Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat - Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno

Rezerwat „Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno”. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Zarządzeniem z dnia 23.01.1957 r. (M.P. z 1957 Nr 14, poz. 108) uznał za rezerwat przyrody wyspy na jeziorach Mamry, Dobskie i Kisajno o powierzchni ogólnej 193,74 ha oraz zarośla trzcinowe i wyłaniające się ponad powierzchnie tych jezior kamieniska.

Następnie Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniającym zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP z 1989 r. Nr 17, poz. 119) uznano za rezerwat przyrody pod nazwą „Wyspy na jeziorze Mamry i Kisajno” obszar wysp, zarośli trzcinowych i wyłaniających się ponad powierzchnię jezior kamienisk o łącznej powierzchni 215,35 ha położonych w gminach: Węgorzewo, Pozezdrze i Giżycko w województwie suwalskim. W skład rezerwatu weszły wyspy oznaczone w planach urządzenia gospodarstw leśnych: Nadleśnictwa Giżycko na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (Leśnictwo Zielony Dwór) o powierzchni 159,99 ha a także Nadleśnictwa Borki na lata 1976-1986 jako oddziały lasu 242 i 243 (Leśnictwa Mokre) o powierzchni 55,36 ha.

Aktualnie administracyjnie rezerwat znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie giżyckim, gminie Giżycko a także w powiecie węgorzewskim i gminach: Węgorzewo oraz Pozezdrze. Jest składową Nadleśnictwa Giżycko (obręb Giżycko) oraz Nadleśnictwa Borki (obręb Węgorzewo). Powierzchnia zarządzana przez Nadleśnictwo Giżycko (Leśnictwo Zielony Dwór, oddziały 26-32), wynikająca z areału działek ewidencyjnych, to 160,00 ha (w tym 155,61 ha powierzchni leśnej).

Oderwane od siebie kompleksy rezerwatu ze wszystkich stron graniczą z wodami jeziora Kisajno (w przypadku części w Nadleśnictwie Borki jeziora Mamry). Wszystkie granice rezerwatu są czytelne.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego, ochrona ptactwa w czasie masowych wiosennych i jesiennych przelotów oraz ich odpoczynku na wyspach a także ochrona krajobrazu.

        

Rezerwat obejmuje 20 wysp na jeziorach Mamry i Kisajno (w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko 14 wysp na jeziorze Kisajno). Mają one powierzchnię od kilku arów do prawie 71 ha. Największą z nich są: Upałta na jeziorze Mamry, a na Kisajnie - Duży Ostrów I. Zbudowane są z materiału pochodzenia lodowcowego i utworów akumulacji wodnej. Większe pokryte są drzewostanami o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Obrzeża wysp i ich obniżenia zajmują olsy, łęgi olchowe i jesionowo-olchowe. Wyższe partie to lasy mieszane, a na Sosnowym Ostrowiu - bór świeży. Wyspy otoczone są pasem szuwarów. Stwarza to dogodne warunki dla wielu gatunków ptaków. Na terenie rezerwatu wyróżniono 12 zbiorowisk roślinnych. Największą część powierzchni rezerwatu zajmują zbiorowiska olsów z dominującą olszą czarną. Występują na wszystkich wyspach na glebach murszowo-torfowych oraz torfowych. Znaczną część powierzchni rezerwatu zajmują zbiorowiska lasów świeżych, lasów mieszanych świeżych i lasów mieszanych wilgotnych. Część z nich to siedliska zniekształcone lub na glebach porolnych. Drzewostany budują tu głównie lipa Tilia cordata, dąb Quercus robur, brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna Pinus sylvestris i świerk Picea abies. Na niewielkim obszarze występują zbiorowiska borów mieszanych wilgotnych i borów mieszanych bagiennych z brzozą omszoną Betula pubescens i brodawkowatą B. pendula oraz osiką Populus tremula. W najniższych położeniach, przeważnie w sąsiedztwie olsów, na niewielkich fragmentach można wyróżnić zbiorowiska zarośli wierzbowych. Niewielki areał rezerwatu zajmują zbiorowiska lasu mieszanego bagiennego i zniekształconych lasów łęgowych.

Stwierdzono tu występowanie 110 gatunków ptaków. Gniazdują tu m. in.: kormoran Phalacrocorax carbo, perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, bąk Botaurus stellaris, czapla siwa Ardea cinerea, nurogęś Mergus merganser, błotniak stawowy Circus aeruginosus, żuraw Grus grus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, mewa pospolita Larus canus, mewa srebrzysta Larus argentatus, kania czarna Milvus migrans, rybitwa zwyczajna Sterna hirundo. Na terenie rezerwatu obserwowany jest też bielik Haliaeetus albicilla i orlik krzykliwy Aquila pomarina. Ponadto na przelotach zatrzymują się tu stada gęsi, zwłaszcza białoczelnych Anser albifrons.

Na terenie obiektu odnotowano obecność kilku gatunków roślin chronionych. Są to m. in.: lilia złotogłów Lilium martagon, storczyk plamisty Dactylorhiza maculata i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum.

Rezerwat nie posiada planu ochrony ani ustanowionych zadań ochronnych.

 

Na wszystkich wyspach będących rezerwatami przyrody obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu i biwakowania.