polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu: Suzuki Jimny.

Gajewo, dnia 24 maja 2019 roku

Znak sprawy: SA.40.5.1.2019.DB

OGŁOSZENIE

Dotyczy sprzedaży:

 1. Samochodu osobowego SUZUKI Jimny;

Działając na podstawie Zarządzenia nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 30  kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko oraz na podstawie § 13 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej  w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłaszam przetarg nieograniczony pisemny:

 1. Przedmiot sprzedaży:
 1. SUZUKI Jimny
 • Marka pojazdu/typ/model: SUZUKI FJ Jimny
 • Rok produkcji: 2011
 • Nr rejestracyjny: NGI 23012
 • Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
 • Pojemność/moc silnika: 1328cm3 / 62,5 kW
 • Numer identyfikacyjny /VIN/:JSAFJB43V00510945
 • Kolor: Grafitowy
 • Rodzaj nadwozia: kombi
 • Rodzaj silnika: niskoprężny, czterosuwowy
 • Masa własna/dopuszczalna masa całkowita: 1060 kg / 1420 kg
 • Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem: 1300 kg
 • Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca: 350 kg
 • Data pierwszej rejestracji: 18.07.2011 r.
 • Data ważności badania technicznego: 11.07.2019 r.
 • Data ważności ubezpieczenia OC: 13.03.2020 r. (płatność w okresach kwartalnych)
 • Rodzaj skrzyni biegów: M5
 • Ogólny przebieg pojazdu: 132 527 km
 • Liczba cylindrów: 4 cylindrowy
 • Liczba drzwi: 2
 • Liczba miejsc: 4
 • Liczba osi / napęd na osie: 2 / na dwie osie (4WD)
 • Rozstaw osi/kół: 2250±10 mm / 1360 mm±10
 • Wyposażenie: standardowe
 1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd: Samochody można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 87 429 98 61. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Krzysztof Sawicki – Sekretarz Nadleśnictwa Giżycko, lub inny pracownik działu administracyjno-gospodarczego.
 2. Kwota wywoławcza pojazdu: 15694,19 zł. netto słownie: piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 19/100;
  Do powyższej ceny netto zostanie naliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %. W formularzu ofertowym należy wskazać kwotę netto.
 3. Tryb sprzedaży: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości ceny wywoławczej tj., 1569,42 zł. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Giżycko nr 30 2030 0045 1110 0000 0074 5980 lub w kasie Nadleśnictwa Giżycko.
 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.06.2019 roku do godz. 9:00.
 6. Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Giżycko przed upływem terminu składania ofert.
 7. Nadleśnictwo Giżycko informuje:
 • wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty;
 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu;
 • wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy zakupu.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie (podpisanej z dopiskiem: „Oferta kupna samochodu Suzuki Jimny”, najpóźniej do dnia 07.06.2019 r. do godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – Sekretariat.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, jej siedzibę, nr NIP
 • Datę sporządzenia oferty
 • Oferowaną cenę nabycia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
 • Podpis składającego ofertę
 • Obowiązek informacyjny RODO

Jeżeli oferta nie będzie spełniać wyżej wymienionych wymagań oferta zostanie odrzucona – wzór załącznik nr 1.

 1. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert przetargowych przez Komisję przetargową odbędzie się dnia 07.06.2019 r. o godz. 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – sala konferencyjna parter.
 2. Informacje dodatkowe: Przy wyborze ofert nadleśnictwo będzie się kierowało jedynie jako kryterium ceną oferenta. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, nadleśnictwo przeprowadzi przetarg w formie licytacji ustnej między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi oferent – kupujący.

Krzysztof Dąbkowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko