polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko, niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości.

Gajewo, dnia 30 października 2019 roku

Znak sprawy: SA.270.5.2019.MWe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadleśnictwo Giżycko, niniejszym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie nieruchomości przy budynku Nadleśnictwa Giżycko, Gajewo ul. Dworska12, 11-500 Giżycko oraz Izbie Edukacyjnej Qercus, jak również ścieżki edukacyjnej Las Miejski.

Zakres usług obejmuje:

 • koszenie trawy – dwukrotnie tj. jeden raz w miesiącu listopadzie 2019 roku oraz jeden raz w miesiącu kwietniu 2020 roku;
 • grabienie i wywóz liści – trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy;
 • opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się przy budynku nadleśnictwa oraz zbieranie śmieci w rejonie budynku i terenu zielonego – każdorazowo wg. potrzeb;
 • systematyczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników stanowiących komunikację do budynku biurowego i izby edukacyjnej, usuwanie sopli z zadaszeń nad wejściem do budynku – każdorazowo wg. potrzeb, a w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków w nocy, czynności należy wykonać do godz. 7:00, w każdy pracujący dzień tygodnia; 
 • opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się na ścieżce edukacyjnej Las Miejski oraz zbieranie śmieci w rejonie ścieżki i polany – raz w tygodniu w każdy poniedziałek.
 1. Zestawienie powierzchni stanowi załącznik nr 1.
 2. W ofercie należy podać miesięczną cenę netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 15.11.2019 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej.

Oferta musi zawierać podpisane, następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. wypełniony formularz ofertowy wraz z projektem umowy (wg załączonego druku),
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 3. oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (na załączonym druku),
 4. oświadczenie, że wykonawca dysponuje sprzętem i osobami oraz zasobami finansowymi wystarczającymi do świadczenia przedmiotowych usług, (na załączonym druku),
 5. podpisany obowiązek informacyjny RODO,
 6. Nadleśnictwo będzie wymagało, aby Wykonawca był ubezpieczony od OC w zakresie wykonywanych usług. Dokument ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 20 00,00 zł Wykonawca okaże najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 1. Dla przygotowania oferty niezbędne jest zapoznanie się ze stanem i wielkością nieruchomości. W celu uzyskania bliższych informacji na temat zamówienia — należy umówić się na spotkanie z osobą upoważnioną do kontaktów tj. Konrad Kamiński, tel. +48 87 4299865; 513427419.
 2. Kryterium oceny ofert: najniższa zryczałtowana miesięczna cena brutto.
 3. Z wybranym Wykonawcą Nadleśnictwo zawrze umowę na czas określony do 30.04.2020 roku.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 -  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Tereny zielone – 20 000 m2
Chodniki – 272 m2
Podjazdy – 2 018 m2
Izba Edukacyjna Qercus (parking oraz droga dojazdowa) – 315 m2
Plac przed budynkiem Izbt Edukacyjnej Qercus - 482 m2
Ścieżka edukacyjna Las Miejski wraz z polaną  - 3 965 mb