Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.


Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na następujących elementach:

  • Dyrektor Generalny LP powoływany jest przez Ministra Środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – jednostka centralna. Organem doradczym dyrektora jest Kolegium Lasów Państwowych.
  • Regionalne Dyrekcje LP (17). Do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.
  • Nadleśnictwa (430). Prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.
  • inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Nadleśnictwo Giżycko wchodzi w skład nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Nadleśnictwo Giżycko działa w oparciu o przepisy ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (DZ.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zmianami) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności na podstawie Statutu nadanego Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku oraz w sposób określony w regulaminie organizacyjnym nadleśnictwa.

Zadania nadleśnictwa wynikają z ustawy o lasach, ze Statutu Lasów Państwowych oraz instrukcji i wytycznych, zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego LP i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, rozporządzeń ministra właściwego do spraw  środowiska, kierowników innych resortów, urzędów centralnych i wojewódzkich, jeżeli dotyczą zakresu zadań przewidzianego ustawą o lasach.

Nadleśnictwem kieruje samodzielnie nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. W zakresie swego działania odpowiada przed Dyrektorem RDLP. Nadleśniczy reprezentuje Skarb Państwa.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej, pracą leśniczych i podporządkowanych mu stanowisk. Realizując obowiązki służbowe, współpracuje z nadleśniczym. Współdziała na zasadzie więzi informacyjnej z głównym księgowym, sekretarzem, inżynierami nadzoru i stanowiskiem ds. obsługi prawnej. Zastępuje nadleśniczego w czasie jego nieobecności.

Inżynier nadzoru[NN] jest powoływany przez nadleśniczego i przed nim odpowiada w zakresie swojej działalności. Pełni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań nadleśnictwa na terenie przydzielonych leśnictw oraz zabezpieczeniem interesu i majątku Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictwa w zasięgu terytorialnym tych leśnictw. Współpracuje w tym zakresie w szczególności z zastępcą nadleśniczego, sekretarzem nadleśnictwa, Posterunkiem Straży Leśnej i stanowiskiem ds. obsługi prawnej.

Główny księgowy[K] wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa. Do obowiązków głównego księgowego należy również terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, także opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez nadleśniczego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad dokumentowania kontroli merytorycznej dokumentów przez komórki organizacyjne.

Sekretarz [S] kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym. Odpowiada za pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa, działalność inwestycyjną, działalność socjalno-bytową,  realizację zakupów, utrzymanie środków trwałych, udostępnienie turystyczne lasu, ewidencję ilościową i ilościowo-wartościową środków trwałych, dzierżawy i najem nieruchomości.

Do zadań stanowiska ds. pracowniczych [NK] należy prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP dla Pracowników Lasów Państwowych oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Komendant Posterunku Straży Leśnej [NS] kieruje i nadzoruje pracę posterunku oraz pozostałych strażników, odpowiada za magazyn broni w nadleśnictwie. Zakres jego działania i odpowiedzialności, jako kierującego posterunkiem straży leśnej, określają zarządzenia wewnętrzne, obowiązujące w Lasach Państwowych.

Administrator systemu informatycznego odpowiada za prawidłowość funkcjonowania Leśnej Mapy Numerycznej, infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania stosowanego w nadleśnictwie w zakresie aktualności, zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, ciągłości działania i legalności. Prowadzi również działania z zakresu promocji Lasów Państwowych i kształtowania ich wizerunku. Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia płynności i sprawności funkcjonowania nadleśnictwa.

Zakres zadań działu Gospodarki Leśnej [ZG]. Do zadań działu gospodarki leśnej należy: prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją, nadzorem i wykonawstwem prac w zakresie szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, oraz innych obszarów zagospodarowania lasu, użytkowania lasu w zakresie użytków głównych i  ubocznych, ochrony przyrody.

Dział Finansowo-Księgowy [KF]. Do zadań działu należy prowadzenie rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, sporządzanie sprawozdawczości.

Dział Administracyjno-Gospodarczy [SA] prowadzi całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, działalnością inwestycyjną,  udostępnieniem lasów i innych gruntów, gospodarką wodną (w tym melioracje i mała retencja). 

Leśnictwa stanowią terenową komórkę organizacyjną nadleśnictwa, realizującą całokształt zadań z zakresu gospodarki leśnej w granicach swego działania. Leśnictwem kieruje jednoosobowo leśniczy, podległy bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Leśniczy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie oraz odpowiada za stan lasu i jego trwałość.

Szkółka gospodarcza stanowi terenową komórkę organizacyjną nadleśnictwa, realizującą całokształt zadań z zakresu produkcji i obrotu materiałem sadzeniowym. Szkółkę prowadzi leśniczy szkółkarz, podległy bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Leśniczy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie oraz odpowiada za stan szkółki i jakość produkcji materiału sadzeniowego.

Stażyści,  w zależności od profilu wykształcenia, podlegają kierownikowi działu właściwemu ze względu na charakter pracy, do której absolwent został w toku nauki przygotowany. Podległość służbową stażysty ustala każdorazowo nadleśniczy. Kierownik działu ustala program stażu, uwzględniający możliwie szeroki zakres przygotowania zawodowego. W ramach stażu stażysta realizuje zadania działu, do którego został przydzielony. Zakres zadań i odpowiedzialności oraz miejsca realizacji zadań ustala każdorazowo właściwy  kierownik działu. Staż kończy się egzaminem przed komisją, powoływaną przez nadleśniczego.

Struktura organizacyjna nadleśnictwa

Strukturę nadleśnictwa stanowią:

1.  biuro nadleśnictwa,

2.  leśnictwa,

3.  szkółka gospodarcza 

W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.   działy:

a.  Gospodarki Leśnej (ZG), kierowany przez zastępcę nadleśniczego (Z),

b.  Finansowo-Księgowy (KF), kierowany przez głównego księgowego (K),

c.  Administracyjno-Gospodarczy (SA), kierowany przez sekretarza (S).

d.  Posterunek Straży Leśnej (NSL) kierowany przez komendanta (NS)

Kierownicy działów podlegają bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownicy zatrudnieni w działach podlegają bezpośrednio osobom kierującym działami.

2.   samodzielne stanowiska pracy podległe nadleśniczemu (N):

a.   inżynier nadzoru (NN),

b.   ds. pracowniczych (NK),

c.   administrator systemu informatycznego (NI)

Leśnictwem kieruje leśniczy (ZL). Leśniczy podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego, zaś  podleśniczy i robotnik  przydzielony do pracy w danym leśnictwie - leśniczemu.

Szkółką gospodarczą kieruje leśniczy szkółkarz (ZLS), podległy zastępcy nadleśniczego.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
NADLEŚNICTWA GIŻYCKO