polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Nabór zewnętrzny na stanowisko pracy

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy specjalista ds. budownictwa.

Gajewo, dnia 7.07.2021 r.

Zn. spr.: NK.1101.3.1.2021

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy

  specjalista ds. budownictwa

 

 1. Nazwa i siedziba Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko.

gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

 1. Adresaci naboru

Rekrutacja skierowana jest do wszystkich osób spełniających wymagania kwalifikacyjne na stanowisku specjalisty ds. budownictwa.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Posiadanie odpowiednich, udokumentowanych kwalifikacji zawodowych tj. wykształcenie wyższe  techniczne (preferowane) lub średnie  z zakresu budownictwa lub kierunków pokrewnych.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Znajomość obsługi programów użytkowych działających w środowisku Windows.

 

 1.  Wymagania dodatkowe/fakultatywne:
 1. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w module Infrastruktura, Planowanie, Gospodarka Towarowa oraz SilpWeb.
 2. Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi podstawę do kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
 3. Posiadanie umiejętności procesu kosztorysowania.
 4. Posiadanie umiejętności przygotowania i nadzoru nad realizacją inwestycji ogólnobudowlanych.
 5. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona aktualnym zaświadczeniem.
 6. Minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. budownictwa obejmuje w szczególności:
 1. Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie gospodarki budowlanej (przygotowanie dokumentacji do postępowań przetargowych w zakresie swojego działania, prowadzenie ewidencji i dokumentacji wykonanych remontów, nadzorowanie prac remontowo-budowlanych, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji umów zawartych z wykonawcami na roboty budowlane i remontowe, składanie zamówień i dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów budowlanych w konsultacji z bezpośrednim przełożonym, sporządzanie planów remontów, dróg, budynków, budowli oraz urządzeń melioracyjnych po wykonanych corocznych przeglądach technicznych oraz w oparciu o wnioski leśniczych itp.)
 2. Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej (Sporządzanie  dokumentacji wymaganej do sprzedaży zbędnej substancji mieszkaniowej, protokolarne przekazywanie i przejmowanie budynków i lokali.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków będzie ustalony po zatrudnieniu.
   
 1. Lista dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone  własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych.
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.
 5. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 7. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem".
 1. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Giżycko od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko, bądź mailowo na adres magdalena.orlowska@bialystok.lasy.gov.pl  w terminie do dnia 11.08.2021 roku – z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. budownictwa”.
 2. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Giżycko.
 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Sposób rozstrzygnięcie naboru:
 1. Postępowanie rekrutacyjne, mające na celu wyłonienie kandydatów do pracy przeprowadzane jest przez Komisję rekrutacyjną, ustaloną przez Nadleśniczego j.n.:
 2. W skład Komisji wchodzą:
 1. Sekretarz
 2. Zastępca Nadleśniczego
 3. Specjalista ds. pracowniczych 
 1. Nadleśnictwo Giżycko, zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego tylko z wybranym kandydatem/kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji-rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Nadleśniczy wybiera kandydata i podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu.
 3. Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.  
 4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony podczas rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty pozostałych osób, które nie zostały wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, będą przechowywanie zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi w PGLLP.
 6. Koszty poniesione przez osoby ubiegające się o uzyskanie statusu kandydata związane z naborem na stanowisko nie podlegają zwrotowi lub jakiejkolwiek rekompensacie ze strony Nadleśnictwa.
 7. W wyniku naboru, kandydat otrzyma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.
 8. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00 w biurze Nadleśnictwa Giżycko.
 9. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Magdalena Orłowska – stanowisko ds. pracowniczych tel. +48 87 4299865  w godzinach 8.00-15.00.
 10. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko może być unieważnione przez Nadleśniczego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

NADLEŚNICZY

Nadleśnictwa Giżycko

Krzysztof Dąbkowski 


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko