polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego znajdującego się w zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Giżycko.

Gajewo, dnia 23.09.2021 roku
Znak sprawy: SA.2101.1.2021.MM
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1463), mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 532) oraz Zarządzenia Nr 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie sprzedaży lokalu o numerze inwentarzowym 121/791/9. 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Giżycko, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego znajdującego się w zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Giżycko tj.  Pomieszczenia garażowego o numerze inwentarzowym 121/791/9, powierzchnia użytkowa 17,50 m2 wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 17/741.

Sprzedaż następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażoną w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 roku znak sprawy: ZI.2101.14.2019.

Teren, na którym znajduje się lokal przeznaczony do sprzedaży zaopatrzony jest w energię elektryczną, sieć wodno-kanalizacyjną, gazową, łącze telekomunikacyjne (światłowód) i telefoniczną oraz centralne ogrzewanie z piecem olejowym w podpiwniczeniu. Nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi), o powierzchni 0,2751 ha. 
Dla nieruchomości (działka geodezyjna nr 870 o powierzchni 2751 m2, obręb ewidencyjny 0002 Giżycko) prowadzona jest księga wieczysta OL1G/00011753/8 w VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku.

Opis i sposób zagospodarowania Lokalu: 
Lokal przeznaczony do sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w województwie warmińsko-mazurskim, powiat giżycki, gmina Miasto Giżycko, przy ulicy Słowiańskiej 2 w Giżycku, działka geodezyjna nr 870 o powierzchni 2751 m2, obręb ewidencyjny 0002 Giżycko. Lokal przeznaczony do sprzedaży, tj. pomieszczenie garażowe zaopatrzone jest w energię elektryczną i wodę. Nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi), o powierzchni 0,2751 ha. Pomieszczenie garażowe o numerze inwentarzowym 121/791/9, powierzchnia użytkowa 17,50 m2, wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 17/741. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną ul. Słowiańska. Teren płaski, dojazd do budynku utwardzony betonową kostką brukową, z nasadzeniami drzew i krzewów. 

 1.  Nieruchomość i Lokal nie są obciążone na rzecz osób trzecich oraz nie ciążą na nich żadne zobowiązania.
 2. Nieruchomość nie jest wpisana do Rejestru Zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 4. Zgodnie z Uchwałą NR VI/18/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, jako dominujący sposób zagospodarowania terenu wskazano obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza pomieszczenia garażowego wraz z udziałem w gruntach – 17 922,10 złotych brutto.

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1463), Gminie Miejskiej Giżycko, służy prawo pierwokupu nieruchomości.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz lokalu przewidzianego do sprzedaży można uzyskać w Nadleśnictwie Giżycko pod adresem: Gajewo ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko; informacji udziela Mateusz Meller w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 14.15 pod numerem  tel. 87 429 98 64.
Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 26 października 2021 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Giżycko pod adresem Gajewo ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko.

Wysokość wadium dla nieruchomości wynosi:

 • Lokal nr 1 – 1 792,00 zł

Wadium  może być wniesione w następujących formach:

 • w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Giżycko -  BGŻ BNP Paribas S.A. o/Giżycko 30 2030 0045 1110 0000 0074 5980. Wniesienie wadium przelewem będzie skuteczne, jeśli znajdzie się ono na rachunku bankowym sprzedającego nie później niż dnia 26 października 2021 roku do godziny 09:30.
 •   w formie gwarancji bankowej, złożonej do kasy Nadleśnictwa Giżycko w terminie nie później niż dnia 26 października 2021 roku do godz. 09:30. 

Gwarancja bankowa musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 60 dni, licząc od daty negocjacji cenowej. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Nadleśnictwo Giżycko w terminie jej ważności, zobowiązanie gwaranta do wypłaty na rzecz Nadleśnictwa Giżycko pełnej kwoty wadium w razie nie zawarcia umowy sprzedaży. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Wadium wpłacone przez podmiot, który nie wygrał przetargu lub którego oferta została odrzucona zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 26 października 2021 roku do godz. 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym albo za pośrednictwem kuriera w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu prowadzonym pod znakiem: SA.2101.1.2021.MM” na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko.

Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

 •  zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej określonej dla tego lokalu.

Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.
Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa Giżycko.
Nabywcę ustalonego w wyniku przetargu, Nadleśnictwo zawiadomi pisemnie w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący.
Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty zakończenia przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • numer PESEL, NIP, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 • numer rachunku bankowego oferenta;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oferowaną cenę;
 • sposób zapłaty ceny;
 • proponowany sposób wykorzystania nieruchomości;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego przetargu;

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
Formularz oferty oraz formularze oświadczeń stanowiące załączniki do oferty można pobrać na stronie internetowej Nadleśnictwa Giżycko w zakładce: informacje - aktulaności lub na stronie internetowej BIP: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gizycko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium będą odrzucane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Sprzedający zawiadamia tych oferentów o miejscu i terminie licytacji. 

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez oferenta. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wnosi się na piśmie, bezpośrednio do Nadleśnictwa Giżycko, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.
W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, Nadleśnictwo Giżycko wstrzyma czynności związane ze sprzedażą Lokalu. Nadleśnictwo Giżycko rozpatrzy skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Nadleśnictwo Giżycko zawiadomi pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi.


Gajewo, dnia 26 października 2021 roku

Znak sprawy: SA.2101.1.2021.MM

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1463), mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 532) Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż dnia 26.10.2020 roku odbyło się, w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, posiedzenie komisji przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości prowadzonego pod znakiem SA.2101.1.2021.MM, ogłoszonego w dniu 23.09.2021 roku.

Przedmiotem przetargu było pomieszczenie garażówe zlokalizowane w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w województwie warmińsko-mazurskim, powiat giżycki, gmina Giżycko Miasto, przy ulicy Słowiańskiej 2 w Giżycku, działka geodezyjna nr 870 o powierzchni 2751 m2, obręb ewidencyjny 0002 Giżycko, dla którego Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00011753/8. Nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi), o powierzchni 0,2751 ha.

Nieruchomości będące przedmiotem postępowania:

 • Pomieszczenie garażowe o numerze inwentarzowym 121/791/9, powierzchnia użytkowa 17,50 m2 wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 17/741.– cena wywoławcza 17 922,10 złotych. Złożono jedną ofertę, gdzie oferent: Kazimierz Załęski, zaproponował cenę nabycia w kwocie 18 000,01 złotych. Ofertę uznano za najkorzystniejszą.