polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na grunt z przeznaczeniem na organizację obozów harcerskich lub prowadzenie pola biwakowego.

Gajewo, dnia  20.02.2019 r.

Znak spr. SA.2217.1.2019.MWe

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 29.08.2017 r. Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na grunt z przeznaczeniem na organizację obozów harcerskich lub prowadzenie pola biwakowego wyszczególnionych w Tabeli nr 1 będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dot. przetargu:

 • okres dzierżawy: czas nieokreślony,
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub wyłączyć z niego część pozycji;
 • cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego zgodnie z treścią §2 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 9/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 19.02.2019r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko wynosi:

Tabela nr 1.

Nr
pozycji
Lokalizacja Powierzchnia
[ha]
Użytek Cena
wywoławcza
[netto]
 
Gmina Obręb
geodezyjny
Nr
działki
Adres
leśny
1. Ryn Kronowo 408/1 749b -
leśnictwo
Trosy
0,5943 Ls 1 485,75
2. Ryn Kronowo 408/1 749c -
leśnictwo
Trosy
0,5129 Ls 1 282,25
3. Ryn Wejdyki 284 804f -
leśnictwo
Krzyżany
0,2606 Ls 651,50
4. Ryn Wejdyki 284 804g -
leśnictwo
Krzyżany
0,2336 Ls 584,00
5. Giżycko Bogacko 519;
516;
520
516f; 519d;
520a -
leśnictwo
Kamionka
Łączona
powierzchnia
1,6497
Ls 4 124,25

 

 • postąpienie wynosi: 50,00 zł lub jego wielokrotność za całą powierzchnię nieruchomości oddaną w dzierżawę;
 • wartość czynszu netto zostanie powiększona o należny podatek VAT wg obowiązującej stawki;
 • oferty należy składać wyłącznie na wzorze formularza ofertowego, który zawiera Załącznik nr 1;
 • oferta musi zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko
 • w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;
 • numer pozycji, numer działki, adres leśny;
 • całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem postąpienia;
 • datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby reprezentującej;
 • w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa;
 • wraz z ofertą należy złożyć podpisany „Obowiązek Informacyjny” oraz „Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu” (Załącznik nr 2);
 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 800 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę nieruchomości SA.2217.1.2019.MWe”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • w przypadku braków formalnych oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wartość oferty w zł.;
 • jeżeli na jedną pozycję zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez nadleśnictwo;
 • jeżeli wyłoniony w postępowaniu przetargowym dzierżawca wycofa swoją ofertę lub nie przystąpi do podpisania umowy, nadleśnictwo ogłosi kolejny przetarg dotyczący tej nieruchomości;
 • o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo z informacją o wyniku przetargu zostanie wysłane do każdego z uczestników przetargu nie później niż 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert;
 • umowa dzierżawy może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni oraz nie później niż po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;
 • informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa pod adresem: http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rodo
 • dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzory umów można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marek Werkowski (pok. 7, parter) tel. (87) 429 98 65.

Polecamy Polecamy

Leśne radyjko

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności