polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem pomieszczenia gospodarczego.

Gajewo, dnia 30 maja 2022 roku

Znak spr. SA.2217.23.2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 10.05.2018 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz negocjacji stawki czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021.14.2018), Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem pomieszczenia gospodarczego wyszczególnionego w Tabeli nr 1.

Informacje dotyczące przetargu:

 • okres najmu: nieokreślony;
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu;
 • cena wywoławcza rocznego czynszu netto wynosi:

Tabela nr 1

Nr
pozycji
Leśnictwo Oddz.
pododdz.
Gmina Obręb
geod.
Nr działki Pow. m2 Cena
wywoławcza
netto [zł]
1 Zielony
Dwór
37 f Giżycko Giżycko
Miasto 1
330/9 8,92 350,00
 • minimalne postąpienie wynosi: 20 zł za całą pozycję określoną w Tabeli nr 1;
 • do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek vat w wysokości 23%;
 • oferty należy złożyć wyłącznie na wzorze formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 • oferta musi zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;
 • numer pozycji, numer działki, adres leśny;
 • całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem minimalnego postąpienia;
 • datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis Oferenta lub osoby reprezentującej;
 • w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą Oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa;
 • wraz z ofertą należy złożyć podpisany „Obowiązek Informacyjny” oraz „Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu” (Załącznik nr 2);
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego Oferenta zostaną odrzucone.
 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 20.06.2022 roku do godz. 900 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na najem pomieszczenia gospodarczego SA.2217.23.2022”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2022 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • WAŻNE: Nadleśnictwo dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres gizycko@bialystok.lasy.gov.pl W treści wiadomości przesłanej do nadleśnictwa, oferent winien zamieścić oświadczenie, iż nie będzie miał zastrzeżeń co do dostarczenia jak i rozpoznania oferty dostarczonej drogą elektroniczną. W miarę możliwości oferta winna być podpisana podpisem elektronicznym. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty winny stanowić załącznik do wiadomości e-mail. W treści wiadomości mailowej proszę zastrzec, iż otwarcie załącznika powinno nastąpić nie wcześniej niż w dniu 20 czerwca 2022 roku godz. 1000;
 • w przypadku braków formalnych Oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wysokość rocznego czynszu w zł.;
 • jeżeli na jedną pozycję wyszczególnioną w Tabeli nr 1 zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez nadleśnictwo;
 • o wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo z informacją o wyniku przetargu zostanie wysłane do każdego z uczestników przetargu nie później niż 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert;
 • informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa pod adresem: http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rodo
 • INFORMACJE DODATKOWE:
 • dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzór umowy można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko lub zwrócić się ze stosownym wnioskiem na adres mailowy gizycko@bialystok.lasy.gov.pl.

WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko