Asset Publisher Asset Publisher

regulaminy obiektów turystycznych


Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 25/2021

REGULAMIN KORZYSTANIA Z IZBY EDUKACYJNEJ

PRZY NADLEŚNICTWIE GIŻYCKO

 1. Administratorem izby edukacyjnej przy Nadleśnictwie Giżycko (zwanej dalej Izbą lub Izbą Edukacyjną) jest Nadleśnictwo Giżycko.
 2. Z Izby Edukacyjnej mogą korzystać osoby, które wcześniej dokonały rezerwacji telefonicznej pod numerem 87 429 98 65 lub e-mailowej na adres: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl.
 3. Izba jest przeznaczona do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Korzystanie z Izby jest możliwe tylko pod opieką przedstawiciela Nadleśnictwa Giżycko.
 5. Zajęcia edukacyjne w Izbie Edukacyjnej są bezpłatne.
 6. Na terenie Izby obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
 7. Dzieci na terenie Izby mogą przebywać jedynie pod opieką nauczyciela, rodzica czy innego dorosłego opiekuna ponoszącego pełną odpowiedzialność za dziecko.
 8. Nadleśnictwo Giżycko nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe wskutek niewłaściwego korzystania z Izby. Użytkownicy są obowiązani do korzystania z Izby Edukacyjnej oraz elementów jej wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami dla nich właściwymi. Użytkownicy Izby lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody wskutek niewłaściwego korzystania z Izby lub jej wyposażenia.
 9. Za rzeczy wniesione do Izby lub pozostawione na terenie Izby Edukacyjnej przez jej użytkowników, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Tereny przyległe do Izby, gdzie odbywa się część zajęć terenowych, mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (alergeny, żywe organizmy, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne, obiekty rekreacji, bliskość dróg, itp.). Zaleca się stosowanie zasad bezpieczeństwa właściwych dla danego terenu.
 11. Podczas korzystania z Izby Edukacyjnej, należy stosować się do wskazówek pracowników Nadleśnictwa Giżycko.
 12. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestniczących, należy bezzwłocznie zgłaszać Administratorowi.
 13. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2021

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO
ORAZ MIEJSCA PALENIA OGNISKA

 1. Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z obiektu turystyczno-rekreacyjnego (zwanego dalej Obiektem) oraz miejsca palenia ogniska (zwanego dalej Miejscem), zarządzanych przez Nadleśnictwo Giżycko (Gajewo ul. Dworska 12), 11-500 Giżycko).
 2. Każda osoba korzystająca z Obiektu lub Miejsca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Osoby przebywające na terenie Obiektu lub korzystające z Miejsca są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej.
 4. Obiekt oraz Miejsce, jako miejsce wypoczynku, służą osobą indywidualnym i grupom zorganizowanym.
 5. Korzystanie z Obiektu oraz Miejsca jest bezpłatne.
 6. Obiekt oraz Miejsce mogą być czasowo wyłączone z użytkowania, ze względów bezpieczeństwa lub ochrony przeciwpożarowej.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, organizator wypoczynku zobowiązany jest do uzgodnienia terminu korzystania z Obiektu lub Miejsca z Nadleśnictwem Giżycko.
 8. Organizatorem wypoczynku na terenie Obiektu lub korzystania z Miejsca może być wyłącznie osoba pełnoletnia, przyjmująca odpowiedzialność za wszystkich członków grupy. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Obiektu lub korzystające z Miejsca odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
 9. Korzystający z Obiektu lub Miejsca zobowiązani są do pozostawienia miejsca w należytym porządku i czystości. Wszystkie odpady należy umieścić w przygotowanych do tego pojemnikach.
 10. Osoby korzystające z Obiektu i z Miejsca, zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego określonego w przepisach prawa.
 11. Osoby korzystające z Obiektu i z Miejsca zobowiązane są do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych podczas korzystania z Obiektu i z Miejsca, w szczególności w wyposażeniu Obiektu i Miejsca.
 12. Zabrania się:
 1. wjazdu pojazdami mechanicznymi, bez zgody Nadleśnictwa Giżycko na teren Obiektu,
 2. zaśmiecania i niszczenia obiektu,
 3. niszczenia budowli i wyposażenia Obiektu,
 4. puszczania na terenie Obiektu zwierząt domowych bez kontroli, w tym psów bez smyczy i kagańca,
 5. biwakowania.
 1. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu.
 2. Organizator wypoczynku ponosi pełną odpowiedzialność za dozorowanie ogniska (od momentu rozpalenia do ugaszenia) oraz za bezpieczeństwo uczestników i odpowiada z teren przyległy do ogniska.
 • Należy zachować szczególną ostrożność przy rozpalaniu i utrzymywaniu ogniska, wysokość płomienia nie może przekraczać 2 m.
 • Po zakończeniu korzystania z Miejsca, należy skutecznie zgasić ognisko, zalewając ognisko wodą,
 • W trakcie korzystania z Miejsca, zabrania się pozostawienia ognia bez nadzoru,
 • Nie można spalać w ognisku innych materiałów niż drewno.
 1. Nadleśnictwo Giżycko nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie Obiektu i zgubione rzeczy.
 2. Wszelkie wątpliwości w zakresie korzystania i funkcjonowania Obiektu oraz Miejsca, w tym stwierdzone nieprawidłowości, należy zgłosić miejscowemu leśniczemu lub w biurze Nadleśnictwa Giżycko pod numerem telefonu +48 87 429 98 65
 3. W przypadku wystąpienia zagrożenia rozprzestrzeniania się ognia w sposób niekontrolowany, należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną i Nadleśnictwo Giżycko.
 4. Telefony alarmowe:  Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112, Straż pożarna: 998 lub 112, Policja: 997 lub 112, Straż leśna: 87 429 98 59 lub 531 505 936.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/2021.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 1. Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów (zwanych dalej Miejscem Postoju) zarządzanych przez Nadleśnictwo Giżycko, (Gajewo, ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko).
 2. Każda osoba korzystająca z Miejsca Postoju zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Miejsce Postoju jest ogólnie dostępne we wszystkie dni w roku, bezpłatnie.
 4. Miejsce postoju może być czasowo wyłączone z użytkowania, ze względów bezpieczeństwa lub ochrony przeciwpożarowej.
 5. Podczas wykonywania manewrów pojazdem na terenie Miejsca Postoju, należy zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
 6. W przypadku wystąpienie na terenie Miejsca Postoju wypadku drogowego, należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
 7. Osobom korzystającym z Miejsca Postoju zabrania się:
 • wykonywania na terenie Miejsca Postoju jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, w tym mycia, sprzątania i naprawy,
 • zaśmiecania terenu Miejsca Postoju,
 • wyrzucania śmieci domowych i komunalnych do pojemników znajdujących się na terenie Miejsca Postoju,
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z Miejsca Postoju innym użytkownikom,
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający  korzystanie z dróg pożarowych,
 • prowadzenia na terenie Miejsca Postoju działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśnictwa Giżycko,
 • puszczania na terenie Miejsca Postoju zwierząt domowych bez kontroli, w tym psów bez smyczy i kagańca,
 • rozstawiania na terenie Miejsca Postoju namiotów,
 • pozostawiania na terenie Miejsca Postoju przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na okres dłuższy niż 24 godziny,
 • rozpalania na terenie Miejsca Postoju ognisk i korzystania z otwartego ognia.
 1. Z wyposażenia Miejsca Postoju należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Miejsce Postoju nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie posiadacz pojazdu.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o Miejscu Postoju należy zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Giżycko tel. +48 87 429 98 65.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 25/2021

