polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony pisemny dotyczący sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS C-330M.

Gajewo, dnia 20 lutego 2020 roku

Znak sprawy: SA.40.1.2020.DB

OGŁOSZENIE

Dotyczy sprzedaży: Ciągnika rolniczego URSUS C-330M;

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko oraz na podstawie § 13 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej  w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłaszam przetarg nieograniczony pisemny:

 1. Przedmiot sprzedaży:
 1. Ciągnik URSUS C-330M
 • Marka pojazdu/typ/model: URSUS C-330M
 • Rok produkcji: 1989
 • Nr rejestracyjny: SUL 982C
 • Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
 • Pojemność/moc silnika: 1960 cm3
 • Numer fabryczny (ewidencyjny): 433818
 • Rodzaj silnika: ZS
 • Typ silnika: S-312C
 • Moc silnika: 23,3 kW
 • Ilość cylindrów: 2
 • Chłodzenie silnika: cieczą
 • Liczba biegów: P/6 i T/2
 • Masa własna: 1675 kg
 • Napęd: oś tylna
 • Wskazanie licznika: 910,2 mth
 • Data pierwszej rejestracji: 10.03.1989 r.
 • Data ważności badania technicznego: 27.12.2020 r.
 • Data ważności ubezpieczenia OC: 31.12.2020 r.
 • Wyposażenie: pług.
 1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd: ciągnik rolniczy można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 przy ul. Jeziornej w Giżycku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 87 429 96 61. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Konrad Kamiński – Sekretarz Nadleśnictwa Giżycko, lub inny pracownik działu administracyjno-gospodarczego.
 2. Kwota wywoławcza pojazdu: 12 900,00 zł netto słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr;
  Do powyższej ceny netto zostanie naliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %. W formularzu ofertowym należy wskazać kwotę netto.
 3. Tryb sprzedaży: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej tj., 1290,00 zł. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy BGŻ S. A. o/Giżycko nr 30 2030 0045 1110 0000 0074 5980 lub w kasie Nadleśnictwa Giżycko.
 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 06.03.2020 roku do godz. 9:00.
 6. Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Giżycko przed upływem terminu składania ofert.
 7. Nadleśnictwo Giżycko informuje:
 • wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty;
 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia ciągnika;
 • wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy zakupu.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta kupna ciągnika rolniczego URSUS C330”, najpóźniej do dnia 06.03.2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – Sekretariat.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, jej siedzibę, nr NIP
 • Datę sporządzenia oferty
 • Oferowaną cenę nabycia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
 • Podpis składającego ofertę
 • Obowiązek informacyjny RODO

Jeżeli oferta nie będzie spełniać wyżej wymienionych wymagań oferta zostanie odrzucona.

 1. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert przetargowych przez Komisję przetargową odbędzie się dnia 06.03.2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – sala konferencyjna.
 2. Informacje dodatkowe: Przy wyborze ofert nadleśnictwo będzie się kierowało jedynie ceną zaoferowaną przez oferenta. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, nadleśnictwo przeprowadzi przetarg w formie licytacji ustnej między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi oferent – kupujący.