polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym w Lasach Państwowych na wolne stanowiska.

 

 

KOMUNIKAT

29.10.2020 - Postępowania w sprawie naboru na wolne stanowiska zostały unieważnione przez Nadleśniczego.

 

Ogłoszenia:


Gajewo, dnia 23.10.2020 r.

Zn. spr.: NK.1101.9.2020

 

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym w Lasach Państwowych na wolne stanowisko pracy w Dziale Gospodarki Leśnej instruktor techniczny

 

 1. Nazwa i siedziba Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko.

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór ma charakter rekrutacji wewnętrznej prowadzony w oparciu o wytyczne DGLP z dnia 3 kwietnia 2020 roku (GK.013.30.2020) oraz Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2020 roku (DO.013.6.2020).
W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 roku w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 03 kwietnia 2020 roku.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 3. Wykształcenie leśne średnie lub wyższe.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 6. Niekaralność sądowa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
 7. Znajomość obsługi programów użytkowych działających w środowisku Windows.

 

 1. Wymagania dodatkowe/fakultatywne:
 1. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).
 2. Staż pracy w Lasach państwowych minimum 2 lata.
 3. Zaangażowanie w pracę, dokładność w działaniu, komunikatywność.
 4. Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku instruktora technicznego obejmuje w szczególności:
 1. Użytkowanie lasu – realizacja operatowego planu cięć.
 2. Przyjmowanie elektroniczne z leśnictw szacunków brakarskich do programu Acer, sprawdzanie merytoryczne dokumentacji terenowej szacunków brakarskich oraz wprowadzanie do SILP
 3. Sporządzanie zestawień zbiorczych szacunków brakarskich oraz zestawień planów pozyskania i zrywki drewna oraz kosztów na dany rok.
 4. Sporządzanie dla przełożonych, leśnictw i innych komórek organizacyjnych wydruków raportów oraz analiz z zakresu planu pozyskania drewna.
 5. Bieżąca analiza realizacji wniosków cięć: wykonanie masowe oraz powierzchniowe planowanych prac.
 6. Kontrola merytoryczna danych w zakresie przychodów drewna z leśnictw (ROD) oraz wykazów odbiorczych drewna (WOD).
 7. Sporządzanie dokumentacji w zakresie wykonanych prac przy pozyskaniu i zrywce drewna i kontrola jej zgodności z wykazem prac zleconych oraz bieżąca analiza zaawansowania wykonania zadań gospodarczych we wszystkich leśnictwach.
 8. Kontrola merytoryczna wykazów odbiorczych drewna (WOD).
 9. Ewidencjonowanie oraz sporządzanie modyfikacji opisu wydzielenia w SILP na postawie danych z zatwierdzonych notatek służbowych.
 10. Określanie nakładów ponoszonych na likwidację zagrożeń przeciwpożarowych, pozyskanie i zrywki drewna oraz BHP.
 11. Zbieranie, zestawianie, analizowanie i przedkładanie nadleśniczemu do zatwierdzenia „Rocznej, kompleksowej oceny stanu lasu” na podstawie materiałów otrzymanych od poszczególnych komórek organizacyjnych oraz „Monitorowania i oceny”.
 12. Administracja systemem REJESTRATOR.

Szczegółowy zakres obowiązków będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Lista dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
 1. CV z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnię praw cywilnych i obywatelskich oraz, że nie był karany sądownie za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 5. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 6. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań dodatkowych.
 7. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 8. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem".

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Giżycko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 30.10.2020 roku – w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko instruktora technicznego”.
 2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
 3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Giżycko.
 5. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Giżycko.
 7. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Sposób rozstrzygnięcie naboru:
 1. Postępowanie rekrutacyjne, mające na celu wyłonienie kandydatów do pracy przeprowadzane jest przez Komisję rekrutacyjną, ustaloną przez Nadleśniczego j.n.:
 2. W skład Komisji wchodzą:
 1. Zastępca Nadleśniczego
 2. Inżynier nadzoru
 3. Specjalista ds. pracowniczych
 1. Nadleśnictwo Giżycko, zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji-rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Nadleśniczy wybiera kandydata i podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu.
 3. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony podczas rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty pozostałych osób, które nie zostały wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie zniszczone.
 5. Koszty poniesione przez osoby ubiegające się o uzyskanie statusu kandydata związane z naborem na stanowisko nie podlegają zwrotowi lub jakiejkolwiek rekompensacie ze strony Nadleśnictwa.
 6. W wyniku naboru kandydat otrzyma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 7. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Magdalena Orłowska – stanowisko ds. pracowniczych tel. 0-87 429-98-65 w godzinach 8:00-15:00.
 8. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko może być unieważnione przez Nadleśniczego na każdym etapie postępowania.

