polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż przyczepy.

Działając na podstawie Zarządzenia nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia
9  sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko oraz na podstawie § 13 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej  w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłaszam przetarg nieograniczony pisemny.

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

  1. Przyczepka lekka WIOLA:

Producent: WIOLA-POLSKA SP. Z O.O.
Typ: WIOLA W3/F/30
Rodzaj: przyczepka lekka
Nazwa: WIOLA
Numer rejestracyjny: NGI 0861P
Rok i miejsce budowy: 2011 Knurów
Nazwa firmy: WIOLA-POLSKA SP. Z O.O.
Numer identyfikacyjny: SUCW3F30FB2003336
Materiał : stal
Wymiary:

Długość bez dyszla:

3,0 m

Szerokość zewn.:

1,5 m

Długość dyszla z zaczepem:

1,42 m

Wysokość zewn.:

2,0 m

Wysokość do szczytu burty.:

0,84 m

Stan techniczny: przyczepka lekka WIOLA  zdatna do eksploatacji- nie uszkodzona, w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Posiada ślady eksploatacji.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.

Przyczepkę lekką WIOLA można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 661-226-999 lub 87 429 98 65.
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Adriana Kozłowska  lub inny pracownik działu administracyjno-gospodarczego.

KWOTA WYWOŁAWCZA

Kwota wywoławcza przyczepki lekkiej WIOLA: 2926,83 zł. netto słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych;
Do powyższej ceny netto zostanie naliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.
W formularzu ofertowym należy wskazać kwotę netto.

TRYB SPRZEDAŻY:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy BGŻ S. A. o/Giżycko nr 30 2030 0045 1110 0000 0074 5980.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 11.02.2022 roku do godz. 10:00.
Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Giżycko przed upływem terminu składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie (podpisanej z dopiskiem: „Oferta kupna przyczepki lekkiej WIOLA”, najpóźniej do dnia 11.02.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – Sekretariat.
Oferta powinna zawierać:

Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, jej siedzibę, nr NIP
Datę sporządzenia oferty
Oferowaną cenę nabycia
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
Podpis składającego ofertę
Podpisany obowiązek informacyjny RODO stanowiący załącznik nr 2.

Jeżeli oferta nie będzie spełniać wyżej wymienionych wymagań zostanie odrzucona – wzór formularza stanowi załącznik nr 1.

MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert przetargowych przez Komisję przetargową odbędzie się dnia 11.02.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko.

INFORMACJE DODATKOWE:

Przy wyborze ofert nadleśnictwo będzie się kierowało jedynie jako kryterium ceną oferenta. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, nadleśnictwo przeprowadzi przetarg w formie licytacji ustnej między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty;
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu;
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy zakupu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi oferent – kupujący.