polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Zakończono modernizację obiektów małej retencji nizinnej w uroczysku Las Miejski w Gajewie.

W dniu 15 czerwca br. oficjalnie zakończono modernizację obiektów małej retencji nizinnej w uroczysku Las Miejski w Gajewie koło Giżycka.

Inwestycje zrealizowano w ramach ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

W trakcie okolicznościowych przemówień głos zabrał Andrzej Józef Nowak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dyrektor podkreślił, iż wiedza i zdobyte doświadczenie przy takich inwestycjach jak modernizacja obiektów małej retencji nizinnej są bardzo cenne. Mogą się przydać na przykład podczas przyszłej współpracy w dziedzinie leśnictwa, jaką nawiązała się podczas niedawnej wizyty Ambasador Estonii a białostockimi leśnikami.

Pani Marta Petrynik Kierownik Zespołu Projektu Małej Retencji Nizinnej w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przedstawiła zebranym główne informacje dotyczące projektów małej retencji nizinnej, jakie Lasy Państwowe realizują na terenie całego kraju.

Konrad Kamiński Sekretarz Nadleśnictwa Giżycko, kierujący zespołem powołanym przy nadleśnictwie zajmującym się nadzorem nad realizacją zadania pn.: „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku „Las Miejski” na terenie leśnictwa Zielony Dwór”, w skrócie opowiedział o wyzwaniach, z jakimi należało się zmierzyć, aby inwestycja osiągnęła zaplanowane cele. Głównym celem było oczywiście retencjonowanie wody w zbiornikach leśnych. Jednak, aby go zrealizować, należało dołożyć wszelkich starań, żeby sam proces modernizacji zbiorników w jak najmniejszym stopniu oddziaływał na otaczające środowisko.

Uroczystość zakończenia modernizacji była okazją do odsłonięcia Nepomuka — drewnianej figury z wizerunkiem św. Jana Nepomucena. Świętego, który według tradycji ludowej chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Jest patronem mostów i wszelkich urządzeń melioracyjnych. W przypadkach zagrożenia pomaga tonącym. Tradycja stawiania figur św. Jana Nepomucena w pobliżu mostów, rzek, skrzyżowań dróg itp. jest bardzo stara. Pierwszą figurę świętego postawiono w roku 1683 w Pradze. Do dziś w samej tylko Polsce odnotowano ponad 6000 figur świętego. Miejsce, na którym ustawiono figurę, otrzymało urzędową nazwę „Skwer św. Jana Nepomucena". 
Figura jest dziełem Józefa Bacławskiego, jednego z najbardziej znanych rzeźbiarzy na Kurpiach.

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Wojskowo-Cywilnej pod wezwaniem Ducha Świętego w Giżycku, ksiądz kanonik ppłk Stanisław Denis przybliżył zebranym postać św. Jana Nepomucena oraz tradycje stawiania figur świętego w pobliżu mostów, rzek i skrzyżowań dróg.

Poświęcenia obiektów retencyjnych, skweru i figury św. Jana Nepomucena w imieniu Księdza Biskupa Jerzego Mazura, dokonał delegat ks. dr Wojciech Kotarski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Ełckiej. 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta Giżycko wraz z panią Ewą Unrung-Wyszowaty Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Giżycko przy figurze św. Jana Nepomucena posadzili pamiątkowy krzew róży.

Ten symboliczny dar upiększający skwer ma na celu zaproszenie miłośników lasów do odwiedzin skweru i podziwianie wspaniałe komponującego się widoku wody i zieleni, jaki można zobaczyć w tym miejscu.

W trakcie uroczystości decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pana Andrzeja Józefa Nowaka, za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej, Kordelasami Leśnika Polskiego uhonorowano leśników z Nadleśnictwa Giżycko.

Jarosław Kaczorek leśniczy leśnictwa Skorupki w Nadleśnictwie Giżycko oraz Eugeniusz Samiła leśniczy leśnictwa Malinka w Nadleśnictwie Giżycko otrzymali kordelasy wraz z gratulacjami z rąk: Andrzeja Józefa Nowaka Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Jerzego Wojciecha Małeckiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wojciecha Kossakowskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Generała Dywizji Wojska Polskiego Krzysztofa Radomskiego Dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Krzysztofa Dąbkowskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko.

Krzysztof Dąbkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko w podziękowaniu za wzorową współpracę wręczył pamiątkowe figurki z postacią Józefa Piłsudskiego na koniu: ks. dr. Wojciechowi Kotarskiemu Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Diecezji Ełckiej, gen. dyw. WP Krzysztofowi Radomskiemu Dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Ryszardowi Pawlukanis właścicielowi firmy „PALWOD” z Gołdapi, płk. Piotrowi Fajkowskiemu Dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Andrzejowi Józefowi Nowakowi Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas okolicznościowych przemówień Marek Jasudowicz Wójt Gminy Giżycko pogratulował wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego udanej realizacji i osiągnięcia zamierzonych celów. Podziękował również za możliwość uczestnictwa w konsultacjach i uwzględnieniu wniosków strony społeczno-samorządowej do projektu.

Wojciech Kossakowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił duże znaczenie i role inwestycji realizowanych przez Lasy Państwowe mające na celu lepszą adaptację lasów do obserwowanych zmian klimatu. Projekty małej retencji nizinnej są przykładem dobrych praktyk zapobiegania erozji wodnej.

Podczas uroczystości leśnym ceremoniałom przygrywały dźwięki sygnalistów Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Galindowe Rogi” z Rucianej Nidy.

Fot. Arch. Nadleśnictwa Giżycko.

Przybyli na uroczystość goście mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym na stoisku informacyjnym 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Podczas uroczystości patron skweru św. Jan Nepomucen zadbał o właściwą regulację stosunków wodnych w uroczysku, sprowadzając na nie obfity deszcz. Ów deszcz przyczynił się znacząco do skrócenia programu uroczystości. Cóż, taka była wola patrona...

 

Ze szczegółami projektu, dokumentacją techniczną oraz materiałami dotyczącymi inwestycji pn. „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku „Las Miejski” na terenie leśnictwa Zielony Dwór”, można zapoznać się na stronie internetowej Nadleśnictwa Giżycko w zakładce https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/mala-retencja-nizinna.

Inwestycja pn.: „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku „Las Miejski” na terenie leśnictwa Zielony Dwór” jest finansowana w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozostałe środki pochodzą z Lasów Państwowych. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych poprzez działania ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko