polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

21.05.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko, zaprasza do złożenie oferty na wykonanie stałego świadczenie usług w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości w budynku Nadleśnictwa Giżycko, Gajewo ul. Dworska12, 11-500 Giżycko oraz Izbie Edukacyjnej.

Gajewo, dnia 18 maja 2018 roku

Znak sprawy: SA.270.4.2018.MWe

ZAPYTANIE OFERTOWE

   Nadleśnictwo Giżycko, niniejszym zaprasza do złożenie oferty na wykonanie stałego świadczenie usług w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości w budynku Nadleśnictwa Giżycko, Gajewo ul. Dworska12, 11-500 Giżycko oraz Izbie Edukacyjnej.

Kody CPV:

90919200-4 - usługi sprzątania biur,

90919100-3 - usługi czyszczenia urządzeń biurowych,

90910000-9 - usługi sprzątania,

90911200-8 - usługi sprzątania budynków,

90911200-9 - usługi czyszczenia okien.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 2. Częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności stanowi załącznik nr 2.
 3. Wykaz powierzchni budynku biurowego stanowi załącznik nr 3.
 4. W ofercie należy podać miesięczną cenę netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 28.05.2018 r. do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej.

Oferta musi zawierać podpisane, następujące dokumenty i oświadczenia:

a. wypełniony formularz ofertowy wraz z projektem umowy (wg załączonego druku),

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

c. oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (na załączonym druku),

d. oświadczenie, że wykonawca dysponuje sprzętem i osobami oraz zasobami finansowymi wystarczającymi do świadczenia przedmiotowych usług, (na załączonym druku),

e. Nadleśnictwo będzie wymagało, aby Wykonawca był ubezpieczony od OC w zakresie wykonywanych usług. Dokument ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 20 00,00 zł Wykonawca okaże najpóźniej w dniu podpisania umowy.

8. Dla przygotowania oferty niezbędne jest zapoznanie się ze stanem, wyposażeniem i wielkością pomieszczeń budynku. W celu uzyskania bliższych informacji na temat zamówienia — należy umówić się na spotkanie z osobą upoważnioną do kontaktów tj. Sławomir Kowalczyk, tel. 506062998.

13. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

14. Z wykonawcą wybranym Nadleśnictwo zawrze umowę na czas określony do 31.12.2018 roku.

 

Załącznik nr 1

 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Utrzymanie w czystości klatki schodowej, wiatrołapu, korytarzy, podestów i stopni schodowych, pokoi, gabinetów, sali narad, sanitariatów, piwnicy poprzez:

a/ codzienne ich zamiatanie,

b/ kompleksowe mycie posadzek pomieszczeń wspólnego użytku, korytarzy, stopni, klatek schodowych, balustrad, drzwi, okien, glazury, terakoty i urządzeń sanitarnych (umywalki, baterie, miski ustępowe, deski sedesowe, spłuczki i inne),

c/ ścieranie kurzu z grzejników, parapetów, biurek, mebli,

d/ bieżąca dbałość o czystość pomieszczeń biurowych i ich wyposażenia,

e/ usuwanie zanieczyszczeń z drzwi, ram, mebli i innych powierzchni środkami do mebli z zasobów własnych Wykonawcy,

f/ czyszczenie wycieraczek, opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci,

g/ bieżące uzupełnienie WC w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, kostki zapachowe z zasobów Wykonawcy,

2. Utrzymanie w należytym stanie powłok malarskich pomieszczeń wspólnego użytku poprzez:

a/ odkurzanie ścian w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na pół roku,

3. Czuwanie nad sprawnym działaniem wszystkich punktów świetlnych poprzez zgłaszanie dla Zleceniodawcy konieczności naprawy niesprawnych włączników i opraw oświetleniowych, żarówek.

4. Bezzwłocznie powiadamianie Zleceniodawcy o zagrożeniach pożarowych.

           

Załącznik nr 2

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU BIUROWYM NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

I. Prace porządkowe wykonywane codziennie:

 1. Opróżnianie i czyszczenie koszy, pojemników na śmieci i składowanie tych odpadów na śmietniku znajdującym się na terenie posesji.
 2. Odkurzanie i mycie podłóg.
 3. Wytarcie i mycie blatów biurek, szafek, parapetów okiennych, szafek kuchennych, zlewozmywaków, luster oraz lodówek.
 4. Oczyszczenie i dezynfekcja podłóg oraz wszystkich urządzeń w pomieszczeniach WC przy użyciu środków dezynfekujących.
 5. Zamiatanie, mycie schodów i ciągów komunikacyjnych.
 6. Sprzątanie gabinetów, pomieszczeń biurowych, sali narad.
 7. Usuwanie zanieczyszczeń z drzwi, ram, mebli i innych powierzchni.
 8. Bieżące uzupełnienie WC w papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, kostki zapachowe z zasobów Wykonawcy.

II. Prace porządkowe wykonywane raz w tygodniu.

 1. Odkurzanie tapicerki meblowej.
 2. Oczyszczanie balustrad i poręczy.
 3. Wytarcie i umycie szaf, regałów biurowych (mebli biurowych), oraz ich konserwacja środkami do mebli z zasobów własnych Wykonawcy.
 4. Wytarcie z kurzu urządzeń biurowych, sprzętu.
 5. Mycie środkami dezynfekującymi glazury w pomieszczeniu kuchennym i WC wraz z drzwiami.
 6. Utrzymanie czystości, w zakresie jak dla biura, w pomieszczeniu Izby Edukacyjnej.

III. Prace porządkowe wykonywane raz w miesiącu

 1. Czyszczenie drzwi oraz wyłączników światła.
 2. Odkurzanie kaloryferów - paneli grzejnych.
 3. Usuwanie kurzu z krat wentylacyjnych oraz z lamp oświetleniowych.
 4. Odkurzanie sprzętu p.poż. — gaśnic oraz tablic wiszących na ścianach.
 5. Sprzątanie piwnic, pomieszczeń technicznych i magazynków.
 6. Mycie glazury ściennej w sanitariatach oraz ścian działowych, drzwi w toaletach.

IV. Prace porządkowe wykonywane co najmniej 2 razy w roku.

 1. Mycie okien w budynku biurowym.
 2. Odkurzanie ścian, mycie opraw oświetleniowych.

VI. Prace porządkowe wykonywane według potrzeb.

 1. Zgłaszanie do wymiany żarówek oświetleniowych w punktach świetlnych dostarczonych przez nadleśnictwo.

 

Załącznik nr 3

WYKAZ POWIERZCHNI BUDYNKU BIUROWEGO DO SPRZĄTANIA

1. Budynek biurowy Nadleśnictwa Giżycko o powierzchni użytkowej 741,74 m2
w tym:

parter – 372,85 m2

I piętro — 368,62 m2

2. Pomieszczenia piwnicy o powierzchni 37,97 m2 .

3. Izba Edukacyjna o powierzchni 99,80 m2.


Gajewo, dnia 28 maja 2018 r.

Znak sprawy: SA.270.4.2018.MWe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż w postepowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: Wykonanie stałego świadczenie usług w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości w budynku Nadleśnictwa Giżycko, Gajewo ul. Dworska12, 11-500 Giżycko oraz Izbie Edukacyjnej, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: F.H.U PERFEKT EŁK  Maciej Byczkowski 19-300 Siedliska ul. Sezamkowa 5A. Wykonawca zaoferował cenę netto za miesiąc świadczenia usługi w wysokości 1950,00 złotych.

 


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko