polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

29.01.2018 - Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej jezioro.

Gajewo, dnia  29.01.2018 r.

Znak spr. SA.2217.5.2018.MWe 

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 29.08.2017 r. Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej jezioro wyszczególnionej w Tabeli nr 1 będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.


Informacje dot. przetargu:

 • okres dzierżawy: nieokreślony/bezterminowy;
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub wyłączyć z niego część pozycji;
 • cena wywoławcza zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 15/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 18.03.2014r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko §2 Zbiorniki wodne (bez względu na rodzaj użytku) wynosi 170 zł za 1 ha tj. 1282,85 zł netto (roczny czynsz dzierżawny);
 • minimalne postąpienie wynosi: 350,00 zł za całą powierzchnię nieruchomości;
 • wartość czynszu netto zostanie powiększona o należny podatek VAT wg obowiązującej stawki;
 • oferty należy składać wyłącznie na wzorach nadleśnictwa. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1;
 • oferta musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;
- numer pozycji, numer działki, adres leśny;
- całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem minimalnego postąpienia;
- datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby reprezentującej;
- w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia;
- wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu (Załącznik nr 2);
 • dozwolone jest składanie przez jednego Oferenta, ofert na więcej niż jedną pozycję z przetargu;
 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 05.02.2018 r. do godz. 8:00 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę nieruchomości. SA.2217.5.2018.MWe”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • w przypadku braków formalnych oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wartość rocznego czynszu w zł. netto;
 • jeżeli na jedną pozycję zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez nadleśnictwo;
 • jeżeli wyłoniony w postępowaniu przetargowym dzierżawca wycofa swoją ofertę i nie przystąpi do podpisania umowy, pozycja taka zostanie wystawiona w kolejnym ogłoszonym przetargu;
 • o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo z informacją o wyniku przetargu zostanie wysłane do każdego z uczestników przetargu nie później niż 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert;
 • umowa dzierżawy może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni oraz nie później niż po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;
 • dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzory umów można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marek Werkowski (pok. 7, parter) tel. (87) 429 98 65.