polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego.

Gajewo, dnia 9 stycznia 2023 roku

Znak spr. SA.2217.4.2023

OGŁOSZENIE


Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 10.05.2018 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz negocjacji stawki czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021.14.2018), Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego wyszczególnionego w Tabeli nr 1
Informacje dotyczące przetargu:

 • okres dzierżawy: nieokreślony;
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu;
 • cena wywoławcza rocznego czynszu netto wynosi:

Tabela nr 1

Nr pozycji

 

Leśnictwo

Oddz. pododdz

 

Gmina

Obręb geod.

Nr

działki

 

Pow. ha

Cena wywoławcza

netto [zł]

1

Wydminy

110 c

Wydminy

Czarnówka

110/2

2,0911

420,00 zł

 • minimalne postąpienie wynosi: 50 zł za całą pozycję określoną w Tabeli nr 1;
 • do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek vat w wysokości 23%;
 • oferty należy złożyć wyłącznie na wzorze formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 • oferta musi zawierać:

➢ imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;
➢ numer pozycji, numer działki, adres leśny;
➢ całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem minimalnego postąpienia;
➢ datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis Oferenta lub osoby reprezentującej;
➢ w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą Oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa;

 • wraz z ofertą należy złożyć podpisany „Obowiązek Informacyjny” oraz „Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu” (Załącznik nr 2);
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego Oferenta zostaną odrzucone.
 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 20.02.2023 roku do godz. 9:00 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę zbiornika wodnego SA.2217.4.2023”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2023 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • WAŻNE: Nadleśnictwo dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres gizycko@bialystok.lasy.gov.pl W treści wiadomości przesłanej do nadleśnictwa, oferent winien zamieścić oświadczenie, iż nie będzie miał zastrzeżeń co do dostarczenia jak i rozpoznania oferty dostarczonej drogą elektroniczną. W miarę możliwości oferta winna być podpisana podpisem elektronicznym. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty winny stanowić załącznik do wiadomości e-mail. W treści wiadomości mailowej proszę zastrzec, iż otwarcie załącznika powinno nastąpić nie wcześniej niż w dniu 20.02.2023 roku godz. 10:00;
 • w przypadku braków formalnych Oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wysokość rocznego czynszu w zł.;
 • jeżeli na jedną pozycję wyszczególnioną w Tabeli nr 1 zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez nadleśnictwo;
 • o wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo z informacją o wyniku przetargu zostanie wysłane do każdego z uczestników przetargu nie później niż 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert;
 • informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa pod adresem: http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rodo

INFORMACJE DODATKOWE:

 • dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzór umowy można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko lub zwrócić się ze stosownym wnioskiem na adres mailowy gizycko@bialystok.lasy.gov.pl.

Polecamy Polecamy

Leśne radyjko