Asset Publisher Asset Publisher

HCVF - Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasady gospodarowania
w nich w Nadleśnictwie Giżycko

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Kategoria HCVF

Zasady wyznaczania

Zasady gospodarowania

1.1.1

Obszary chronione
w rezerwatach.

Są to lasy przeznaczone wyłącznie do ochrony przyrody.

 

Postępujemy zgodnie z planami ochrony rezerwatu lub zadaniami ochronnymi dla rezerwatu. W przypadku rezerwatów bez określonych zadań wszelkie działania wykonujemy
w porozumieniu z RDOŚ.

 

1.1.2

Obszary chronione w parkach krajobrazowych oraz strefach „ochrony krajobrazowej” rezerwatów przyrody.

Są to lasy w których celem jest zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach racjonalnej gospodarki.

 

Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu uwzględniającym plan ochrony parku krajobrazowego.
W obszarach ochrony krajobrazowej rezerwatu przyrody zgodnie z zadaniami określonymi
w zadaniach ochronnych.

1.2

Ostoje zagrożonych gatunków
i ginących gatunków.

Lasy w których wyznaczono strefy ochronne gatunków chronionych oraz ostoje/miejsca stałego występowania wyjątkowo rzadkich i ginących
w regionie gatunków.

 

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt; roślin lub grzybów.

3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie
i ginące.

Siedliska leśne skrajnie rzadkie i ginące. Świetliste dąbrowy (91I0), bory, brzeziny i świerczyny bagienne (91D0) w stanie zachowania A (doskonałym) i B (dobrym), wyjątkowo C (znaczącym).

Dopuszczalne są działania tylko, gdy występują szczególne potrzeby przyrodnicze (za taką potrzebę
w przypadku świerczyny na torfie, uznaje się cięcia przygodne w ramach zwalczania kornika drukarza oraz działania utrzymujące świetlistą dąbrowę we właściwym stanie).
W przypadku istnienia PZO obowiązują działania w nim określone.

 

3.2

Ekosystemy rzadkie
i zagrożone w skali Europy.

Siedliska leśne z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, lecz w Polsce pospolite: 9170, 91T0, 91F0 oraz powszechnie występujące w Polsce siedlisko 91E0.

Gospodarka leśna powinna być prowadzona zgodnie z PUL oraz PZO
w sposób zapewniający:

 

  • zgodność docelowego składu gatunkowego ze składem odpowiedniego naturalnego zbiorowiska leśnego
  • zachowanie lub odtworzenie elementów ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemu (grube drzewa, martwe drzewa, wykroty, itp.).

 

4.1

Lasy wodochronne.

Lasy uznane za wodochronne decyzją Ministra Środowiska.

Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu, głównie w oparciu o rębnie złożone. Stosowanie rębni zupełnej dopuszcza się w sytuacjach, gdy inny rodzaj nie zapewni zrealizowania celu hodowlanego.

 

4.2

Lasy glebochronne.

Lasy uznane z glebochronne decyzją Ministra Środowiska.

 

Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu.

6.1

Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Kategoria ustalana z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Gminy wskazują obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, podając ku temu uzasadnienie.

 

Zagospodarowanie powinno uwzględniać wolę i opinie lokalnej społeczności. Nie powinno jednak stać w sprzeczności
z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochrony lasu.

 

Zestawienie powierzchni lasów HCVF w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko.

Kod grupy Nazwa grupy Rodzaj Powierzchnia
LASY
HCVF 1
Obszary w rezerwatach przyrody 1.1.1 451,36 ha 
Obszary w parkach krajobrazowych 1.1.2 158,96 ha 
Ostoje zagrożonych gatunków 1.2 1595,89 ha 
Suma:  2206,21 ha 
LASY
HCVF 3
Ekosystemy skrajnie rzadkie
i ginące
3.1 295,32 ha 
Ekosystemy rzadkie i zagrożone
w skali Europy
3.2 816,28 ha 
Suma:  1111,60 ha 
LASY
HCVF 4
Lasy wodochronne 4.1 5199,89 ha 
Lasy glebochronne 4.2 89,87 ha 
Suma:  5289,76 ha 
LASY
HCVF 6
Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej 6.1 81,22 ha 
Suma:  81,22 ha 
Stan na  01.05.2024 r. Razem HCVF:  8688,79 ha 

 

Informacja:

W trakcie trwających konsultacji społecznych związanych z powrotem do systemu certyfikacji FSC® dotyczących wyznaczenia ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Vaule Forests) Sławomir Turkot Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko uwzględnił przedstawione wnioski i uwagi strony społecznej i Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 13.06.2024 w sprawie wyznaczania lasów HCVF 6.1 w Uroczysku Las Miejski w Gajewie ustalił nowy zasięg lasów HCVF 6.1 na terenie uroczyska.

 

Zasięg lasów HCVF 6.1. na terenie Uroczyska Las Miejski w Gajewie.