Modernizacje stawów w uroczysku Las Miejski zbliżają się ku końcowi

W dniu 19 października br. w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko odbyło się spotkanie strony społeczno-samorządowej z leśnikami w ramach prowadzonego od kilku lat dialogu związanego z gospodarowaniem na terenie uroczyska Las Miejski.

Fot. Fragment linii brzegowej modernizowanego stawu "Jurek".

Podczas spotkania Krzysztof Dąbkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko zaprosił strony uczestniczące w dialogu do przeprowadzenia wspólnej oceny zgodności realizowanych prac na terenie uroczyska z wcześniejszymi deklaracjami leśników. Deklaracje dotyczyły inwestycji realizowanej w ramach ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Uczestniczące w projekcie Nadleśnictwo Giżycko wykonuje na terenie uroczyska Las Miejski inwestycję polegającą na modernizacji pięciu zbiorników wodnych. 

Fot. Fragment linii brzegowej modernizowanego stawu "Jurek".

Termin spotkania w terenie uzgodniono z Panem Markiem Jasudowiczem Wójtem Gminy Giżycko na 26 października br. W wyznaczonym dniu w spotkaniu uczestniczyli: Artur Pawlukowski pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – Ochrona Środowiska Urzędu Gminy Giżycko, Paweł Pawlukanis przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych firmy PHUP „PALWOD”, Krzysztof Dąbkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko, Konrad Kamiński Sekretarz Nadleśnictwa, Tomasz Miszczak Podleśniczy leśnictwa Zielony Dwór. Przedstawiciele strony społecznej obecni na spotkaniu w dniu 19.10.2021 r. w Urzędzie Gminy Giżycko nie przybyli na spotkanie. Z powodu obowiązków służbowych w spotkaniu nie uczestniczył Burmistrz Giżycka Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz, przekazując wcześniej telefonicznie brak zastrzeżeń i uwag do realizacji inwestycji.

Podczas obchodu części uroczyska Las Miejski  objętej pracami, przedstawiciel Urzędu Gminy Giżycko nie wnosił żadnych uwag.  Również w ocenie leśników modernizacja stawów przebiega zgodnie z projektem i ustaleniami, a zaawansowanie robót przez firmę PALWOD w stosunku do upływu czasu jest zadowalające.

Fot. Tablica przy ścieżce spacerowej.

Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca bieżącego roku.

Woda i las

Co robią leśnicy dla adaptacji lasów do zmian klimatu w kontekście gospodarowania wodą? O rozwijaniu małej retencji na pewno już słyszeliście, ale spektrum działań jest znacznie szersze! Zapraszamy do obejrzenia filmu.


Zatrzymać wodę w lesie

Informacja o postępie w realizacji projektu małej retencji wodnej w Lasach Państwowych na terenie Nadleśnictwa Giżycko w uroczysku Las Miejski

W dniu 8 października 2020 r. leśnicy  z Nadleśnictwa Giżycko niezależnie od nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego wspólnie przejrzeli tereny objęte pracami w Uroczysku Las Miejski. W opinii leśników prace są wykonywane z należytą starannością. Przy realizacji prac wykonawca ściśle stosuje się do wszelkich obostrzeń związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, minimalizując oddziaływanie na las. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe oraz profesjonalizm wykonawcy, postęp prac jest szybszy niż przewidywano. Dzięki temu, już na najbliższy wtorek planowane jest spotkanie leśników ze strażakami w celu omówienia możliwości napełnienia wodą jednego ze stawów, na którym prace dobiegają końca.  Efektem powyższych działań będzie zwiększenie zasobów magazynowanej wody w modernizowanym stawie co przełoży się pozytywnie na kondycję „Lasu Miejskiego”. O postępach i efekcie prac będziemy na bieżąco informować.

W tym miejscu pragniemy ponownie zaapelować do odwiedzających „Las Miejski” o uszanowanie ograniczeń wprowadzonych na placu budowy i nie wchodzenie na obszary gdzie trwają prace. Stanowi to poważne niebezpieczeństwo dla osób postronnych. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne czasowe utrudnienia w korzystaniu z tego obszaru Lasu.  Zapraszamy do odwiedzania tych części „Lasu Miejskiego”, gdzie nie prowadzi się prac związanych z modernizacją stawów. Nadleśnictwo jak i wykonawca czyni wszelkie starania aby prace wykonać jak najszybciej i maksymalnie skrócić czas, w którym pojawiają się niedogodności i utrudnienia.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac i miejscach czasowo wyłączonych z możliwości korzystania spacerowania po Lesie Miejskim.


