polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

7.02.2018 - Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu do celu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Gajewo, dnia  07.02.2018 r.

Znak spr. SA.2217.17.2018.MWe

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 29.08.2017 r. Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na grunt do celu rekreacyjno-wypoczynkowego wyszczególniony w Tabeli nr 1.

Informacje dot. przetargu:

 • okres dzierżawy: nieokreślony;
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub wyłączyć z niego część pozycji;
 • cena wywoławcza rocznego czynszu, zgodnie z treścią §2 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 15/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 18.03.2014r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko wynosi:

Tab. 1

Nr pozycji  Lokalizacja Powierzchnia [ha]
 
Cena wywoławcza netto [zł] 
Gmina Obręb ewidencyjny Nr działki Adres leśny
1 Wydminy Sucholaski 104/4 104n 0,1481 2 221,50
SUMA      0,1481 2 221,50

 

 • minimalne postąpienie wynosi: 50 zł za całą powierzchnię nieruchomości;
 • wartość czynszu netto zostanie powiększona o należny podatek VAT wg obowiązującej stawki;
 • oferty należy składać wyłącznie na wzorach nadleśnictwa. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1;
 • oferta musi zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;
-  numer pozycji, numer działki, adres leśny;
- całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem minimalnego postąpienia;
- datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby reprezentującej;
- w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia;
- wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu (Załącznik nr 2);

 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 19.02.2018 roku do godz. 800 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę nieruchomości. SA.2217.17.2018.MWe”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2018 roku o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • w przypadku braków formalnych oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wartość oferty w zł.;
 • jeżeli na jedną pozycję zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez nadleśnictwo;
 • jeżeli wyłoniony w postępowaniu przetargowym dzierżawca wycofa swoją ofertę i nie przystąpi do podpisania umowy, pozycja taka zostanie wystawiona w kolejnym ogłoszonym przetargu;
 • o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo z informacją o wyniku przetargu zostanie wysłane do każdego z uczestników przetargu nie później niż 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert;
 • umowa dzierżawy może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni oraz nie później niż po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;
 • dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzory umów można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marek Werkowski (pok. 7, parter) tel. (87) 429 98 65.