polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Gajewo, dnia  26 listopada 2021 roku

Znak spr. SA.2217.44.2021


OGŁOSZENIE


Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 10.05.2018 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz negocjacji stawki czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021.14.2018). Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze wyszczególnionych w Tabeli nr 1.

Informacje dotyczące przetargu:

 • okres dzierżawy: nieokreślony;
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu;
 • cena wywoławcza rocznego czynszu, zgodnie z treścią §2 Zarządzenia Nr 9/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 19.02.2019r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021.9.2019), wynosi:

Tabela nr 1.

Nr pozycji

Leśnictwo

Oddz.
pododdz

Gmina

Obręb geod.

Nr działki

Użytek

Pow.

ha

Cena wywoławcza netto [zł]

1

Zielony Dwór

37 g

Giżycko

Giżycko Miasto 1

330/9

R IVB

0,0676

210,00

2

Skorupki

740A b

Ryn

Rybical

2740/11

R V

0,2100

200,00

3

Trosy

622 m

Ryn

Jeziorko

145/2

Ps VI

0,0571

200,00

622 s

Ryn

Jeziorko

145/2

Lzr-Ps VI

0,0422

622 h

Ryn

Orło

154

R V

0,1117

622 i

Ryn

Orło

154

Ps V

0,2982

 
 • minimalne postąpienie wynosi: 50 zł za całą pozycję określoną w Tabeli nr 1;
 • oferty należy złożyć wyłącznie na wzorze formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 • oferta musi zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;
 • numer pozycji, numer działki, adres leśny;
 • całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem minimalnego postąpienia;
 • datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis Oferenta lub osoby reprezentującej;
 • w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą Oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa;
 • wraz z ofertą należy złożyć podpisany „Obowiązek Informacyjny” oraz „Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu” (Załącznik nr 2);
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego Oferenta zostaną odrzucone.
 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 20.12.2021 roku do godz. 800 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę nieruchomości. SA.2217.44.2021”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2021 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • WAŻNE: Nadleśnictwo dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres gizycko@bialystok.lasy.gov.pl. W treści wiadomości przesłanej do nadleśnictwa, oferent winien zamieścić oświadczenie, iż nie będzie miał zastrzeżeń co do dostarczenia jak i rozpoznania oferty dostarczonej drogą elektroniczną. W miarę możliwości oferta winna być podpisana podpisem elektronicznym. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty winny stanowić załącznik do wiadomości e-mail. W treści wiadomości mailowej proszę zastrzec, iż otwarcie załącznika powinno nastąpić nie wcześniej niż w dniu 20 grudnia 2021 roku godz. 9:00;
 • w przypadku braków formalnych Oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wartość oferty w zł.;
 • jeżeli na jedną pozycję wyszczególnioną w Tabeli nr 1 zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez nadleśnictwo;
 • o wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo z informacją o wyniku przetargu zostanie wysłane do każdego z uczestników przetargu nie później niż 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert;
 • umowa dzierżawy może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni oraz nie później niż po upływie 30 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty;
 • informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa pod adresem: http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rodo.

INFORMACJE DODATKOWE:   

 • dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzór umowy można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko lub zwrócić się ze stosownym wnioskiem na adres mailowy gizycko@bialystok.lasy.gov.pl. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marek Werkowski, (parter pok. 7) tel. (87) 429 98 65, lub osoba go zastępująca.

Polecamy Polecamy

Leśne radyjko