polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Ptasia grypa

Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku dla myśliwych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Polsce.

W związku z występowaniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz weterynarii w Giżycku przypomina o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722), w którym określone zostały zakazy i nakazy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz u ptactwa dzikiego.

§1 ust. 2 w/w rozporządzenia stanowi, że „Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: 1) zwiększonej śmiertelności; 2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody; 3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; 4) duszności; 5) sinicy i wybroczyn; 6) biegunki; 7) nagłego spadku nieśności”.

§1 ust. 3 w/w rozporządzenia nakłada na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich obowiązek zgłaszania organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku zwraca się z prośbą o poinformowanie hodowców drobiu o wyżej wymienionym obowiązku oraz przekazywanie do tutejszego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii bądź najbliższego zakładu leczniczego weterynaryjnego informacji o stwierdzonych przypadkach masowych padnięć ptaków dzikich.