennych), tworzone są uprawy z potomstwa tych drzewostanów. Wg stanu na 28.11.2019 r. Nadleśnictwo Giżycko posiada  305,10 ha upraw pochodnych w ośmiu blokach, przy czym sześć bloków to uprawy pochodne Św - So, jeden wyłącznie sosnowy i jeden blok upraw Lp - Md. Siedem z bloków jest tworzonych do zachowania puli genowej sosny pospolitej. Gatunek ten pochodzi z wyłączonych drzewostanów nasiennych Puszczy Piskiej, Nadleśnictwa Pisz (oddział 301 i 302) i Nadleśnictwa Maskulińskie (oddziały 111 i 121). W sześciu z pośród tych bloków (grup upraw) świerk jest gatunkiem dodatkowym. Materiał sadzeniowy Świerka pochodzi z wyłączonych drzewostanów nasiennych Puszczy Boreckiej, Nadleśnictwa Czerwony Dwór (oddziały: 148c, 80k i 81l oraz 99j).

 

SZKÓŁKARSTWO

Nadleśnictwo Giżycko posiada szkółkę gospodarczą o powierzchni 7,14 ha, w której pola siewne na kwaterach produkcyjnych zajmują pow. 5,00ha. Powierzchnia ta jest w pełni wystarczająca do zabezpieczenia lokalnych potrzeb na materiał sadzeniowy do prac odnowieniowych i zalesieniowych.

Przeciętnie rocznie produkuje się w tutejszej szkółce około 2000 tysięcy sztuk sadzonek.

Produkuje się sadzonki około 20 gatunków drzew i krzewów leśnych (m.in.: sosna, świerk, modrzew, dąb, brzoza, olsza czarna, grab, klon, jawor, lipa, buk, jarzębina, dzika jabłoń, głóg, róża faldzistolistna, ałycza itp.) o symbolach produkcyjnych: 1/0, 2/0, 1/1, 2/1, 1/ 2, 2/2,  1,5/1,5.

Produkcja szkółkarska Nadleśnictwa Giżycko zabezpiecza materiał sadzeniowy na odnowienia i zalesienia w lasach państwowych oraz potrzeby prywatnych właścicieli. Rozmiar tych prac średnio roczne wynosi ponad 200 ha.


Syntetyczne zestawienie poszczególnych parametrów charakteryzujących powierzchnię leśną i zasoby drzewne w kolejnych planach urządzenia lasu i w prognozie na koniec okresu gospodarczego.

Tabela. Porównanie wskaźników stanu lasu Nadleśnictwa Giżycko w kolejnych rewizjach planu u.l. 

Wskaźnik Rewizja
I II III IV V
 Powierzchnia leśna [ha] 17 755,76  20 433,87  21 231,92  22 118,64  22 281,75 
 Zapas [m3] 2 562 884  3 854 593  4 818 726  5 566 939  5 830 752 
 Zasobność [m3/ha] 144  189  227  252  262 
 Przeciętny wiek 38  45  50  57  56 
 Bieżący roczny przyrost drzewostanów [m3/ha] - - 7,36  6,52  6,73 
 Bieżący użyteczny roczny przyrost drzewostanów - 7,27  7,36  8,28  7,83