Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

Drzewostany referencyjne w Nadleśnictwie Giżycko

Drzewostany referencyjne* nazywane również drzewostanami reprezentatywnymi to element wyznaczanych w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC, ekosystemów referencyjnych (ang. Representative Sample Areas). Jako drzewostany referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji człowieka w naturalnym stanie. Są one wyłączone z użytkowania w ramach gospodarki leśnej, przede wszystkim z pozyskania drewna. Ekosystem poddany jest naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. Powierzchnia ogólna lasów referencyjnych w Nadleśnictwie Giżycko wynosi 1 436,13 ha, co stanowi 6,45% powierzchni leśnej nadleśnictwa. W skład tej powierzchni wchodzi 580 obszarów leśnych stanowiacych przekrój prawie wszystkich siedlisk i drzewostanów występujących na terenie nadleśnictwa.

Drzewostany referencyjne na terenie Nadleśnictwa Giżycko zostały wyznaczone według następujących kreteriów:

  • powierzchnie których użytkowanie jest znacznie utrudnione, bądź nie racjonalne ekonomicznie,
  • rezerwaty przyrody bez dokumentów planistycznych, co do których nadleśnictwo nie stwierdza potrzeby prowadzenia żadnych zadań w najblizszych latach, albo obszary w rezerwatach przyrody posiadających plan ochrony, który wskazuje powierzchnie objęte ochrona bierną,
  • drzewostany wyłączone z użytkowania na podstawie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000,
  • powierzchnie siedlisk uznane za HCVF 3.1, gdzie nie występują szczególne potrzeby przyrodnicze wymuszające prowadzenie działań,
  • pozostawione na rębniach, do naturalnego rozpadu, kępy ekologiczne,
  • źródliska, śródleśne bagna.

Każde z podanych powyżej kryteriów wyznaczania drzewostanów referencyjnych prowadzi do delimitacji obszarów, które mogą nakładać się na siebie. W ramach jednego kompleksu leśnego nie będzie więc spójnych, niezależnych obszarów, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów wytypowanych według różnych kryteriów wyznaczania drzewostanów reprezentatywnych. Na etapie identyfikacji i delimitacji żadnej z kategorii nie należy uważać za "nadrzędną”. Jedno wydzielenie leśne może mieć podwójną, a nawet potrójną, desygnację jako referencyjne.

Tabela. Zestawienie powierzchni ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Giżycko. 

 Sukcesja   Rezerwat   PZO Natura 2000   HCVF 3.1   Źródliska  Ogólem pow.
REF [ha]
738,66  452,58 43,01 333,62 3,59 1 437,18


Na powierzchniach referencyjnych/ONG* nie pozyskuje się drewna. Obszary te są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie. W sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, dopuszczalne jest ścięcie niebezpiecznego drzewa i pozostawienie go na gruncie do naturalnego rozpadu. Jeżeli w drzewostanie referencyjnym zaobserwowane zostanie występowanie szkodników wtórnych, pozostawiamy te powierzchnie bez zabiegów, nie wykonujemy tam cięć sanitarnych.

Tabela. Udział drzewostanów referencyjnych w siedliskach leśnych Nadleśnictwa Giżycko.

Lp. Typ siedliska Nazwa siedliska Powierzchnia sidel.
w nadleśnictwie [ha]
Powierzchnia
REF [ha]
Udział %
obszarów REF
w siedlisku
1.   Bb  Bór bagienny 52,69  38,00  72,12% 
2.   BMb  Bór mieszany bagienny 199,23  137,71  69,12% 
3.   BMśw  Bór mieszany świeży 5 360,00  8,79  0,16% 
4.   BMw  Bór mieszany wilgotny 59,50  1,68  2,82% 
5.   Bśw  Bór świeży 340,08  0,00  0,00% 
6.   Bw  Bór wilgotny 1,66  0,53  31,93% 
7.   LMb  Las mieszany bagienny 1 433,43  772,45  53,89% 
8.   LMśw  Las mieszany świeży 8 185,41  59,19  0,72% 
9.   LMw  Las mieszany wilgotny 206,29  5,53  2,68% 
10.   Lśw  Las świeży 4 106,82  53,54  1,30% 
11.   Lw  Las wilgotny 568,31  53,94  9,49% 
12.   OL  Ols 1 731,79  303,60  17,55% 
 13.   OLJ  Ols jesionowy 38,20  1,17  3,06% 
Suma:  22 281,75  1 436,13  6,45% 

 

Nadleśnictwo Giżycko informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej:
„Wykazu ekosystemów referencyjnych (ang. Representative Sample Areas)
w Nadleśnictwie Giżycko".

Wszelkie opinie i uwagi w ramach konsultacji społecznych można zgłaszać do 29 listopada 2019 r., osobiście w siedzibie Nadleśnictwa, w godzinach pracy biura, lub na adres:

Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

tel.: +48 87 429 98 65
fax.: +48 87 429 98 63
email: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

* - dawniej w Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku określane były jako Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem.