polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Nadleśnictwo Gizycko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Gajewo, dnia 05 listopada 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZG.2281.10.2020.KS

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Giżycko

Gajewo, ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko

tel. (87) 429 98 65, fax. (87) 429 98 63

e-mail: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

NIP: 8450006475

REGON: 790504941

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 Nadleśnictwo Giżycko.

 

Sprzedaż na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1463 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532).

 

Lokalizacja i opis nieruchomości:

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 275/11, o powierzchni 0,1007 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ublik, Gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, użytek – Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).
 • Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00026716/4.
 • Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej, gruntowej Cierzpięty-Ublik. Kształt działki zbliżony do trapezu. Działka przylega do linii brzegowej jeziora Buwełno na długości ok. 21 metrów. Od strony drogi skłon w stronę jeziora z deniwelacją 7 metrów. Wystawa północno-zachodnia. Teren nieuzbrojony. Najbliższa zabudowa w odległości około 100 metrów. Brzeg jeziora dostępny, piaszczysty, z rzadką roślinnością wodną.
 • Dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XLIII/634/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 kwietnia 2006r. Na podstawie zapisów w planie przedmiotowa działka leży w konturze urbanistycznym ZS-1 –tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją.
 • Na nieruchomości nie ciążą obciążenia i zobowiązania.
 • Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 • Cena wywoławcza wynosi 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych).

 

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Pan Krzysztof Sawicki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15–14:45, telefonicznie pod numerem tel. (87) 429 98 65, 503 382 854.

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 07.12.2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Giżycko, pod adresem: Gajewo, ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 10 800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych 00/100).
 • Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
 • Termin wniesienia wadium:  07 grudzień 2020 r.,  do godz. 9:00.
 • Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Nadleśnictwa Giżycko: Bank BNP Paribas S.A. o/Giżycko 30 2030 0045 1110 0000 0074 5980; jako tytuł przelewu należy wskazać: „Wadium - przetarg sprzedaż nieruchomości Ublik” w czasie umożliwiającym wpływ środków na rachunek Nadleśnictwa Giżycko przed terminem wniesienia wadium.
 • Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Giżycko przed terminem wniesienia wadium.

Gwarancja bankowa musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Nadleśnictwo Giżycko, w terminie jej ważności, zobowiązanie gwaranta do wypłaty na rzecz Nadleśnictwa Giżycko pełnej kwoty wadium w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

 • Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu lub którego oferta została odrzucona, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustalona w wyniku przetargu, którą zobowiązany jest on zapłacić.
 • Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez oferenta, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Termin i miejsce składania ofert.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 07 grudnia 2020 r. do godz. 9:00, w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym, w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu prowadzonym pod znakiem: ZG.2281.10.2020.KS”, na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko.

Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

 • Zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej.
 • Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • numer PESEL, NIP, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 • numer rachunku bankowego oferenta;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oferowaną cenę;
 • sposób zapłaty ceny;
 • proponowany sposób wykorzystania nieruchomości;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego przetargu;
 • dowód wniesienia wadium.

Formularz oferty oraz formularz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty można pobrać na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Giżycko w zakładce: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia lub na stronie internetowej: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_gizycko/komunikaty_i_ogloszenia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium będą odrzucane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Sprzedający zawiadamia tych oferentów o miejscu i terminie licytacji.

Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg, nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nadleśnictwo Giżycko podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa Giżycko.

Nabywcę ustalonego w wyniku przetargu, Nadleśnictwo zawiadomi pisemnie, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Nadleśnictwo Giżycko, Nadleśnictwo Giżycko może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Oferent związany jest ofertą do daty zakończenia przetargu.

Nadleśnictwu Giżycko przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Nadleśnictwo Giżycko może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez oferenta. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wnosi się na piśmie, bezpośrednio do Nadleśnictwa Giżycko, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, Nadleśnictwo Giżycko wstrzyma czynności związane ze sprzedaż nieruchomości. Nadleśnictwo Giżycko rozpatrzy skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Nadleśnictwo Giżycko zawiadomi pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi. 


Gajewo, dnia 10 listopada 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU PRZETARGU

prowadzonego pod znakiem: ZG.2281.10.2020.KS

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Giżycko w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 05 listopada 2020 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko, oznaczonej numerem działki 275/11, o powierzchni 0,1007 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ublik, Gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, informuje, iż:

 • Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień 14 grudnia 12.2020 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej  Nadleśnictwa Giżycko, pod adresem: Gajewo, ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko.
 • Nowy termin wniesienia wadium:  14 grudzień 2020 r.,  do godz. 9:00.
 • Nowy termin składania ofert.
  Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 9:00, w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym, w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu prowadzonym pod znakiem: ZG.2281.10.2020.KS”, na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko.

Pozostała treść ogłoszenia z dnia 05 listopada 2020 roku, pozostaje bez zmian.


Gajewo, 31.12.2020 roku

Znak sprawy: ZG.2281.10.2020.KS

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Na podstawie §7 ust.7 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 532), Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż dnia 16.12.2020 roku odbyło się, w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, posiedzenie komisji przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości prowadzonego pod znakiem ZG.2281.10.2020.KS, ogłoszonego w dniu 05.11.2020 roku.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 275/11, o powierzchni 0,1007 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Ublik, Gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, użytek – Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00026716/4.

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęły dwie oferty. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych).

Jedynym kryterium oceny ofert była cena zaproponowana przez oferenta.

Ofertę złożoną przez Pana Marka Szmurło, który zaproponował cenę nabycia nieruchomości w kwocie 154 980,00 złotych brutto, uznano za najkorzystniejszą.