REGULAMIN ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO
W NADLEŚNICTWIE GIŻYCKO

PARTNERZY: 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego.

ZARZĄDCA: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko ul. Dworska 12, 11-500 Gajewo  tel. +48 87 429 98 65 e-mail: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

 1. Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania biegów na orientacje, znanych na świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses.
 2. Zielony Punkt Kontrolny (zwany dalej ZPK) znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Giżycko. Pod pojęciem ZPK rozumie się obszar leśny, wskazany na mapie wraz z udostępnioną infrastrukturą (słupki).
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z tras ZPK należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z obszarów leśnych.
 4. Korzystanie z ZPK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Pozyskanie map z innego źródła niż strona Nadleśnictwa Giżycko, broszury informacyjnej (w tym od osób trzecich) nie zwalnia z przestrzegania regulaminu.
 6. Zarządca i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki korzystających z ZPK, jak również za wszelkie kradzieże i uszkodzenia mienia korzystających. Korzystający z ZPK dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 7. Korzystanie z ZPK jest bezpłatne. Mapy udostępnione są na stronie: https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny
 8. ZPK jest przeznaczony dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
 9. Dolna granica wieku osób korzystających z ZPK samodzielnie (indywidualnie) to 8 lat.
 10. Grupy nieletnich korzystających z ZPK muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej:

a. Grupy dzieci w wieku do lat 10 w liczbie jeden opiekun na 10 osób;

b. Grupy dzieci i młodzieży w wieku od 11 do lat 18 w liczbie jeden opiekun na 15 osób

 1. Grupy osób poruszających się jednocześnie nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.
 2. Miejscem START jest tablica informacyjna. Miejsce to jest oznaczone na mapie jako „trójkąt”. Jest to jednocześnie miejsce zalecane do rozpoczęcia trasy. Prosimy zwrócić uwagę na wrysowane na mapie zakreślone obszary i nie przekraczanie ich w trakcie korzystania z ZPK.
 3. Drogę pomiędzy punktami pokonujemy pieszo, w dowolny sposób i nie zawsze ścieżkami oraz drogami. To obszar leśny, w związku z czym należy spodziewać się wzniesień, górek, pagórków, dołów, nierównego podłoża, wody, błota, bagien, gałęzi, kamieni, zwierząt oraz innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. Zalecamy dostosowanie ubioru do warunków terenowych i posiadanie apteczki na wypadek drobnych urazów.
 4. Poprawność pokonania trasy uczestnik weryfikuje samodzielnie w oparciu o odnajdywane kolejne, właściwe punkty kontrolne posiadające swój niepowtarzalny kod trzycyfrowy (np. 101) podany również na mapie przy opisie trasy. Każda trasa składa się ze startu (oznaczonego na mapie trójkątem), punktów kontrolnych (oznaczonych na mapie okręgiem), połączonych ze sobą linią określającą sposób poruszania się po trasie. Możliwe jest także dowolne konfigurowanie trasy według własnych potrzeb i możliwości w oparciu o istniejące w terenie punkty kontrolne.
 5. Trasy w terenie poza słupkami nie są w żaden sposób oznakowane.
 6. Wykorzystanie ZPK do organizacji imprez sportowych (zawodów, rajdów, biegów) itp. wymaga każdorazowo pisemnej zgody Nadleśnictwa Giżycko. Adres e-mail do kontaktu gizycko@bialystok.lasy.gov.pl (podania zawierające m.in. opis przedsięwzięcia, termin, ilość uczestników, dane do kontaktu składane z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem).
 7. Należy zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu drogi (południowa granica obszaru), z uwagi na odbywający się tam ruch samochodowy.
 8. ZPK znajduje się na obszarze lasu wielofunkcyjnego, na którym mogą być prowadzone prace związane z realizacją gospodarki leśnej. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia części lub całości ZPK z użytkowania. Informacja o punktach ZPK czasowo wyłączonych z użytkowania zamieszczona będzie na stronie internetowej Nadleśnictwa Giżycko (https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny). Przed rozpoczęciem korzystania z ZPK Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi sytuacji na obszarze ZPK i przestrzegania zakazów w nich zamieszczonych.
 9. Na terenie ZPK obowiązuje przestrzeganie zakazów wynikających z art.29 i 30 ustawy o lasach, w tym:
 1. zanieczyszczania gleby i wód;
 2. zaśmiecania;
 3. rozkopywania gruntów;
 4. niszczenia grzybów oraz grzybni;
 5. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
 6. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 7. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
 8. rozgarniania i zbierania ściółki;
 9. wypasu zwierząt gospodarskich;
 10. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 11. wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
 12. płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
 13. puszczania psów luzem;
 14. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój wspomnianych pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
 2. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się:
 1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 2. korzystania z otwartego płomienia;
 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
 1. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uszkodzeń infrastruktury ZPK do Nadleśnictwa Giżycko (e-mail gizycko@bialystok.lasy.gov.pl).
 2. Obszar ZPK może być monitorowany.
 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Nadleśnictwo Giżycko informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Nadleśnictwo Giżycko z siedzibą ul. Dworska 12, 11-500 Gajewo;
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, gdzie prawnie; uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia i dobre imię administratora danych osobowych,
 3. Monitoring obejmuje obszar ZPK;
 4. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 90 dni;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 1. Za nieprzestrzeganie zasad, opartych na przepisach prawa grożą sankcje karne.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 25/2021

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO GIŻYCKO

 1. Regulamin określa  warunki  korzystania  ze szlaków  turystycznych  pieszych i rowerowych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Giżycko.
 2. Szlaki piesze i rowerowe przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 3. Lasy Państwowe nie są organizatorem turystyki pieszej/rowerowej na terenie Nadleśnictwa Giżycko.
 4. Nadleśnictwo Giżycko nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. ewentualne szkody i wypadki powstałe podczas uprawiania turystyki pieszej/rowerowej na terenie szlaków;
 2. bezpieczeństwo korzystających ze szlaków;
 3. zgubione rzeczy osobiste, wartościowe;
 4. uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, odzieży itp.
 1. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków pieszych/rowerowych na własną odpowiedzialność, a osoby małoletnie i dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 2. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 3. Uprawianie turystyki pieszej/rowerowej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
 4. Oznakowanie szlaków pieszych/rowerowych zgodne jest z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK, namalowane są na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

Rys. Oznakowanie szlaków turystycznych.

 1. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

 2. Szlaki piesze/rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność.

 3. Wzdłuż szlaków mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

 4. Na szlakach pieszych/rowerowych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy Służby Leśnej, jak np. złomy, wywroty, złamane konary, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu/rowerowemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane Nadleśnictwu Giżycko, tel.+48 87 429 98 65.

 5. Poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. zagrożenia pożarowego, pojawienia się groźnych chorób. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością określoną treścią przepisów prawa.

 6. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

 7. Parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych.

 8. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

 9. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz:

 1. puszczania zwierząt domowych luzem;
 2. zaśmiecania i zanieczyszczania;
 3. dewastacji wyposażenia;
 4. niszczenia przyrody;
 5. biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 6. rozpalania    ognisk    i    korzystania    z    ognia    w    miejscach    do    tego niewyznaczonych;
 7. korzystania z wyposażenia terenu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może zostać nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu.
 2. Korzystający ze szlaków zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosowanych przepisów oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straż Pożarną tel. 998/112 lub Nadleśnictwa Giżycko, tel. +48 87 429 98 65.
 3. Korzystanie ze szlaku pieszego/rowerowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z powyższym Regulaminem i zaakceptowaniem go w całości.

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112