polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie opracowania Projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Giżycko.

Gajewo, dnia 2.09.2019 r.

Znak spr.: S.270.3.2019 MWe

Zaproszenie do składania ofert

 

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie opracowania Projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Giżycko, na podstawie Zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa".

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wyznaczenie docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Giżycko wraz z pomiarem geometrii dróg – zgodnie z ww. Zarządzeniem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Szacowana długość sieci docelowej może wynosić około 1800 kilometrów.

Termin wykonania zamówienia – maksymalnie do dnia 15.06.2020 r. (jedno z kryteriów oceny ofert).

Oferta powinna zawierać całkowity koszt realizacji zadania w kwocie netto oraz brutto w zł.

Miejsce i termin składania ofert: na adres e-mail gizycko@bialystok.lasy.gov.pl lub faksem nr 87 429 98 63, lub złożenie w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, sekretariat, adres: Gajewo, ulica Dworska 12, 11 - 500 Giżycko, w terminie do godz. 12:00 dnia 06.09.2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06-09-2019 roku, o godz. 12:30, w budynku biura Nadleśnictwa,  w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie.

Osoba upoważniona do kontaktu: Konrad Kamiński tel. 513 427 419.

 

 1. Warunki dopuszczenia do złożenia oferty:

1. Referencje z trzech Nadleśnictw o prawidłowym wykonaniu opracowania docelowej sieci drogowej zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 roku lub z Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 2015 wraz z zaświadczeniem o wykonaniu i przyjęciu przez moduł mapowy Infrastruktury SILP Web pliku XML z pozytywnym wynikiem kontrolnym.

2. Potencjał osobowy:

2.1. Kadra Kierownicza – co najmniej 1 osoba, która będzie faktycznie nadzorować sporządzanie projektu docelowej sieci drogowej nadleśnictwa, która łącznie:

 1. posiada wykształcenie wyższe leśne;
 2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert brała udział w sporządzaniu co najmniej 5 projektów docelowej sieci drogowej nadleśnictwa.

2.2. Osoby do wykonywania prac terenowych i kameralnych – co najmniej 2 osoby, które będą faktycznie wykonywały czynności niezbędne do sporządzania projektu docelowej sieci drogowej nadleśnictwa, z których każda:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert brała udział w sporządzaniu co najmniej 5 projektów docelowej sieci drogowej nadleśnictwa.

Ocena powyższego kryterium nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.

 

III. Kryteria wyboru ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą procentową:

 • najniższa cena brutto - 60 %.
 • termin wykonania -    - 40 %,

Ilość punktów w kryterium „najniższa cena brutto” będzie przyznawana pozostałym ofertom z zastosowaniem następującego wzoru:

            C min.

C = ----------------------  x 60 pkt.

            C bad.

gdzie:

C - ilość punktów oferty badanej

C min. - najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C bad.- cena brutto oferty badanej

 

Maksymalnie w kryterium „Cena” można uzyskać 60 punktów. Ocena kryterium nastąpi na podstawie ceny ofertowej.

 

Termin realizacji zamówienia:

do dnia 15.12.2019 roku – 40 %;

do dnia 15.03.2020 roku – 20 %

do dnia 15.06.2020 roku – 0 %

 

Maksymalnie w kryterium „Termin realizacji” można uzyskać 40 punktów. Ocena kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanego w ofercie terminu wykonania.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
 

 1. Pozostałe informacje:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Oferty złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Oferty, które nie spełniają postawionych wymogów bądź zawierają nieprawdziwe informacje istotne dla postępowania podlegają odrzuceniu.

W przypadku wpłynięcia ofert równoważnych zawierających najniższe ceny, przy spełnieniu pozostałych warunków zapytania, zamawiający zwróci się o złożenie ofert dodatkowych.

 1. RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo  ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko, zwany dalej Administratorem, tel.: +48 87 429 98 65, e-mail: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Masz prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko