polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz obsługę ruchu turystycznego.

Znak spr. SA.2217.36.2022

Gajewo, dnia 12 września 2022 roku

OGŁOSZENIE


Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 10.05.2018 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz negocjacji stawki czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021.14.2018), Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz obsługę ruchu turystycznego wyszczególnionego w Tabeli nr 1
Informacje dotyczące przetargu:

  • okres dzierżawy: nieokreślony;
  • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu;
  • cena wywoławcza rocznego czynszu zgodnie z treścią § 2 Zarządzenia Nr 9/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 19.02.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021.9.2019), wynosi:

Tabela nr 1

Nr pozycji Leśnictwo Oddz. pododdz. Gmina Obręb geod. Nr działki Użytek Pow. ha Cena wywoławcza netto (zł)
1. Skorupki 712 f Ryn 712/2 Rybical Ls 0,2365 2000,00
Skorupki 713 a Ryn 713/2 Rybical Ls 0,5204
2. Skorupki 721 f Ryn 721 Rybical Ls 0,2778 2000,00
Skorupki 722 d Ryn 722 Rybical Ls 0,4749

minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł za całą pozycję określoną w Tabeli nr 1;

  • do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek vat w wysokości 23%;
  • Nadleśnictwo Giżycko wykluczy z przetargu podmiot, z którym rozwiązało umowę w okresie ostatnich trzech lat;
  • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wysokość rocznego czynszu w zł.;
  • przetarg ustny odbędzie się w dniu 07.10.2022 r. o godzinie 09.00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko na sali konferencyjnej (parter);
  • oferent winien złożyć podpisany „Obowiązek Informacyjny” oraz „Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu” (Załącznik nr 3);
  • informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa pod adresem: http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rodo.

INFORMACJE DODATKOWE:

• dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko lub zwrócić się ze stosownym wnioskiem na adres mailowy gizycko@bialystok.lasy.gov.pl.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko