polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie informacyjne

Informacja ze spotkania dotyczącego zawansowania i realizacji projektu Małej Retencji Nizinnej (MRN2) w Uroczysku „Las Miejski” na terenie Nadleśnictwa Giżycko Leśnictwa Zielony Dwór.

Spotkanie zainicjowane przez Wójta Gminy Giżycko, zostało zwołane i przeprowadzone przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w dniu 8 września 2020 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Giżycku, Urzędu Gminy Giżycko, Urzędu Miejskiego w Giżycku, przedstawiciel RDLP w Białymstoku, inspektora nadzoru przyrodniczego, przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych, przedstawiciele strony społecznej i pracownicy nadleśnictwa. Spotkanie, było poprzedzone dodatkowym wcześniejszym udostępnieniem dokumentacji oczekiwanej przez Pana Wójta Gminy Giżycko, a dotyczącej zakresu planowanych prac gospodarczych na terenie Uroczyska Las Miejski w roku 2021.

Spotkanie informacyjne w biurze nadleśnictwa.

W pierwszej części spotkania leśnicy odpowiadali na dodatkowe pytania dotyczące zakresu planowanych prac gospodarczych na terenie uroczyska „Las Miejski” w przyszłym roku. Druga część spotkania dotyczyła poinformowania zebranych o zaawansowaniu prac inwestycji realizowanej na terenie uroczyska pn. „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych na terenie leśnictwa Zielony Dwór w uroczysku „Las Miejski”. Informacji w tym temacie udzielił pracownik Nadleśnictwa Giżycko. Poinformował, iż teren placu budowy został przekazany wykonawcy, który na chwilę obecną wyznaczył geodezyjnie granice zbiorników, przy zbiornikach nr 2 i 3 oznaczono drzewa przeznaczone do usunięcia. Poinformował, iż kolejnym etapem prac będzie usunięcie wyznaczonych drzew oraz rozpoczęcie  prac budowlanych przy zbiorniku nr 2, który nie jest napełniony wodą.

Po części informacyjnej, przedstawiciele nadleśnictwa udzielili odpowiedzi na pytania związane z udostępnianiem uroczyska w okresie prowadzenia na jego terenie inwestycji oraz dalszych planów zagospodarowania zbiorników.

Strona społeczna zgłosiła wniosek o ponowne zarybienie przebudowanych i zmodernizowanych zbiorników wodnych oraz ich udostępnienie do połowu ryb i rekreacji wędkarskiej. Sprawa ta została wyjaśniona, a strona społeczna i samorządowa przyjęła wyjaśnienia Nadleśnictwa w tej sprawie bez uwag. Zbiorniki te będą środowiskiem życia i rozrodu płazów występujących na tym terenie, natomiast prowadzenie gospodarki rybackiej i wędkarstwa na tych obiektach ograniczałoby życie i bytowanie płazów na terenie Uroczyska Las Miejski.

Strona społeczno-samorządowa wyszła z inicjatywą powołania nowych pomników przyrody na terenie uroczyska oraz zaprosiła nadleśnictwo do uczestnictwa w inicjatywie. Leśnicy mogliby na przykład zaproponować kilku patronów na cześć których nazywano by drzewa.

Dyskusja uczestników spotkania obejmowała też: zawansowanie robót budowlanych przy zbiornikach 2-5, lokalizację i funkcjonowanie obiektu spowalniającego odpływ wody z lasu do zbiornika nr 6, wyznaczania drzew do wycinki oraz wycinkę drzew przy zbiornikach nr 2-5, odsłonięcie zbiorników wodnych oraz parowanie wody z powierzchni przyszłych zbiorników, ograniczenia dostępu w czasie prac do terenu objętego pracami, w tym ścieżek i innych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, wywóz urobku – namułów ze zbiorników oraz ich zagospodarowanie, zabezpieczenia drzew przy zbiornikach 2-5 oraz przy drogach wywozu urobku z wykopów przy robotach budowlanych.

Leśnicy w sposób szczegółowy (w związku z publikacją w Gazecie Prawnej nierzetelnych informacji)  udzielili informacji w odniesieniu  do zasadności budowy punktu czerpania wody przy zbiorniku nr 6. Ponownie wyjaśniono, że punkt czerpania wody przy zbiorniku nr 6 będzie miał za zadanie zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów leśnych, gdyż do tego celu zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być wykorzystany w razie potrzeby istniejący punkt czerpania wody zlokalizowany przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Giżycko.

Po wyjaśnieniach wcześniej kwestionowanych przez pojedynczych przedstawicieli strony społecznej planowanych prac, uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele samorządów wyrazili pełne zrozumienie zasadności planowanych prac. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze i bez sporów.

 

Krzysztof Dąbkowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko