Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu.

Obszary chronionego krajobrazu.


Tworzenie obszarów chronionego krajobrazu jest integralną częścią realizacji koncepcji ochrony krajobrazu. Stanowią one element Krajowego Systemu Obszarów Chronionych (KSOCH). Są to wydzielone jednostki o określonych granicach, zachowujące zdolność równowagi ekologicznej. Obszary te chroni się ze względu na mało zniekształcone środowisko oraz wyróżniające się wartości krajobrazowe, turystyczne i kulturowe. Mają one spełniać rolę „korytarzy ekologicznych" między innymi wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody (parkami narodowymi i krajobrazowymi). 

Charakter funkcjonowania Obszarów Chronionego Krajobrazu regulują rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarte w dziennikach urzędowych z lat 2008-11. Dokumenty te opisują tryb postępowania, preferencje, ograniczenia i zakazy obowiązujące w poszczególnych obiektach.

Na terenie obszarów zabrania się:

  1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
  2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
  3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
  4. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
  5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
  6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
  7. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
  8. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Obszary chronionego krajobrazu powinny być wyłączone z projektowania i lokalizowania inwestycji uciążliwych dla środowiska naturalnego, natomiast właściwe są dla lokalizowania wszelkich inwestycji pobytowo-wypoczynkowych takich jak: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe i miejsca biwakowe. Przy zagospodarowywaniu lasów wchodzących w skład obszaru chronionego krajobrazu należy dążyć do maksymalnego wykorzystania odnowień naturalnych, do zapewnienia składu gatunkowego zgodnie z typem siedliskowym lasu. Należy również zwrócić uwagę na wzrost zadań związanych z zagospodarowaniem rekreacyjnym.

Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na obszarach chronionego krajobrazu w żaden sposób nie zagraża ich walorom przyrodniczym.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Giżycko występuje 7 obszarów chronionego krajobrazu. 

 Lp.  Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Powierzchnia OChK [ha]

Powierzchnia w Nadleśnictwie Giżycko [ha]

1  OChK Rzeki Guber 14 363,80  187,07 
2  OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 85 527,00  13 604,19 
3  OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - wschód 9 250,00  1 220,83 
4  OChK Jezior Orzyskich 21 153,00  4 134,17 
5  OChK Pojezierza Ełckiego 49 297,20  1 760,48 
6  OChK Krzyżany 2 895,00  805,55 
7  OChK Gawlik 871,00  49,17 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" został powołany Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 22 kwietnia 2003 r. Nr 52 poz. 725). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 139) oraz Uchwała nr XXVII/753/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/430/12 z dnia 27 listopada 2012 r. Obejmuje on znaczny areał (85 527 ha) wyróżniający się urozmaiconą rzeźbą terenu, wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi. Rozciąga się na północ od Mazurskiego Parku Krajobrazowego a w jego zasięgu znajduje się większość wielkich jezior mazurskich.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jezior Orzyskich" został powołany Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 22 kwietnia 2003 r. Nr 52 poz. 725). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jezior Orzyskich" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2637). Obszar Chronionego Krajobrazu „Jezior Orzyskich" jest położony w województwie warmińsko-mazurskim, powiatach: piskim (na terenie gmin: Biała Piska i Orzysz), giżyckim (na terenie gmin: Miłki i Wydminy) oraz w powiecie ełckim (na terenie gmin: Ełk i Stare Juchy). Obiekt, o łącznej powierzchni 21 153 ha, został utworzony w celu ochrony i zachowania terenów Pojezierza Orzyskiego. Rozciąga się pomiędzy Obszarami Chronionego Krajobrazu „Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" i „Pojezierza Ełckiego".

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierza Ełckiego" został powołany Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 22 kwietnia 2003 r. Nr 52 poz. 725). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 74, poz. 1295) oraz Uchwała XXXVII/754/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/126/11 z dnia 24 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2257). Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierza Ełckiego" jest położony w województwie warmińsko-mazurskim, powiatach: ełckim (na terenie gmin: Stare Juchy, Kalinowo, Prostki, Ełk i miasto Ełk), giżyckim (na terenie gmin: Wydminy i Giżycko) oraz oleckim (na terenie gmin: Świętajno i Olecko). Obiekt, o łącznej powierzchni 42 297,2 ha, został utworzony w celu ochrony i zachowania terenów Pojezierza Ełckiego. Rozciąga się pomiędzy Obszarami Chronionego Krajobrazu „Krainy Wielkich Jezior Mazurskich", „Pojezierza Orzyskiego" i „Gawlik".

Obszar Chronionego Krajobrazu „Krzyżany" został powołany Uchwałą Nr VIII/147/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzyżany (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r. poz. 1937). Został zmieniony Uchwałą Nr XXX/594/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2013 r. zmieniający uchwałę Nr VIII/147/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 2880) oraz Uchwałą Nr XXXIX/797/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniający uchwałę Nr VIII/147/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r., poz. 3062). Obszar Chronionego Krajobrazu „Krzyżany" o łącznej powierzchni 2 895 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie giżyckim na terenie gminy Ryn. Graniczy od południa i wschodu z Obszarem Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz od północnego wschodu z Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Rzeki Guber" został powołany Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 22 kwietnia 2003 r. Nr 52 poz. 725). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 198, poz. 3108). Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Rzeki Guber" znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, powiatach: bartoszyckim (na terenie gmin Sępopol i Bisztynek), kętrzyńskim (na terenie gmin: Korsze, Barciany, Reszel, Kętrzyn i miasto Kętrzyn), giżyckim (na terenie gminy Ryn) oraz olszyńskim (na terenie gminy Kolno). Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 14 363,8 ha rozciągający się na zachód od OChK „Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" i na północ od OChK „Krzyżany".

Obszar Chronionego Krajobrazu „Gawlik" został powołany Uchwałą Nr XXXVI/695/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r., Nr 6 poz. 188). Obszar Chronionego Krajobrazu „Gawlik" znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie giżyckim, na terenie gminy Wydminy. Obejmuje okolice miejscowości Mazuchówka i Gawliki Wielkie o łącznej powierzchni 871 ha. Obszar pełni funkcje korytarza ekologicznego migracji zwierząt i ptaków przemieszczających się na północ z rejonu Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego na wysokości 1/3 południowej części Jeziora Wydmińskiego w kierunku Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego na wysokości jeziora Gawlik.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód" został powołany Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 22 kwietnia 2003 r. Nr 52 poz. 725). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178, poz. 2618). Obszar Chronionego Krajobrazu „Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód" położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie mrągowskim na terenie gminy Mikołajki i w powiecie piskim na terenie gmin: Orzysz i Pisz. Obejmuje obszar, o łącznej powierzchni 9 250 ha, rozciągający się na północny-wschód od Mazurskiego Parku Krajobrazowego i na południe od OChK „Krainy Wielkich Jezior Mazurskich".