Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat - Jezioro Dobskie

Rezerwat „Jezioro Dobskie”. Początkowo Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Zarządzeniem z dnia 24.05.1976 r. (MP z 1976 r. Nr 24, poz. 108) uznał za rezerwat przyrody pod nazwą „Jezioro Dobskie” obszar jeziora Dobskiego o powierzchni 1 776,00 ha, położony w gminie Giżycko, województwa suwalskiego stanowiący własność Państwa zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Olsztynie.

Następnie Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. (MP z 1989 r. Nr 17, poz. 119) zmieniającym zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody uznano za rezerwat przyrody pod nazwą „Jezioro Dobskie” obszar Jeziora Dobskiego, wysp i półwyspu oraz lasów o łącznej powierzchni 1 818,47 ha, położony w gminie Giżycko w województwie suwalskim. W skład rezerwatu weszły: Jezioro Dobskie o powierzchni 1776,00 ha zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Giżycku oraz wyspy (Gilma, Lipka, Wysoki Ostrów, Heleny, Ilmy Wielkie) i półwysep Fuledzki Róg o łącznej powierzchni 50,24 ha, oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Leśnictwa Kamionka Nadleśnictwa Giżycko na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 456a-p, 457a, d, h, 459. Ponadto weszły tu grunty stanowiące własność Państwa, zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Giżycku, Zakład Rolny Doba, oznaczone w planie urządzenia gospodarstwa rezerwatowego „Głazowiska Fuledzki Róg” na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 456r, s, t, w, x o powierzchni 6,98 ha.

Dnia 11.09.1992 r. nastąpiło przekazanie przez Urząd Rejonowy w Giżycku gruntów Skarbu Państwa okolic wsi Wronka i Kamionki, na rzecz nadleśnictwa. Część z nich wchodziła w skład rezerwatu. Powierzchnia obiektu w zasięgu terytorialnym i zarządzie Nadleśnictwa Giżycko, obrębu Ryn, wyliczona na podstawie areału działek geodezyjnych, to 57,77 ha. Rezerwat od strony południowej, wschodniej i zachodniej fragmentarycznie graniczy z lasami gospodarczymi nadleśnictwa. Pozostałe odcinki granic to grunty innych własności.

fot. Wyspa Wysoki Ostrów (zwana też Wyspą Kormoranów).

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie swoistych cech krajobrazu polodowcowego głazowiska w utworach morenowych Jeziora Dobskiego oraz miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego.

fot. Jezioro i jego brzegi są też miejscem odpoczynku i żerowania ptaków, podczas jesiennych i wiosennych wędrówek.

Objęte strefą ciszy jezioro otaczają morenowe wzgórza o łagodnych stokach. Znajdują się tu liczne głazy narzutowe. Są to głównie szare i różowe granity, rzadziej gnejsy i drobnoziarniste skały przeobrażone typu kwarcyt. Naliczono tu ok. 10 tysięcy głazów o obwodzie powyżej 1,5 m.


Kormoran suszący skrzydła. (Zdjęcie pochodzi z albumu z audiobookiem "Wyspa kormoranów"    Włodzimierza Puchalskiego, wydanego przez Lasy Państwowe.")

W rezerwacie oprócz dużej kolonii kormoranów Phalacrocorax carbo na wyspie Wysoki Ostrów, gniazdują też perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, bąk Botaurus stellaris, czapla siwa Ardea cinerea, tracz długodzioby Mergus serrator, nurogęś Mergus merganser, kania czarna Milvus migrans, błotniak stawowy Circus aeruginosus, orlik krzykliwy Aquila pomarina, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, mewa pospolita Larus canus, mewa srebrzysta Larus argentatus, rybitwa zwyczajna Sterna hirundo, rybitwa czarna Chlidonias niger. Jesienią zatrzymują się na jeziorze duże stada migrujących gęsi, głównie białoczelnych Anser albifrons. Dodatkowo wyspa Gilma jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków (nr. C - 282).

Rezerwat nie posiada planu ochrony ani ustanowionych zadań ochronnych.

Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 fot. Głazy narzutowe na półwyspie Fuledzki Róg.

Fragment rezerwatu "Głazowisko Fuledzki Róg". Fot. Wacław Radzinowicz rok.1965.