Drogi leśne Drogi leśne

Drogi leśne

Regulaminy korzystania z dróg leśnych.

Zarządzenie nr 19/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 20.04.2020 r. w sprawie korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Giżycko wprowadziło do stosowania "Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Giżycko".

Zarządzenie nr 20/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 20.04.2020 r. w sprawie korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Giżycko wprowadziło do stosowania "Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Giżycko".

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie
Nadleśnictwa Giżycko

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Giżycko.
 2. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm., zwana dalej kodeksem cywilnym;
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
 • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm., zwana dalej ustawą o drogach publicznych;
 • rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 143 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kierowania ruchem drogowym;
 • zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem nr 54/2019.

§ 2

 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Giżycko, położonych w jego zasięgu administracyjnym.
 2. Korzystanie z dróg leśnych, położonych w lasach, zarządcą których jest Nadleśnictwo Giżycko, odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych do kierowania ruchem na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym.
 3. Poprzez wjazd na drogę leśną, położoną w lasach, zarządcą których jest Nadleśnictwo Giżycko, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze leśnej wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Nadleśnictwo Giżycko warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko,
 2. pojazd – pojazd silnikowy, pojazd zaprzęgowy, motorower bądź inny środek transportu poruszający się po drogach leśnych,
 3. Nadleśnictwo – Nadleśnictwo Giżycko,
 4. drogi leśne - drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
 5. użytkownik -  uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze leśnej.

§ 4

 1. Ruch pojazdem w lesie, dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków.
 2. Zakaz określony w ust. 1, nie dotyczy osób niepełnosprawnych poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
 3. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
 4. Na drogi leśne dopuszcza się wjazd pojazdów z osobami uprawnionymi do poruszania się po drogach leśnych, określonymi w art. 29 ust. 3 ustawy o lasach, tj.:
 • pracowników Nadleśnictwa,
 • osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących Nadleśnictwo,
 • osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie,
 • funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych,
 • właścicieli lasów prywatnych położonych wśród lasów Nadleśnictwa,
 • osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów,
 • pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody,
 • wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych,
 • osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

§ 5

 1. Zarządca drogi nie jest zobowiązany do oznakowania dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego.
 2. Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu publicznego, jest ograniczone do miejsc, w których Użytkownik może mieć wątpliwości dotyczące statusu drogi, z której korzysta, w szczególności dotyczących:
 • położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;
 • łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych własności o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
 • zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
 • oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na drogę leśną;
 • dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególności użytkowaniem i służebnością drogową), najmem lub dzierżawą, nieudostępnionych do ruchu publicznego.
 1. Drogi leśne, o których mowa w ust. 2 są oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 54/2019.
 2. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 kodeksu cywilnego.

§ 6

 1. 1. Na drogach leśnych obowiązuje:
 • ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),
 • zakaz wyprzedzania,
 • zakaz hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych,
 • zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących prace zlecone przez Nadleśnictwo),
 • zakaz niszczenia mienia Zarządcy drogi, w szczególności: urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
 • zakaz zaśmiecania.

§ 7

 1. Podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Na drodze leśnej mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia, w szczególności: zawężenia drogi, niebezpieczne zakręty i spadki terenu, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzęta leśne, ruch pojazdów specjalistycznych.
 3. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, Użytkownicy są zobowiązani zachować szczególną ostrożność - w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
 4. Użytkowników obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, określona w treści art. 4 Prawo o ruchu drogowym – uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

§ 8

 1. Podczas konieczności zatrzymania pojazdu na drodze leśnej, należy pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się lub nie stwarzać zagrożenia dla innych Użytkowników.
 2. W przypadku pozostawienia pojazdu w sposób utrudniający ruch lub zagrażający bezpieczeństwu, pojazd może zostać usunięty z drogi na zlecenie Zarządcy drogi.
 3. Usunięty pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli wystąpi).

§ 9

 1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przez osoby trzecie, w tym podmioty zewnętrzne świadczące usługi leśne na rzecz Nadleśnictwa oraz za szkody powstałe na skutki działania siły wyższej
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom, w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością Zarządcy drogi lub Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest, przed opuszczeniem drogi leśnej, do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§ 11

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 19/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 20 kwietnia 2020 roku .

 

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Giżycko

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Giżycko.
 2. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm., zwana dalej kodeksem cywilnym;
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
 • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm., zwana dalej ustawą o drogach publicznych;
 • rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 143 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kierowania ruchem drogowym;
 • zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem nr 54/2019.
 • zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5.03.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części dotyczącej Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwane dalej zarządzeniem nr 15/2018.

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko,
 2. pojazd – pojazd silnikowy, pojazd zaprzęgowy, motorower bądź inny środek transportu poruszający się po drogach leśnych,
 3. Nadleśnictwo – Nadleśnictwo Giżycko,
 4. drogi leśne - drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
 5. użytkownik -  uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze leśnej.

§ 4

 1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie Regulaminu, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i innych obowiązujących aktów prawnych oraz poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy art. 6 ust. 1 w.w. ustawy do kierowania ruchem.
 2. Poprzez wjazd na teren leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego, użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w Regulaminie.
 3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§ 5

Zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego:

 1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane:
 • drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie znaków, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonej zarządzeniem nr 15.
 • tablicą informacyjną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia 54/2019.
 • znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości).
 • znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
 1. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
 • zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
 • zaśmiecania terenu,
 • zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego,
 • wyprzedzania,
 • używania sygnałów dźwiękowych,
 • wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 • niszczenia mienia Zarządcy drogi.
 1. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w treści § 29 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.
 2. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
 3. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 6

 1. Podczas korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego, należy zachować szczególną ostrożność.
 2.  Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia, w szczególności: zawężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 7

 1. Leśne drogi udostępnione do ruchu publicznego mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego.
 2. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej, na oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

§ 8

 1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu, może on zostać usunięty na zlecenie Zarządcy drogi.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej lub policji w celu odholowania pojazdu na parking strzeżony.
 3. Usunięty pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli wystąpi).
 4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, ale w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

§ 9

 1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przez osoby trzecie, w tym podmioty zewnętrzne świadczące usługi leśne na rzecz Nadleśnictwa oraz za szkody powstałe na skutki działania siły wyższej.
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom, w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością Zarządcy drogi lub Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest, przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego, do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§ 11

 1. Wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na leśne drogi udostępnione do ruchu publicznego bez pisemnej zgody Zarządcy drogi jest zabroniony.

§ 12

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 20/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 20 kwietnia 2020 roku.