polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

X Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Zawiadomienie o zawodach

Nadleśnictwo Giżycko oraz Klub Strzelecki Sokół Ryn organizują

X Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

26 listopada (niedziela) 2023 r.  o godz. 09.00.

Regulamin

 1. Cel zawodów
 • propagowanie sportów strzeleckich,
 • integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach,
 • utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań,

 • wyłonienie najlepszych strzelców biorących udział w zawodach,

 • popularyzacja strzelectwa.

 1. Organizator zawodów

Klub strzelecki Sokół Ryn
Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko
tel. 606 907 731
email: kancelaria@niezbecki.pl

 1. Termin i miejsce zawodów
 • Strzelnica "Sokół" w miejscowości Canki/k.Rynu,
 • rozpoczęcie zawodów 26.11.2023 r. o godz. 9.00, zakończenie o godz.14.00,
 • zawody wpisane do kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 • organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych.
 1. Program Zawodów
 • otwarcie zawodów - 9.00
 • odprawa techniczna - 9.10
 • rozpoczęcie konkurencji- 9.20
 • rozdanie nagród- ok. 13.30
 • zakończenie - 14.00

Planowane jest rozegranie 3 konkurencji strzeleckich

 1. - 50 m. Pcz
 • tarcza - tarcza do pistoletu szybkostrzelnego,
 • odległość 50 m,
 • czas 5 min,
 • 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych,
 • przyrządy celownicze mechaniczne,
 • postawa stojąc.
 1. 50 m. Strzelba Gładkolufowa (breneka)
 • tarcza - tarcza do pistoletu szybkostrzelnego,
 • odległość 50m,
 • czas 5 min,
 • 5 strzałów,
 • wyłącznie przyrządy celownicze mechaniczne,
 • postawa stojąc.
 1. 25 m - Pcz
 • 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych,
 • odległość 25 m,
 • przyrządy celownicze mechaniczne,
 • czas 10 minut,
 • postawa stojąc,
 • tarcza TS4.
 1. 15 m - strzelba gładkolufowa
 • cele metalowe,
 • ilość celów - 8,
 • konkurencja na czas (czas mierzony timerem),
 • odległość około 15 m,
 • przyrządy celownicze mechaniczne,
 • postawa stojąc,
 • ilość amunicji - 8 sztuk,
 • po skończeniu amunicji następuje zatrzymanie czasu,
 • za każdy nietrafiony cel doliczane jest 5 sekund karnych,
 • za nieprawidłowe posługiwanie się bronią - kara 10 s.
 1. Uczestnictwo w zawodach

W zawodach mogą brać udział:

 • -zawodnicy posiadający licencje sportową PZSS,
 • -zawodnicy posiadający pozwolenie na broń sportową, myśliwską oraz kolekcjonerską.
 1. Punktacja
 • przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w każdej z konkurencji,
 • w przypadku tej samej liczby punktów (K1,K2,K3) zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych,
 • w konkurencji nr 4 punktacja liczona jest od najmniejszego czasu ukończenia konkurencji,
 • w konkurencjach 1, 2 i 3 - liczba punktów na tarczy,
 • w klasyfikacji konkurencji - strzelba gładkolufowa (K2, K4) oraz w klasyfikacji łącznej liczona będzie suma miejsc w poszczególnych konkurencjach - wygrywa zawodnik który uzyska najmniejszą wartość. (4 pierwsze miejsca to 4 punkty, 4 dziesiąte miejsca to 40 punktów).
 1. Nagrody
 • puchary za 1,2,3 miejsce w konkurencjach pistoletowych,
 • puchary za 1,2,3 miejsce w konkurencjach strzelbowych,
 • puchary za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji łącznej.
 1. Koszty uczestnictwa

koszt uczestnictwa wynosi:

 • konkurencja 1-25zł,
 • konkurencja 2 -25zł,
 • konkurencja 3 -25zł,
 • konkurencja 4 - 25 zł.
 1. Sprawy różne
 • broń i amunicja we własnym zakresie,
 • konkurencje będą rozgrywane w kolejności,
 • organizator zapewnia sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji,
 • obowiązują ochronniki słuchu oraz okulary ochronne,
 • obowiązują wskaźniki bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze,
 • protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników,
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów,
 • organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów na odprawie technicznej przez Sędziego Głównego Zawodów,
 • broń i amunicja dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS,
 • zawody ujęte w kalendarzu WMZSS.
 1. Zasady bezpieczeństwa
 1. Wstęp na stanowiska strzeleckie odbywa się wyłącznie na komendę organizatora po imiennym wywołaniu zawodnika i wskazaniu stanowiska strzeleckiego.
 2. Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na stanowisku strzeleckim, po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.
 3. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału.
 4. Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za kierunek bezpieczny przyjmuje się stronę głównego kulochwytu osi strzeleckiej. Naruszenie powyższych zasad będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów.
 5. Dyskwalifikację powoduje też upuszczenie lub odłożenie załadowanej broni oraz wyjście przed linię ognia bez komendy sędziego.
 6. Organizatorzy zalecają podczas strzelania, używanie okularów ochronnych oraz nakładają obowiązek używania ochronników słuchu (lub zatyczek) - organizator zapewni ochronniki słuchu.

2. Sprzęt

 1. Zawody odbywają się z wykorzystaniem broni oraz amunicji dostarczonych przez organizatorów. Nie dopuszcza się startów z wykorzystaniem innej broni lub amunicji niż dostarczona przez organizatorów.
 2. W konkurencji karabin w strzelaniu dokładnym dopuszcza się dwa punkty podparcia broni. W przedniej części podstawka w tylnej worek. Wykluczone jest stosowanie restów oraz podpór połączonych ze sobą.
 3. Tarcze

1. Do wszystkich strzelań będą stosowane tarcze określone w przepisach danej konkurencji  chyba, że Organizator postanowi inaczej lub specyfika konkurencji wymaga zastosowania innych tarcz lub celów metalowych.

 1. Pomiar czasu

1. Konkurencje statyczne i dynamiczne mogą odbywać się z pomiarem czasu.

 1. Procedura strzelania w poszczególnych konkurencjach określona jest przywołanymi przepisami i jest wyjaśniana zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów lub strzelaniem na osi.
 1. Zawodnicy zajmują stanowiska strzeleckie w takiej kolejności w jakiej zostali wywołani przez Sędziego strzelań. Błąd w zajęciu stanowiska obciąża wyłącznie zawodnika. 
 2. Podczas konkurencji strzeleckich obowiązują standardowe komendy wydawane przez Sędziego strzelań w języku polskim.
 3. W konkurencjach dokładnych po komendzie „ŁADUJ BROŃ” zawodnik wyjmuje flagę z komory nabojowej (dotyczy broni typu repetier), ładuje magazynek, podpina go, przeładowuje broń i zgłasza gotowość podniesieniem ręki i komunikatem słownym „GOTÓW”. Strzelanie można rozpocząć po komendzie „START”. Po oddaniu strzałów zawodnik rozładowuje broń pozostawiając otwarty zamek i okazuje komorę broni i magazynek do wglądu prowadzącemu strzelanie lub sędziemu. Po przejrzeniu broni, prowadzący strzelanie potwierdza sprawdzenie broni głośnym komunikatem słownym „PRZEJRZAŁEM BROŃ” lub „SPRAWDZIŁEM”, po którym zawodnik wkłada flagę do komory nabojowej (dotyczy broni typu repetier) i pozostawia broń na stanowisku z otwartą komorą nabojową (dotyczy broni typu repetier). Po komendzie „DO TARCZ”, zawodnicy w obecności sędziego sprawdzają wyniki na tarczach. Kolejne strzały oceniane zawodnicy oddają wg wyżej opisanego schematu. Po zakończeniu strzelania sędzia zbiera tarcze, które są przekazywane do biura obliczeń.
 4. W konkurencjach dynamicznych po komendzie „ŁADUJ BROŃ” zawodnik wyjmuje flagę z komory nabojowej (dotyczy broni typu repetier) ładuje magazynek, podpina go, przeładowuje broń i zgłasza gotowość podniesieniem ręki i komunikatem słownym „GOTÓW”. Strzelanie można rozpocząć po komendzie „START”. Jednocześnie z komendą „START” rozpoczynany jest pomiar czasu. Po oddaniu strzałów zawodnik rozładowuje broń pozostawiając otwarty zamek i okazuje komorę broni i magazynek do wglądu prowadzącemu strzelanie lub sędziemu. Po przejrzeniu broni, prowadzący strzelanie potwierdza sprawdzenie broni głośnym komunikatem słownym „PRZEJRZAŁEM BROŃ” lub „SPRAWDZIŁEM”, po którym zawodnik wkłada flagę do komory nabojowej (dotyczy broni typu repetier) i pozostawia broń na stanowisku z otwartą komorą nabojową (dotyczy broni typu repetier).
 5. Po wydaniu komendy „STOP” wszyscy zawodnicy BEZWZGLĘDNIE wstrzymują strzelanie. Oddanie strzału przed komendą „START” lub po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 6. Ilość celów Organizator podaje w zawiadomieniu o zawodach na stronie internetowej www.kssokol.pl
 7. Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami strzelania i dopiero wówczas może przystąpić do konkurencji.
 1. Kary
 1. Jeśli zawodnik narusza postanowienia niniejszego regulaminu oraz bezpieczeństwa swojego lub innych uczestników zawodów, decyzją sędziów zostaje zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w innych konkurencjach.
 1. Awarie broni i amunicji
 1. Jakiekolwiek awarie broni i amunicji należy natychmiast zgłaszać do Sędziego strzelań.
 2. Zawodnik może powtórzyć strzelanie wyłącznie w przypadku, gdy zostało ono przerwane z winy obsługi, innego zawodnika lub awarii strzelnicy, a także w przypadku, gdy w wyniku awarii broni z której zawodnik rozpoczął strzelanie zawodnikowi dostarczono inny egzemplarz broni.
 1. Obliczanie wyników
 1. Wynik zawodnika definiuje procedura strzelania w danej konkurencji .
 2. W przypadku równej ilości punktów strzelań dokładnych o kolejności miejsc decydują: największa liczba centralnych dziesiątek, dziesiątek, dziewiątek, ósemek itd.
 1. Informacje dodatkowe: Kwestie sporne nieobjęte w planie i regulaminie zawodów rozwiązywane będą przez Kierownika Zawodów. Protesty należy zgłaszać w ciągu 15 minut po ogłoszeniu wyników, w formie pisemnej do Biura Zawodów po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Protesty rozpatrywane będą w dniu zawodów bezpośrednio po ich zakończeniu.
 1. Zawiadomienie o zawodach: Integralną część niniejszego regulaminu stanowi zawiadomienie o zawodach

                                

OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny Zawodów- BÜTTNER Waldemar 6213/I/18,
Kierownik Zawodów- NIEZBECKI Grzegorz 7767/II/20,
Przewodniczący Komisji RTS - PRZEOREK Krzysztof 10487/II/20,

Kierownik Biura Obliczeń - DZIOKAN Piotr  10474/II/20,
Sędzia Główny strzelań - WYSZOMIRSKI Tomasz 11881/II/20,
Sędzia strzelań - DZIOKAN Wojciech  10485/II/20,

zabezpieczenie medyczne:
ratownik medyczny - DZIOKAN Tomasz.

 


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko