polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza nabór wewnętrzny na wolne stanowisko pracy specjalista ds. budownictwa

Gajewo, dnia 12.02.2021 r.

Zn. spr.: NK.1101.3.2021

 

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza nabór wewnętrzny na wolne stanowisko pracy specjalista ds. budownictwa

 

 1. Nazwa i siedziba Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór ma charakter rekrutacji wewnętrznej prowadzony w oparciu o wytyczne DGLP z dnia 3 kwietnia 2020 roku (GK.013.30.2020) oraz Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2020 roku (DO.013.6.2020)

W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 roku w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 03 kwietnia 2020 roku.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Posiadanie odpowiednich, udokumentowanych kwalifikacji zawodowych tj. wykształcenie wyższe  techniczne (preferowane) lub średnie  z zakresu budownictwa lub kierunków pokrewnych.
 3. Prawo jazdy kat. B,
 4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 5. Niekaralność sądowa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
 6. Znajomość obsługi programów użytkowych działających w środowisku Windows.
 1.  Wymagania dodatkowe/fakultatywne:
 1. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w module Infrastruktura, Planowanie, Gospodarka Towarowa oraz SilpWeb.
 2. Posiadanie umiejętności procesu kosztorysowania.
 3. Posiadanie umiejętności przygotowania i nadzoru nad realizacją inwestycji ogólnobudowlanych;
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. budownictwa obejmuje w szczególności:
 1. Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie gospodarki budowlanej (przygotowanie dokumentacji do postępowań przetargowych w zakresie swojego działania, prowadzenie ewidencji i dokumentacji wykonanych remontów, nadzorowanie prac remontowo-budowlanych, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji umów zawartych z wykonawcami na roboty budowlane i remontowe, składanie zamówień i dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów budowlanych w konsultacji  z bezpośrednim przełożonym, sporządzanie planów remontów, dróg, budynków, budowli oraz urządzeń melioracyjnych po wykonanych corocznych przeglądach technicznych oraz w oparciu o wnioski leśniczych itp.)
 2. Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej (Sporządzanie  dokumentacji wymaganej do sprzedaży zbędnej substancji mieszkaniowej, protokolarne przekazywanie i przejmowanie budynków i lokali.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków będzie ustalony po zatrudnieniu.
 1. Lista dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone  własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych.
 3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz, że nie był karany sądownie za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
 5. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem".

 1. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
 1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Giżycko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12; 11-500 Giżycko, bądź mailowo na adres magdalena.orlowska@bialystok.lasy.gov.pl  w terminie do dnia 24.02.2021 roku – z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. budownictwa
 2. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Giżycko.
 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Sposób rozstrzygnięcie naboru:
 1. Postępowanie rekrutacyjne, mające na celu wyłonienie kandydatów do pracy przeprowadzane jest przez Komisję rekrutacyjną, ustaloną przez Nadleśniczego j.n.:
 2. W skład Komisji wchodzą:
 • Sekretarz
 • Zastępca Nadleśniczego
 • Specjalista ds. pracowniczych 
 1. Nadleśnictwo Giżycko, zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji-rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Nadleśniczy wybiera kandydata i podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu.
 3. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony podczas rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty pozostałych osób, które nie zostały wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie zniszczone.
 5. Koszty poniesione przez osoby ubiegające się o uzyskanie statusu kandydata związane z naborem na stanowisko nie podlegają zwrotowi lub jakiejkolwiek rekompensacie ze strony Nadleśnictwa.
 6. W wyniku naboru kandydat otrzyma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 7. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Magdalena Orłowska – stanowisko ds. pracowniczych tel. 0-87 429-98-65  w godzinach 8:00-15:00.
 8. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko może być unieważnione przez Nadleśniczego na każdym etapie postępowania.

NADLEŚNICZY

Nadleśnictwa Giżycko

Krzysztof Dąbkowski


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko