polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Żądanie sprostowania Gazeta Prawna

Stanowisko Nadleśnictwa Giżycko dotyczące treści artykułu „LP przebudują stawy w Lesie Miejskim koło Giżycka. Inwestycja może być zaprzeczeniem retencji wody” – autor: Maciej Suchorabski, zamieszonego w Gazecie Prawnej w dniu 28.08.2020 r.

Gajewo, dnia 10 września 2020 roku

Znak sprawy: SA.073.1.2020.MWePan Krzysztof Jedlak
Redaktor Naczelny
Dziennik Gazeta Prawna

ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

Stanowisko Nadleśnictwa Giżycko dotyczące treści artykułu „LP przebudują stawy w Lesie Miejskim koło Giżycka. Inwestycja może być zaprzeczeniem retencji wody” – autor: Maciej Suchorabski, zamieszonego w Gazecie Prawnej w dniu 28.08.2020 r.


W ocenie Nadleśnictwa Giżycko, treść artykułu „LP przebudują stawy w Lesie Miejskim koło Giżycka. Inwestycja może być zaprzeczeniem retencji wody” zawiera informacje sprzeczne ze stanem faktycznym, przez co wprowadza w błąd opinię publiczną.

W treści w.w artykułu zawarto stwierdzenie, że „z terenu leśnego zostały wycięte drzewa dziuplaste, które powinny pozostać w lesie aż do czasu rozpadu”. Drzewa zostały usunięte, ale w treści artykułu przemilczano fakt, iż zostały usunięte wyłącznie drzewa zagrażające bezpieczeństwu publicznemu – z miejsc najbardziej uczęszczanych przez ludzi, w tym przy ścieżkach spacerowych. Prace te były wynikiem przeglądu drzewostanu przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 23.03.2018 roku w sprawie obowiązku przeprowadzenia na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa przeglądu drzew pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia, wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i innych miejscach zwiększonego ryzyka oraz przeglądu stanu technicznego turystycznej i edukacyjnej infrastruktury leśnej. Powyższe działania prowadzone są na terenie całego nadleśnictwa, zgodnie z przywołanym zarządzeniem i dokonywane są co najmniej dwukrotnie w ciągu roku.
Działanie te realizowane są niezależnie od innych podejmowanych przez nadleśnictwo działań, a sugerowanie, iż czynności związane z usunięciem drzew niebezpiecznych miały związek z realizacją projektu małej retencji należy uznać za manipulację.

Nieprawdziwe są również informacje, z których wynika, że w roku 2004 pan Mirosław Stabiński pełnił funkcję nadleśniczego. Pan Mirosław Stabiński pełnił funkcję nadleśniczego w okresie od dnia 16.03.2005 roku do dnia 16.10.2007 roku. Dodatkowo wskazujemy, że wiaty, ścieżki edukacyjne, kładka i inna infrastruktura w Uroczysku Las Miejski zostały odbudowane kosztem Lasów Państwowych w 2000 roku, w okresie kiedy nadleśniczym Nadleśnictwa Giżycko był pan Wilhelm Stoma.

Całkowicie bezpodstawne, o czym świadczy posiadana przez Nadleśnictwo Giżycko dokumentacja, jest kwestionowanie budowy punktu czerpania wody na cele przeciwpożarowe w Uroczysku Las Miejski. Zlokalizowany w pobliżu Nadleśnictwa Giżycko punkt czerpania wody, zgodnie z dokumentacją, ma za zadanie, przede wszystkim, zabezpieczenia budynku administracyjnego nadleśnictwa, a nie terenów leśnych.

Budynek Nadleśnictwa Giżycko stanowi budynek użyteczności publicznej, który musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe. Jako jedno z zabezpieczeń nadleśnictwo chciało wykorzystać istniejące hydranty należące do gminnej sieci wodociągowej. Po pomiarach hydrodynamicznych hydrantów okazało się, że nie spełniają one norm określonych w obowiązujących przepisach. W związku z tym nadleśnictwo zmuszone było, uzyskać pozwolenie wodno-prawne i wybudować własny punkt czerpania wody w zbiorniku wodnym zlokalizowanym na posesji nadleśnictwa. Ze względu między innymi na niewielką pojemność zbiornika, pozwolenie wodno-prawne zawiera zgodę na zabezpieczenie tylko jednego obiektu – budynku nadleśnictwa.

W ramach Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Giżycko, opracowanego na lata 2017-2026 zaktualizowano plan zabezpieczenia przeciwpożarowego podległych nadleśnictwu lasów. Na terenie uroczyska Las Miejski wyodrębniono z sieci dróg dojazd przeciwpożarowy nr 59. Bliska lokalizacja dojazdu oraz zbiorników wodnych stwarza możliwość wybudowania punktu czerpania wody zabezpieczającego nie tylko okoliczne drzewostany, również pobliskie osiedle mieszkaniowe. Lokalizacja i parametry takiego punktu musi spełniać nie tylko wymogi odpowiednich przepisów, ale i zostać uzgodniona z Państwową Strażą Pożarną. Według projektanta najlepszą lokalizacją punktu czerpania wody byłoby skrzyżowanie dróg leśnych przy jazie piętrzącym zbiornika nr 6 (staw „Jurek”). Zlokalizowany tam plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 metrów byłby na terenie obecnego skrzyżowania dróg i tylko fragment placu tuż obok jazu wymagałby usunięcia rosnących tam w chwili obecnej pojedynczych drzew.

Również kolejne treści artykułu zawierają nieprawdę. Autor artykułu pisze, cyt.: ”Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat możliwego oddziaływania inwestycji na środowisko, wysłaliśmy prośbę o przekazanie takich informacji do Nadleśnictwa Giżycko. Od 10 czerwca 2020 r. nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.”. Nadleśnictwo Giżycko dysponuje dokumentacją, z której wynika, iż oczekiwane informacje zostały udzielone Maciejowi Suchorabskiemu, niezwłocznie po otrzymaniu pytań. Korespondencja, wraz z załącznikami, została wysłana do wnioskodawcy w dniu 17.06.2020 roku na adres mailowy: maciej.suchorabski@infor.pl, zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania informacji publicznej. Kopie tej korespondencji dołączam do niniejszego pisma.

W dniach 13-14.05 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Giżycko przeprowadzony został audyt okresowy FSC, którego pokłosiem był Raport z procesu certyfikacji gospodarki leśnej, gdzie stwierdzono, iż zespół audytorów nie znalazł dowodów na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w sposób niezgodny z wymogami FSC. Jednocześnie w treści Raportu audytorzy jednoznacznie stwierdzili, że „uwaga strony trzeciej została zweryfikowana na podstawie szczegółowego przeglądu zgromadzonej przez Nadleśnictwo Giżycko dokumentacji przebudowy i odbudowy sztucznych zbiorników wodnych. Dokonano także terenowego rozpoznania wszystkich wskazanych do przebudowy stawów oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej i turystycznej. Na tej podstawie potwierdzono zasadność prac w zakresie przebudowy hydrotechnicznej, która będzie umożliwiała lepszą gospodarkę wodną. Na etapie screeningu inwestycji nie stwierdzono błędów merytorycznych w postępowaniu inwestycyjnym. Wnioskodawca prowadzi w powyższym aspekcie konsultacje społeczne, uzyskał także wymagane pozwolenia i opinie”. Treść Raportu funkcjonuje w domenie publicznej i przy dołożeniu odrobiny staranności można się z nim zapoznać pod linkiem: https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007T9EFAA0&type=certificate.

Ponadto, w dniu 20 maja 2020 r., FSC wydało oświadczenie, w którym kierownictwo FSC odcina się od informacji rozpowszechnianych na stronach internetowych przez Fundację Las Naturalny. FSC stwierdza, między innymi: „Nie jest prawdą, że kierownictwo FSC w Bonn informowało o opieszałości polskich leśników oraz opóźnianiu postępowania w sprawie powołania HCVF 6 w lesie Miejskim, na wszelkie możliwe sposoby”. FSC wezwała Fundację Las Naturalny do natychmiastowego usunięcia nieprawdziwych informacji oraz zamieszczenia sprostowania zarówno na stronach Fundacji jak i w mediach społecznościowych. Sprostowanie zostało zmieszczone na stronie internetowej Fundacji pod linkiem:
http://www.fundacjalasnaturalny.pl/2020/05/problemy-z-powolaniem-hcvf-6-w-lesie-miejskim-oraz-oswiadczenie-natural-forest-foundation/ w dniu 25.05.2020 roku, tj. znacznie wcześniej niż publikacja artykułu „LP przebudują stawy w Lesie Miejskim koło Giżycka. Inwestycja może być zaprzeczeniem retencji wody” w Dzienniku Gazeta Prawna. W związku z tym, można domniemywać, że Dziennik Gazeta Prawna świadomie wprowadza czytelnika w błąd lub autor w.w. artykułu wykazał się rażącym brakiem rzetelności i profesjonalizmu.

Zwracamy Pana szczególną uwagę na fakt, że treść artykułu nie spełnia polskich i międzynarodowych standardów dziennikarstwa, w szczególności konieczności zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych. Treść artykułu jest nierzetelna i została sporządzona z naruszeniem zasad etyki zawodowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1914 ze zm.), prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawienia omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza zaś zobowiązany sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest już pogląd, że „szczególna staranność i rzetelność dziennikarza, nawet w sytuacji zacytowania źródła takiej informacji – powinna obligować go do sprawdzenia jej za pomocą innych dostępnych źródeł oraz umożliwienia osobie zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji, tak aby dochować zasady bezstronnego i obiektywnego przedstawienia wszystkich okoliczności” (wyr. SN z dnia 28 września 2000 r., V KKN 171/98, OSNKW 2001, nr 3-4, poz. 31; post. SN z dnia 17 października 2001 r., IV KKN 165/97, OSNKW 2002, nr 3-4, poz. 28; post. SN z dnia 17 października 2002 r., IV KKN 634/99, OSNKW 2003, nr 3-4, poz. 33; uzasadnienie uchw. Składu 7 sędziów SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7-8, poz. 114). „Obowiązek zachowania przez dziennikarza szczególnej staranności przy zbieraniu wykorzystaniu materiałów oznacza kwalifikowaną staranność i rzetelność, a przez zachowanie szczególnej staranności rozumie się konieczność sprawdzania zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości, co zdaje się mieścić w zwykłych obowiązkach dziennikarskich” (wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2004 r., II CK204/03). „Na etapie wykorzystania materiałów prasowych istotne jest przede wszystkim wszechstronne, a nie selektywne przekazanie informacji, przedstawienie wszystkich okoliczności i nie działanie „pod z góry założoną tezę” (wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2008 r., I Aca 245/08).

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 32 ustawy Prawo prasowe, zwracam się z prośbą o opublikowanie w Dzienniku Gazeta Prawna i na stronie internetowej Dziennika Gazeta Prawna (adres: https://www.gazetaprawna.pl/), sprostowania informacji zawartej w artykule „LP przebudują stawy w Lesie Miejskim koło Giżycka. Inwestycja może być zaprzeczeniem retencji wody”, poprzez nieodpłatną publikację sprostowania, bowiem informacje te wprowadzają czytelników w błąd. Sprostowanie winno zostać opublikowane równorzędną czcionką oraz pod widocznym tytułem SPROSTOWANIE, w stylu stosowanym dla treści prezentowanych jako artykuły, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma i pozostawione, tj. nie usuwane z Państwa zasobów dostępnych dla czytelników.

Tekst sprostowania:
W Nadleśnictwie Giżycko nie ścina się drzew, w których są lęgi ptasie. Przed usunięciem drzewa jest ono szczegółowo oglądane.

Wiaty, ścieżki edukacyjne, kładka i inna infrastruktura w Uroczysku Las Miejski zostały odbudowane kosztem Lasów Państwowych w 2000 r., kiedy nadleśniczym był pan Wilhelm Stoma, a nie jak błędnie napisał autor artykułu p. Mirosław Stabiński.

Pan Maciej Suchorabski otrzymał niezwłocznie odpowiedzi na zadane przez niego pytania. Korespondencja została wysłana do pana Suchorabskiego w dniu 17.06.2020 r. na adres mailowy: maciej.suchorabski@infor.pl.

Zlokalizowany w pobliżu Nadleśnictwa Giżycko punkt czerpania wody zabezpiecza zgodnie z dokumentacją wyłącznie budynek nadleśnictwa, a nie tereny leśne. Punkt czerpania wody budowany w uroczysku Las Miejski jest budowany dla zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Krzysztof Dąbkowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko