Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi, zgodnie z art. 42 Ustawy o ochronie przyrody, są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego występowania.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Giżycko występują 3 użytki ekologiczne zlokalizowane poza obszarami administrowanymi przez Lasy Państwowe. Są to: Jezioro Salpik, Wilkasy i Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego.

Użytek ekologiczny „Jezioro Salpik", o pow. 228,07 ha, zlokalizowany jest w obrębie gmin Ryn i Kętrzyn. Jest to ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych utworzony Rozporządzeniem Nr 30 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Salpik" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1663).

Użytek ekologiczny „Wilkasy", ustanowiony Rozporządzeniem Nr 74 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wilkasy" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1707). Obiekt chroni miejsca występowania raka błotnego Astacus leptodactylus między innymi poprzez zakaz jego odłowów i zakaz zmiany stosunków wodnych. Obejmuje jezioro Wilkasy o powierzchni 41,59 ha oraz 15-metrową strefę wokół niego.

Użytek ekologiczny „Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego", ustanowiony Rozporządzeniem Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1729). Użytek ten o całkowitej powierzchni 118,39 ha obejmuje wyspy: Czarcią, Kępę, Czarci Ostrów na jeziorze Śniardwy i wyspy na jeziorze Druglin a w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Giżycko wyspy na jeziorach: Ryńskim, Jagodne i Niegocin. Celem ochrony jest pozostawienie pozostałości ekosystemów na wyspach wymienionych jezior.