Zatrzymanie wody w Lesie Miejskim – działania leśników na rzecz klimatu

Ponad 300 tys. m3 wody zostanie zatrzymane w Lesie Miejskim dzięki działaniom podjętym przez leśników z Nadleśnictwa Giżycko w ramach ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Inwestycja jest finansowana w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozostałe środki pochodzą z Lasów Państwowych. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych poprzez działania ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

W miniony czwartek Nadleśnictwo Giżycko podpisało umowę na realizację prac budowlanych dotyczących modernizacji zbiorników wodnych w uroczysku „Las Miejski”. Przedsiębiorstwo PALWOD z Gołdapi, które będzie wykonawcą prac, zrealizowało już szereg podobnych inwestycji. Uczestniczyło między innymi w zadaniach polegających na odtworzeniu systemu ponad 40 zbiorników wodnych w Puszczy Rominckiej, czy też całkiem niedawno w budowie umocnienia skarpy brzegowej rzeki Czarna Hańcza w Nadleśnictwie Głęboki Bród.

Zbiorniki w uroczysku tzw. „Leśne Karpieńce” mają bogatą historię. W latach 1905-1907 dwaj bracia Waloch, Johan i Leopold oraz ich kuzyn, właściciele spółdzielni rybackiej, urządzili stawach w lesie hodowlę karpi. Upływ czasu mocno naruszył wybudowane wówczas urządzenia piętrzące. W chwili obecnej urządzenia te nie spełniają swoich funkcji i ocena ich stanu technicznego wykazała wysokie ryzyko uszkodzeń i w konsekwencji katastrofy polegającej na przerwaniu istniejących grobli i niekontrolowanym uwolnieniu wody. Stanowiłoby to duże zagrożenie podtopieniami m.in. dla sąsiadującego z lasem osiedla. W minionych latach groble przy zbiornikach często ulegały uszkodzeniom w wyniku napływu wód opadowych. Z kolei w okresach suchych zamulone zbiorniki okazywały się na tyle płytkie, że niektóre z nich wysychały zupełnie. Jeden ze zbiorników od kilku lat w ogóle nie napełnia się wodą. Tak duże wahania poziomu wód w zbiornikach istotnie oddziałują na lokalny ekosystem.

Zniszczony przez czas jaz w uroczysku Las Miejski.

W czasach, gdy bracia Waloch urządzali hodowlę karpi w zbiornikach, przebudowano również sąsiadujące z nimi drzewostany, które obecnie w dużej mierze składają się ze świerka i dębów, gatunków drzew wrażliwych na wahania poziomu wód gruntowych. W ostatnich latach ilość zamierających z tego powodu drzew w uroczysku budzi zaniepokojenie nie tylko leśników, lecz również odwiedzających las okolicznych mieszkańców i turystów.

Pusty zbiornik w uroczysku Las Miejski. Fot. Rafał Jakubiszyn.

W wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych wilgotne dotychczas siedliska leśne ulegają przekształceniom, czego efektem jest zubożenie różnorodności biologicznej w lesie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że niemal połowę powierzchni uroczyska stanowią cenne przyrodniczo siedliska. Według wyliczeń modernizacja tylko pierwszych czterech zbiorników zwiększy ilość gromadzonej wody w zbiornikach do ponad 30 tys. m3 oraz zwiększy ilość gromadzonej wody w gruncie wokół zbiorników z 126 tys. m3 do ponad 287 tys. m3. To powinno powstrzymać niekorzystne zmiany zachodzące w siedliskach otaczających zbiorniki związane z wahaniami poziomu wód gruntowych, a przez to również wpłynąć pozytywnie na bogactwo gatunkowe fauny i flory.

O problemach z retencjonowaniem wody w uroczysku i o modernizacji zbiorników leśnicy z Nadleśnictwa Giżycko informowali mieszkańców w dniu 2 marca br. na otwartym spotkaniu w sprawie realizowanego projektu. Materiały ze spotkania oraz dokumentacja projektowa dostępne są pod adresem: https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/mala-retencja-nizinna.

Zwiększenie możliwości retencyjnych zbiorników wodnych uroczyska „Las Miejski” planowane jest poprzez modernizację pięciu istniejących zbiorników wodnych. Mimo, iż w nazwie zadania mowa jest o budowie nowego zbiornika, odstąpiono od tego pomysłu. Badania podłoża przeprowadzone na zlecenie leśników wykazały, że budowa zbiornika w planowanym miejscu jest pod wieloma względami nieuzasadniona. Na modernizację pierwszych czterech zbiorników (Etap I) Nadleśnictwo Giżycko uzyskało wszystkie wymagane prawem pozwolenia, w tym pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę, wskazujące warunki prowadzenia prac. Modernizacja piątego zbiornika (Etap II) jest obecnie w fazie projektowania. W trosce o występujące w lesie rośliny i bytujące zwierzęta, inwestycja prowadzona będzie pod dodatkowym nadzorem przyrodniczym.

Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie  prac przygotowawczych (wytyczenie geodezyjne obiektów, zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie drzew przy zbiornikach na czas robót, itp.) powinno nastąpić jeszcze w sierpniu br., natomiast zakończenie I Etapu w przyszłym roku. Parking leśny, duża polana wraz infrastrukturą, będą w czasie trwania inwestycji udostępnione dla społeczeństwa.

O postępach prac związanych z modernizacją zbiorników będziemy Państwa informowali na stronach internetowych nadleśnictwa w zakładce Mała Retencja Nizinna.


 

Projekty i fundusze unijne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne