polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej.

Gajewo, dnia  08 stycznia 2021 roku

Znak spr. SA.2217.1.2021.MWe

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 10.05.2018 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz negocjacji stawki czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021.14.2018), Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej wyszczególnionych w Tabeli nr 1.

Informacje dotyczące przetargu:

 • okres dzierżawy: nieokreślony;
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub wyłączyć z niego niektóre pozycje wyszczególnione w Tabeli nr 1;
 • cena wywoławcza rocznego czynszu, zgodnie z treścią §2 Zarządzenia Nr 9/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 19.02.2019r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko, wynosi:

Tabela nr 1

Nr pozycji

Leśnictwo

Oddz.
pododdz

Gmina

Obręb geod.

Nr działki

Użytek

Pow.

ha

Cena wywoławcza netto [zł]

1

Rydzewo

553 t

Miłki

Kleszczewo

36/1

R IVB

3,0739

1885,00

Rydzewo

553 s

Miłki

Kleszczewo

36/1

R VI

0,0850

Rydzewo

553 p

Miłki

Kleszczewo

36/1

R V

1,8631

Rydzewo

553 o

Miłki

Kleszczewo

36/1

R VI

1,2595

 • minimalne postąpienie wynosi: 50 zł za całą pozycję określoną w Tabeli nr 1;
 • oferty należy składać wyłącznie na wzorze formularza ofertowego, który zawiera Załącznik nr 1;
 • oferta musi zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;
 • numer pozycji, numer działki, adres leśny;
 • całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu, z uwzględnieniem minimalnego postąpienia;
 • datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis Oferenta lub osoby reprezentującej;
 • w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa;
 • wraz z ofertą należy złożyć podpisany „Obowiązek Informacyjny” oraz „Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu” (Załącznik nr 2);
 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 25.01.2021 roku do godz. 800 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę nieruchomości. SA.2217.1.2021.MWe”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 25.01.2021 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • Nadleśnictwo dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres gizycko@bialystok.lasy.gov.pl. W treści wiadomości przesłanej do Nadleśnictwa, Oferent winien zamieścić oświadczenie, iż nie będzie miał zastrzeżeń co do dostarczenia jak i rozpoznania oferty dostarczonej drogą elektroniczną. W miarę możliwości oferta winna być podpisana podpisem elektronicznym. Oferta winna stanowić załącznik do wiadomości e-mail. W treści wiadomości mailowej proszę zastrzec, iż otwarcie załącznika powinno nastąpić nie wcześniej, niż w dniu 25 stycznia 2021 roku godz. 09:00.
 • w przypadku braków formalnych Oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wartość oferty w zł.;
 • jeżeli na jedną pozycję wyszczególnioną w Tabeli nr 1 zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez Nadleśnictwo;
 • jeżeli wyłoniony w postępowaniu przetargowym dzierżawca wycofa swoją ofertę lub nie przystąpi do podpisania umowy, Nadleśnictwo ogłosi kolejny przetarg dotyczący tej nieruchomości;
 • wynik przetargu Nadleśnictwo ogłosi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Nadleśnictwa Giżycko;
 • umowa dzierżawy może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni oraz nie później niż po upływie 30 dni od dnia opublikowania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;
 • informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa pod adresem: http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rodo
 • INFORMACJE DODATKOWE:   

dodatkowe informacje, można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marek Werkowski (pok. 7, parter) tel. (87) 429 98 65.


Gajewo, dnia 25 stycznia 2021 roku

Znak sprawy: SA.2217.1.2021.MWe

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NR SA.2217.1.2021.MWe

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż dnia 25.01.2021 roku w siedzibie nadleśnictwa przy ul. Dworskiej 2 w Gajewie, odbyło się posiedzenie komisji przetargowej, celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę gruntów, prowadzonego pod znakiem SA.2217.1.2021.MWe.

W prowadzonym przetargu złożono poniższe oferty:

 1. Kogut Adam – wartość oferty netto – 2 100,00 zł;
 2. Grzybowski Paweł – wartość oferty netto – 2 050,00 zł;
 3. Jaszcz Milena – wartość oferty netto – 2 135,00 zł;
 4. Kozak Daniel – wartość oferty netto – 5 085,00 zł;
 5. Ruciński Jarosław – wartość oferty netto – 2 612,00 zł;
 6. Tomasik Karolina – wartość oferty netto – 3 500,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pana Kozak Daniela, który zaoferował kwotę 5 085,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.