Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Drzewostany referencyjne w Nadleśnictwie Giżycko

Drzewostany referencyjne* nazywane również drzewostanami reprezentatywnymi to element wyznaczanych w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC, ekosystemów referencyjnych (ang. Representative Sample Areas). Jako drzewostany referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji człowieka w naturalnym stanie. Są one wyłączone z użytkowania w ramach gospodarki leśnej, przede wszystkim z pozyskania drewna. Ekosystem poddany jest naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. Powierzchnia ogólna lasów referencyjnych w Nadleśnictwie Giżycko wynosi 1 713,04 ha, co stanowi 7,67 % powierzchni leśnej nadleśnictwa. W skład tej powierzchni wchodzi 1911 obszarów leśnych stanowiacych przekrój wszystkich siedlisk i drzewostanów występujących na terenie nadleśnictwa.

Drzewostany referencyjne na terenie Nadleśnictwa Giżycko zostały wyznaczone według następujących kreteriów:

  • powierzchnie których użytkowanie jest znacznie utrudnione, bądź nie racjonalne ekonomicznie,
  • rezerwaty przyrody bez dokumentów planistycznych, co do których nadleśnictwo nie stwierdza potrzeby prowadzenia żadnych zadań w najblizszych latach, albo obszary w rezerwatach przyrody posiadających plan ochrony, który wskazuje powierzchnie objęte ochrona bierną,
  • drzewostany wyłączone z użytkowania na podstawie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000,
  • powierzchnie siedlisk uznane za HCVF 3.1, gdzie nie występują szczególne potrzeby przyrodnicze wymuszające prowadzenie działań,
  • pozostawione na rębniach, do naturalnego rozpadu, kępy ekologiczne,
  • źródliska, śródleśne bagna.

Każde z podanych powyżej kryteriów wyznaczania drzewostanów referencyjnych prowadzi do delimitacji obszarów, które mogą nakładać się na siebie. W ramach jednego kompleksu leśnego nie będzie więc spójnych, niezależnych obszarów, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów wytypowanych według różnych kryteriów wyznaczania drzewostanów reprezentatywnych. Na etapie identyfikacji i delimitacji żadnej z kategorii nie należy uważać za "nadrzędną”. Jedno wydzielenie leśne może mieć podwójną, a nawet potrójną, desygnację jako referencyjne.

Tabela. Zestawienie powierzchni ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Giżycko. 

 Sukcesja   Rezerwat   PZO Natura 2000   HCVF 3.1   Źródliska  Bagna śródleśne,
kępy ekologiczne
Ogólem pow.
REF [ha]
742,59 451,36 43,02 330,81 3,59 275,92 1 713,04


Na powierzchniach referencyjnych/ONG* nie pozyskuje się drewna. Obszary te są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie. W sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, dopuszczalne jest ścięcie niebezpiecznego drzewa i pozostawienie go na gruncie do naturalnego rozpadu.

Tabela. Udział drzewostanów referencyjnych w siedliskach leśnych Nadleśnictwa Giżycko.

Lp. Typ siedliska Nazwa siedliska Powierzchnia sidel.
w nadleśnictwie [ha]
Powierzchnia
REF [ha]
Udział %
obszarów REF
w siedlisku
1.   Bb  Bór bagienny 52,78  38,00  72,00 % 
2.   BMb  Bór mieszany bagienny 198,56  138,27  69,64 % 
3.   BMśw  Bór mieszany świeży 5 363,35  76,44  1,43 % 
4.   BMw  Bór mieszany wilgotny 59,50  3,07  5,16 % 
5.   Bśw  Bór świeży 340,08  6,37  1,87 % 
6.   Bw  Bór wilgotny 1,66  0,53  31,93 % 
7.   LMb  Las mieszany bagienny 1 433,70  782,77  54,60 % 
8.   LMśw  Las mieszany świeży 8 208,84  134,48  1,64 % 
9.   LMw  Las mieszany wilgotny 206,32  8,45  1,40 % 
10.   Lśw  Las świeży 4 113,99  126,71  3,08 % 
11.   Lw  Las wilgotny 573,39  64,80  11,30 % 
12.   OL  Ols 1 734,70  331,67  19,12 % 
 13.   OLJ  Ols jesionowy 38,10  1,48  3,88 % 
Stan na 30.12.2021 r.                   Suma:  22 322,97  1 713,04  7,67 % 

* - dawniej na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku, Drzewostany Referencyjne określane były jako Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem.