polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na Łódź motorowa Quicksilver 540 Cruiser wraz z przyczepą podłodziową 1300 JH.

NAZWA I ADRES OGŁASZAJĄCEGO PRZETARG:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Giżycko
reprezentowane przez Krzysztofa Dąbkowskiego - Nadleśniczego
siedziba Nadleśnictwa:
Gajewo, ul Dworska 12
11-500 Giżycko
tel. + 48 87 4299865 fax + 48 87 4299863
e-mail: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
strona internetowa: www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl

Działając na podstawie Zarządzenia nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko oraz na podstawie § 13 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłaszam przetarg nieograniczony pisemny.

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

  1. Łódź motorowa:

Producent: Quicksilver
Typ: 540 Cruiser
Rodzaj: łódź motorowa – patrolowa
Nazwa: Silva
Numer rejestracyjny: GŻ-02-0064
Rok i miejsce budowy: 2004 Olecko
Nazwa stoczni: Delphia Yachts S. A.
Numer identyfikacyjny: PL-DELDG688K405
Materiał główny kadłuba: laminat
Port macierzysty: Giżycko
Wymiary: długość/szerokość/wysokość: 5,45 m/ 2,47 m/ 1,20 m
Zanurzenie: 0,40/0,89 m
Silnik: Mercury 125 PTO
Moc silnika: 932 kW (125km)
Stan techniczny: Łódź motorowa sprawna, w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Posiada ślady eksploatacji. Świadectwo zdolności żeglugowej ważne do dnia 28 czerwca 2025 r.

  1. Przyczepa Tramp Trial 1300 JH:

Producent: Tramp Trial
Model: 1300 JH
Typ: przyczepa podłodziowa
Numer rejestracyjny: NGI 1P49
Numer identyfikacyjny: SUB13JH004L003515
Rok produkcji: 2004
Data pierwszej rejestracji: 20.06.2005 r.
Dopuszczalna masa całkowita: 1300 kg
Masa własna: 255 kg
Ładowność: 1045 kg
Stan techniczny: Przyczepa podłodziowa jednoosiowa w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.

Łódź wraz z przyczepą można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 531 505 936 lub 87 429 98 65.
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Patryk Czyż lub inny pracownik działu administracyjno-gospodarczego.

KWOTA WYWOŁAWCZA

Kwota wywoławcza łodzi wraz z przyczepą: 43 089,43 zł. netto słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych 43/100;
Do powyższej ceny netto zostanie naliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %. W formularzu ofertowym należy wskazać kwotę netto.

TRYB SPRZEDAŻY:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2500,00 zł. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy BGŻ S. A. o/Giżycko nr 30 2030 0045 1110 0000 0074 5980 lub w kasie Nadleśnictwa Giżycko.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 17.09.2021 roku do godz. 9:00.
Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Giżycko przed upływem terminu składania ofert.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie (podpisanej z dopiskiem: „Oferta kupna łodzi motorowej Quicksilver wraz z przyczepą”, najpóźniej do dnia 17.09.2021 r. do godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – Sekretariat.
Oferta powinna zawierać:

  • Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, jej siedzibę, nr NIP
  • Datę sporządzenia oferty
  • Oferowaną cenę nabycia
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
  • Podpis składającego ofertę
  • Podpisany obowiązek informacyjny RODO stanowiący załącznik nr 2.

Jeżeli oferta nie będzie spełniać wyżej wymienionych wymagań zostanie odrzucona – wzór formularza stanowi załącznik nr 1.

MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert przetargowych przez Komisję przetargową odbędzie się dnia 17.09.2021 r. o godz. 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – sala konferencyjna parter.

INFORMACJE DODATKOWE:

Przy wyborze ofert nadleśnictwo będzie się kierowało jedynie jako kryterium ceną oferenta. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, nadleśnictwo przeprowadzi przetarg w formie licytacji ustnej między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty;
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu;
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy zakupu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi oferent – kupujący.


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko