Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Nietlickie Bagno

Nietlickie Bagno jest największym i jednocześnie jedynym tak dobrze zachowanym torfowiskiem niskim Pojezierza Mazurskiego. W przeszłości obszar bagien był znacznie większy, a w jego wschodniej części rozciągało się jezioro Wąż. Prace melioracyjne przeprowadzano tu wielokrotnie już od 1865 r. Planowanych prac melioracyjnych nie dokończono. Od 2003 r. teren bagna został objęty ochroną jako rezerwat. Żaden z innych, dużych obszarów bagiennych i podmokłych na Mazurach nie przetrwał do dziś w tak naturalnym stanie, zarówno znaczna powierzchnia jak i naturalność, decydują o wyjątkowym bogactwie florystycznym i faunistycznym tego terenu.

 

Rezerwat został powołany Rozporządzeniem Nr 32 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 maja 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 72, poz. 1069). Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Nietlickiego Bagna z dominującą roślinnością szuwarową przylegających do niego lasów i obszarów nieleśnych z licznymi zabagnieniami oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 1132,91 ha, z czego 1048,70 ha znajduje się w administrowaniu Nadleśnictwa Giżycko. Rezerwat położony jest na terenie obrębu Orzysz, w leśnictwach rydzewo i Dąbrówka. Ze względu na główny przedmiot ochrony rezerwat ma charakter ornitologiczny. Ze względu na typ dominujących ekosystemów rezerwat ma charakter torfowiskowy. Głównym gatunkiem panującym w drzewostanach jest brzoza omszona i w mniejszym stopniu olsza czarna oraz w bardzo niewielkim stopniu świerk pospolity, sosna pospolita, topola osika. Oprócz gatunków głównych występują gatunki domieszkowe: dąb szypułkowy, wierzba pięciopręcikowa.

Na terenie rezerwatu odnotowano 408 gatunków roślin naczyniowych, 6 gatunków porostów oraz 92 gatunki mszaków. Dotychczasowe badania florystyczne wykazały obecność szeregu rzadkich gatunków roślin i interesujących zespołów roślinnych. Znajduje się tu: brzoza niska, goździk pyszny, pełnik europejski, wierzba czarniawa, storczyk krwisty, grzybień biały, grążel żółty i wiele innych gatunków. Spośród zwierząt najlepiej poznana została awifauna. Na terenie rezerwatu i w pobliżu jego granic stwierdzono dotychczas: 27 gatunków ssaków, 94 gatunki ptaków regularnie i nieregularnie lęgowych, 14 gatunków płazów i gadów oraz 44 gatunki motyli dziennych. Dla ptaków obszar Nietlickiego Bagna jest terenem wyjątkowym. Jest miejscem gniazdowania takich ptaków jak: derkacz, wodniczka, bąk, błotniak stawowy, kropiatka, żuraw, rybitwa czarna, trzciniak, orlik krzykliwy, lelek kozodój, gągoł oraz  bielik, dla którego teren bagien jest częścią łowiska. Szczególnym walorem rezerwatu są żurawie, przy czym dotyczy to zarówno ptaków zatrzymujących się podczas jesiennych i wiosennych wędrówek, jak i osobników młodocianych spędzających tu lato. Największe obserwowane na noclegowisku stado żurawi liczyło około 9 tys. ptaków.

 

Spośród żyjących tu ssaków na szczególną uwagę zasługują: wydra, bóbr europejski i łoś. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie populacji lęgowych i nielęgowych żurawia i innych gatunków ornitofauny oraz optymalnych dla nich siedlisk.