Gajewo, dnia 23.10.2020 r.

Zn. spr.: NK.1101.10.2020

 

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym w Lasach Państwowych na wolne stanowisko pracy
Strażnik leśny

 1. Nazwa i siedziba Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko.

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór ma charakter rekrutacji wewnętrznej prowadzony w oparciu o wytyczne DGLP z dnia 3 kwietnia 2020 roku (GK.013.30.2020) oraz Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2020 roku (DO.013.6.2020).
W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 roku w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 03 kwietnia 2020 roku.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Ukończone 21 lat.
 3. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 4. Wykształcenie średnie leśne i 2 lata pracy lub wyższe leśne oraz spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagrodzenia w Służbie Leśnej
 5. Prawo jazdy kat. B,
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 7. Niekaralność sądowa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.

 

 1. Wymagania dodatkowe/fakultatywne:
 1. Ukończony w wynikiem pozytywnym staż w jednostkach organizacyjnych LP.
 2. Zdany egzamin do Służby Leśnej.
 3. Ukończony z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.
 4. Znajomość przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.
 5. Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i ochronie środowiska.
 6. Ukończone kursy, szkolenia lub inne uprawnienia specjalistyczne np. kurs brakarski.
 7. Znajomość ustawy o lasach.
 8. Zaangażowanie w pracę, dokładność w działaniu, komunikatywność.
 9. Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku strażnika leśnego obejmuje w szczególności:
 1. Wykonywanie ciągłej ochrony mienia Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych poprzez przeciwdziałanie czynom przestępczym i wykroczeniom, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.
 2. Systematyczna analiza sytuacji w zakresie szkodnictwa leśnego w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa oraz podejmowanie działań prewencyjnych oraz operacyjnych.
 3. Sporządzanie w okresach tygodniowych ramowych planów pracy posterunku i przedkładanie ich nadleśniczemu do zatwierdzenia.
 4. Sporządzanie informacji sprawozdawczej w tym z wykorzystaniem SILP.
 5. Na polecenie Nadleśniczego branie udziału w inwentaryzacji doraźnej magazynów drewna pod kierownictwem inżyniera nadzoru.
 6. Współpracuje z prawnikiem w kwestiach merytorycznych swojego działania.
 7. Utrzymuje łączność z punktem alarmowym w Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Białymstoku poprzez składanie meldunków o zdarzeniach niebezpiecznych na potrzeby zarządzania kryzysowego, w szczególności dotyczących:
 1. zagrożeń naturalnych o charakterze klęskowym - huragany; śnieżyce; susze, duże pożary lasów, burze gradowe; powodzie; zanieczyszczenia wód; gleby i powietrza; osunięcia gruntu; gradacje szkodliwych organizmów;
 2. zagrożeń przemysłowych – długotrwały brak zasilania, zakłócenia systemów informatycznych; skażenia materiałem niebezpiecznym;
 3. zagrożeń o charakterze humanitarnym – braki wody i żywności; migracje ludności;
 4. zagrożeń społecznych i cywilnych – zorganizowana przestępczość, blokady dróg przebiegających przez lasy, sabotaż, terroryzm;
 5. innych zdarzeń niebezpiecznych – użycie broni palnej, wypadki przy pracy i wypadki drogowe (śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe z udziałem pracowników własnych bądź osób świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych) w tym kolizje z udziałem zwierzyny, zdarzeń o szczególnym znaczeniu mogącym mieć istotny wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska naturalnego, mienia i infrastruktury.
 1. Obsługuje Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej.
 2. W przypadku pożaru obsługiwanie sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu posterunku.

Szczegółowy zakres obowiązków będzie ustalony po zatrudnieniu.

 1. Lista dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
 1. CV z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnię praw cywilnych i obywatelskich oraz, że nie był karany sądownie za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 5. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 6. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań dodatkowych.
 7. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 8. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem".

 1. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Giżycko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 30.10.2020 roku – w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika leśnego”.
 2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
 3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Giżycko.
 5. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Sposób rozstrzygnięcie naboru:
 1. Postępowanie rekrutacyjne, mające na celu wyłonienie kandydatów do pracy przeprowadzane jest przez Komisję rekrutacyjną, ustaloną przez Nadleśniczego j.n.:
 2. W skład Komisji wchodzą:
 1. Zastępca Nadleśniczego
 2. Inżynier nadzoru
 3. Specjalista ds. pracowniczych
 1. Nadleśnictwo Giżycko, zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji-rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Nadleśniczy wybiera kandydata i podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu.
 3. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony podczas rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty pozostałych osób, które nie zostały wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie zniszczone.
 5. Koszty poniesione przez osoby ubiegające się o uzyskanie statusu kandydata związane z naborem na stanowisko nie podlegają zwrotowi lub jakiejkolwiek rekompensacie ze strony Nadleśnictwa.
 6. W wyniku naboru kandydat otrzyma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 7. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Magdalena Orłowska – stanowisko ds. pracowniczych tel. 0-87 429-98-65 w godzinach 8:00-15:00.
 8. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko może być unieważnione przez Nadleśniczego na każdym etapie postępowania.

Gajewo, dnia 23.10.2020 r.

Zn. spr.: NK.1101.11.2020

 

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym w Lasach Państwowych na wolne stanowisko pracy Robotnik obsługi

 

 1. Nazwa i siedziba Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko.

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór ma charakter rekrutacji wewnętrznej prowadzony w oparciu o wytyczne DGLP z dnia 3 kwietnia 2020 roku (GK.013.30.2020) oraz Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2020 roku (DO.013.6.2020).
W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 roku w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 03 kwietnia 2020 roku.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Wykształcenie min. zawodowe
 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe/fakultatywne:
 1. Zaangażowanie w pracę, dokładność w działaniu, komunikatywność,
 2. Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku robotnika obsługi obejmuje w szczególności:
 1. Konserwacja i naprawy mające na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej.
 2. Utrzymywanie w porządku i czystości terenów ścieżek edukacyjnych (koszenie trawy, wyrównywanie terenu, odśnieżanie itp.).
 3. Pomoc techniczna przy organizacji Izby Edukacyjnej.
 4. Bieżące naprawy i konserwacja infrastruktury turystycznej.
 5. Naprawa uszkodzonych znaków drogowych i tablic informacyjnych.
 6. Drobne naprawy dachów, instalacji odgromowych, rynien i kominów w budynkach nadleśnictwa.
 7. Pielęgnacja trawników i roślin znajdujących się na terenach zieleni przy biurze nadleśnictwa oraz obiektach edukacyjnych.
 8. Odśnieżanie ciągów komunikacyjnych przy siedzibie nadleśnictwa.
 9. Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi i pojazdów.
 10. Naprawa i regulacja urządzeń w budynkach będących własnością nadleśnictwa.
 11. Naprawa sprzętu biurowego, mebli.
 12. Prowadzenie zaopatrzenia (urządzenia hydrauliczne, narzędzia, przedmioty wykorzystywane do usuwania awarii i inne np. produkty spożywcze, materiały na potrzeby biura itp).
 13. Prowadzenie magazynu nadleśnictwa.
 14. Na polecenie kierownictwa prowadzenie pojazdu służbowego w celu przewozu pracowników.
 15. Terminowe eksponowanie obowiązujących symboli państwowych.
 16. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb nadleśnictwa zleconych przez przełożonego.
 17. Prowadzenie prac z zastosowaniem właściwych i bezpiecznych metod pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków będzie ustalony po zatrudnieniu

 1. Lista dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
 1. CV z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 5. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 6. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem".

 1. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Giżycko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 30.10.2020 roku – w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko robotnik obsługi
 2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
 3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Giżycko.
 5. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Sposób rozstrzygnięcie naboru:
 1. Postępowanie rekrutacyjne, mające na celu wyłonienie kandydatów do pracy przeprowadzane jest przez Komisję rekrutacyjną, ustaloną przez Nadleśniczego j.n.:
 2. W skład Komisji wchodzą:
 1. Zastępca Nadleśniczego
 2. Sekretarz
 3. Specjalista ds. pracowniczych
 1. Nadleśnictwo Giżycko, zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji-rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Nadleśniczy wybiera kandydata i podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu.
 3. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony podczas rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty pozostałych osób, które nie zostały wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie zniszczone.
 5. Koszty poniesione przez osoby ubiegające się o uzyskanie statusu kandydata związane z naborem na stanowisko nie podlegają zwrotowi lub jakiejkolwiek rekompensacie ze strony Nadleśnictwa.
 6. W wyniku naboru kandydat otrzyma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 7. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Magdalena Orłowska – stanowisko ds. pracowniczych tel. 0-87 429-98-65 w godzinach 8:00-15:00.
 8. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko może być unieważnione przez Nadleśniczego na każdym etapie postępowania.

 


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko