polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi dotyczącej wykonania corocznego przeglądu technicznego dróg i obiektów drogowych.

Gajewo, dnia 14.08.2019

Zn. spr.: SA.771.11.2019.GP

Zaproszenie do złożenia oferty

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi dotyczącej wykonania okresowego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego, elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego zgodnie z art. nr 61 ust. 2. oraz 62 ust. 1a) i ust. 2, zgodnie z załączonym wykazem.

  1. Szczegóły zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie usługi oraz sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu protokołów z przeglądu wraz z wymaganymi załącznikami do protokołu.

Oferta musi uwzględniać dojazd do każdej nieruchomości, wykonanie przeglądu oraz pozostałe koszty związane z przygotowaniem protokołów wraz z załącznikami.

Składając ofertę należy załączyć ksero dokumentu potwierdzające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz dowód opłaty składki członkowskiej do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa.

 
  1. Termin wykonania zamówienia:

Do 31.10.2019 r.

  1. Oferta zgodnie z złączonym wzorem  (załącznik nr  1) powinna zawierać:

1) Nazwę i siedzibę Oferenta,

2) Dane kontaktowe (tel./fax, e-mail),

3) Cenę netto i brutto za całość zamówienia,

4) Nazwisko i imię osoby wykonującej usługę.

4. Forma i termin składania ofert:

W formie pisemnej na adres Gajewo, ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko lub elektronicznej na adres: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2019 r. do godz. 14:00.

  1. Kryterium wyboru:

Najniższa cena (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Termin otwarcia ofert:

30.08.2019 r. godz. 10:00

  1. Upoważniony do kontaktu z oferentami:

Piniaha Grzegorz - tel. 87 429 98 64, 502326008 w godz. 7.00 do 15.00.


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko